بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام؛ و دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

2 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار می‌آید و در کشورهای مختلف، دولت‌ها اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جامعی را در زمینۀ تأمین مسکن اقشار مختلف انجام داده‌اند. یکی از این اقدامات‌ها در ایران در چند سال اخیر، سیاست مسکن برای طبقات کم‌درآمد است که با نام "مسکن مهر" شناخته می‌شود. با توجه به اجرا و تکمیل اغلب فازهای آن، ضروری است با روش‌هـای مختلـف، آثار و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی اثرات پروژه های مسکن مهر شهر ایلام بر تشویق روستائیان به مهاجرت و اسکان در این پروژها می‌باشد. بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های t و فریدمن) است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای مهاجر روستایی ساکن پروژه‌های مسکن مهر محلۀ جانبازان شهر ایلام است که در فواصل سال‌های 1391 تا 1395 به این شهر مهاجرت کرده‌اند که بر اساس نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 86 سرپرست خانوار به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که "تسهیلات بانکی مربوط به مسکن مهر" بر تشویق مهاجرت روستائیان به شهر مؤثر بوده است؛ همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که "نظارت و مصوبه‌های دولتی مرتبط با مسکن مهر" بر تشویق مهاجرت روستائیان به شهر مؤثر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effects of Mehr housing projects on rural- urban migrations (Case study: Mehr housing projects of janbazan district of Ilam city)

نویسندگان [English]

  • javad alibeygi 1
  • hossein mahdizadeh 2
1 ilam university, Research Deputy, ilam, iran
2 Assistant Professor of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Housing is one of the basic necessities of every human being and in different countries; governments have implemented comprehensive plans and Proceedings in the field of housing in different classes. One of these proceedings on Iran in recent years is the policy of housing for low-income classes which is known as the "Mehr housin". According to the execution and completion of most of its phases, is required by various methods, be examined its effects and consequences.The aim of this study is the effects of Mehr housing projects in the city of Ilam on encouraging villagers to migrate and settle in this project. Accordingly, the type of research is applied, research method is descriptive and analytical, the method of collecting information is library and field and methods for data analysis is both descriptive and inferential statistics (T-test & Friedman). Statistical society under study is consists of rural migrant households resident in janbazan sector of Ilam city which had migrated to this city between the years 2012 to 2016 that obtained the number 86 head of household according to snowball sampling. The results show the “Mehr housing bank facilities” has been effective in encouraging rural-urban migration. Also, the results of the research show that supervision and government regulations related related to Housing Mehr" have been effective in encouraging the migration of villagers to the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mehr Housing
  • rural-urban migration
  • Ilam city
اوبرای، آم‍ارج‍ی‍ت‌ س‍ی‍ن‍گ‌ (1370). مهاجرت، شهرنشینی و توسعه. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 166 ص.
بابائی، محمد علی؛ قربانپور راسخ، مریم (1393). ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر. مجلۀ پژوهش حقوق کیفری. شماره 9، صص 56-33.
بزم‌آمون، علی(1386)، نحوه تشکیل و مدیریت تعاونی‌های مسکن مهر، تهران: نشر ونوس، 110 ص.
پرهیزکار، اکبر و شاهدی، ناصر(1389). مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25000 نفر، فصلنامه آبادی، سال بیستم، شماره­ 34 (پیاپی 69)، صفحات 50-44.
پورمحمدی، محمدرضا (1379). برنامه‌‎ریزی مسکن، تهران: انتشارات سمت، 163 ص.
پورمحمدی، محمدرضا و اسدی، احمد (1393). ارزیابی پروژه‌های مسکن مهر شهر زنجان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال چهاردهم، شماره 33، صص192-177.
پیتیه، ژان (1369). مهاجرت روستاییان. ترجمه محمد مومنی‌کاشی، تهران: انتشارات قلم، 127 ص.
حسین زاده دلیر کریم, ملکی سعید (1388) ررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام طی دهه 1382-1372، فصلنامه جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، دوره 4 , شماره 8، صص 93-65.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن (1389). مسکن مهر: رویکردی نو در بخش مسکن. فصلنامه اقتصاد مسکن. شماره‌های 47 و 48، صص20-11.
زنجانی، حبیب‌الله؛ گل‌کار، زهرا ؛ محمدی، حامد (1390). بررسی جنبه های اجتماعی مسکن مهر، مطالعه موردی شهرستان کرج. دوره 22، شماره 7، صص 117-89.
سازمان راه و شهرسازی استان ایلام. (1395). واحد مدیریت مسکن و ساختمان، مراجعه حضوری.
سعیدی رضوانی، نوید و کاظمی، داود (1390). بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مهر) نمونه موردی: شهر نظنز، پژوهش‌‎های جغرافیای انسانی. شماره 75، صص 132-113.
شعوری, زهرا؛ بیاد، حمید؛ رضوان، بابک؛ شهبازی، مجید (1396)، تاثیر عوامل کالبدی بر افزایش جرم خیزی در مسکن مهر، اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، کیش، شرکت هم اندیشان نوآور علم، https://www.civilica.com/Paper-ACUCONF01-ACUCONF01_042.html
علائی, علی؛ اسفندیاری، پرستو؛ رحیمی، سیروان (1393)، کیفیت سنجی پایداری در مساکن ارزان قیمت (نمونه موردی مسکن مهر شرف آباد، شهرستان اسلام آباد غرب)، اولین همایش ملی افق‌های نوین در توانمند‌سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، همدان، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه، https://www.civilica.com/Paper-DEVELOPMENT01-DEVELOPMENT01_014.html
کیانی، میلاد؛ اسدی، علی؛ ورمزیاری، حجت و براتی، علی‌اکبر (1395)، مدل معادالت ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند، دورۀ هشتم، شمارۀ 2، صص 358-339.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1390.
مسعودی‌راد، ماندانا. (1388). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تحلیل جغرافیایی نسل دوم شهرهای جدید در برنامه‌ریزی شهری ایران، استاد راهنما: ناهید سجادیان، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مکانیکی، جواد و آرزومندان، راضیه (1391). کوتاه نگرشی بر مهاجرت‌های روستا- شهری، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی. سال اول، شماره 2، 47-26.
منجذب، محمدرضا و مصطفی ‌پور، مصطفی (1392)، بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1 (3)، صص 15-1.
میرجعفریان، سید کمال‌الدین؛ منصوربیگی، علی اصغر و قاسمی، صحت (13952)، بررسی انتخاب مکان مسکن و تأثیرات آن بر توسعه شهری؛ مطالعه موردی : مسکن مهر کارکنان ایلام. شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، 12 و 13 مهرماه 1395، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، صص 12-1.
Anderson, jock R. (2002). Risk in Rural Development: Challenges for Managers and Police makers. Rural Development Department, World Bank.
Chen, J. (2016), Housing System and Urbanization in the People’s Republic of China. ADBI Working Paper 602. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: https://www.adb.org/publications /housing-system-and-urbanization-prc.
Fei, J.C.H. and Ranis, G. (1961). Theory of economic development. American economic review, 533-565.
Goldsmith, P., Gunjab, K. and darishikayne, B. (2004). Rural urban migration and agricultural productivity: the case of Senegal. Agricultural economics, Vol. 31, pp. 33-45.
Gopalan, K., & Venkataraman, M. (2015). Affordable housing: Policy and practice in India. IIMB Management. Review, 27(2), 129-140.
Lewis, W.A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. Manchester school Econ. Social study, Vol. 22, pp.139-192.