نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه برنامه ریزی و مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنابع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصویر ذهنی فروشگاه و کیفیت خدمت بر بازاریابی توصیه ای و مقایسه آن با رویکرد منطقه ای در دو بخش شهری و روستایی شهرستان بندرعباس است. بدین منظور، گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهای پر مصرف، ضروری و با بازار گسترده مد نظر قرار گرفت و بر اساس ویژگیهای منطقه ای به دو منطقه شهری و روستایی تقسیم شد. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 384 نفری از خریداران گوشی تلفن همراه در شهر بندرعباس و روستاهای حومه است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر یک از مناطق انتخاب شدند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ترکیبی استاندارد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری و بوسیله نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که در منطقه شهری بندرعباس تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان اثر معنی داری دارد، یعنی در این منطقه، تصویر ذهنی مناسب از یک فروشگاه مانند قیمت مناسب محصول، موقعیت فروشگاه، جو فروشگاه، استراتژی هایی که فروشگاه انتخاب می نماید، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و خیریه بر رضایتمندی مشتریان تاثیر زیادی دارد. از طرفی تصویر فروشگاه در مناطق روستایی، اثر معنی داری بر رضایت مشتریان نداشت، یعنی در این مناطق، تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان تاثیری ندارد و مشتریان در این مورد حساسیت خاصی ندارند که کالای مورد نظر خود را از چه فروشگاهی خریداری نمایند. همچنین تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در هر دو منطقه شهری و روستایی معنی دار است. در نهایت ادعای تاثیر رضایتمندی مشتری بر بازاریابی توصیه ای نیز در مورد هر دو گروه از مشتریان در مناطق شهری و روستایی پذیرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of regional features on the relationship between the store image, the service quality and WOM: The case study of urban and rural areas in Bandar-Abbas

نویسندگان [English]

  • payam paslari 1
  • moshabaki Asghar 2
  • Ali Asghar Anvari 3
  • mani Sharifi 4
1 Department of Business Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai,UAE.
2 Prof., Faculty of Business Management and Economic, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
3 Prof., Faculty of Business Management and Economic, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Faculty of industrial engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Iran.
چکیده [English]

 This study aims to investigate the effect of the mental image of the store and the service quality on WOM and also aims to compare the regional approach in rural and urban sections of Hormozgan Province. In order to fulfill this purpose, cellular phone was considered as one the most necessary and highly consumed goods with a broad market and was divided into rural and urban sections according to its regional features. The sample under the study included two groups of 384 buyers of cellular phone who were randomly selected from Banadar-abbas city and its neighboring rural areas. The data were collected through a standardized questionnaire and analyzed using Smart PLS software. The results showed that, on the one hand, in urban parts of Banadar-abbas city, the mental image of the store has a meaningful impact on the consumer satisfaction. In other words, alike the mental image of the store, the price of a product, the location of a store, its atmosphere, and the strategies it opts,   and involvement in charity and social activities affect the satisfaction of customers. On the other hand, the mental image of the store in rural areas does not have a meaningful impact on consumer satisfaction. Put it differently, in these areas, the mental image does not affect consumer satisfaction and consumers are not sensitive about the store from which they buy their desired goods. Also, the effect of service quality on the consumer satisfaction has led to meaningful results in both urban and rural areas. Finally, the effect of consumer satisfaction on WOM was affirmed in both rural and urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Service Quality
  • Mental image of store
  • WOM
  • Regional features
سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه، طرح آمایش سرزمین استان هرمزگان، 1396.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1395
نظری، محسن و ثریا ادیب حاج باقری (1392). "بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو206)" مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4، زمستان 1392
 Aaker, D.A., (1996). Building Strong Brands. Free Press, New York.
 Akroush. M . N , Al-Mohammad. S.M , Zuriekat.M.I.,Algul-Lail,B.N.,(2011). An empirical model of customer loyalty in the Jordanian Mobile Tele communications Market.Int.J.Mob.Commun.9(1),76–101.
 Anderson, E.W., Fornell, C., Lehmann, D.R., 1994. Customer satisfaction, marketshare, and profitability: findings from Sweden. Journal of Marketing 58 (3), 53–66.
 Angela. Jiewantoa, Caroline. Laurensb and Liza. Nellohc(2012). Influence of Service Quality, University Image, and Student Satisfaction toward WOM Intention: A Case Study on Universitas Pelita Harapan Surabaya. International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 ( 2012 ) 16 – 23.
 Antoni Serra Cantallops, Fabiana Salvi (2013), New consumer behavior: A review of research on eWOM and hotels. International Journal of Hospitality Management, 2013.PP.41-51.
 Ashley, C., S.M. Noble, N. Donthu and K.N. Lemon. (2011).Why customers won't relate: Obstacles to relationship marketing engagement, J. Bus. Res., 64: 749-756. DOI: 10.1016/j.jbusres.2010.07.006.
 Baber. Alina , Thurasamy. Ramayah, Malik. Muhammad Imran , Sadiq. Bushra, Islam. Samina , Sajjad. Muhammad(2016). Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-topurchase electronic products in Pakistan. Telematics and Informatics 33 (2016) 388–400.
 Barich, H., Srinivasan, V., 1993. Priorizing marketing images goals under resource constraints. Sloan Management Review, Summer, 69–76.
 Bennett, R., Härtel, C. R., McColl. Kenenedy, J. R., (2005).Experiences as a moderator of involvement and satisfaction on brand loyalty in a business-to-business setting. Ind. Mark.Manag.34,97–107.
 Blazevic. Vera, Wafa Hammedi, Ina Garnefeld, Roland T. Rust, Timothy Keiningham, Tor W. Andreassen, Naveen Donthu and Walter Carl(2013). Beyond traditional word-of-mouth An expanded model of customer-driven influence. Journal of Service Management Vol. 24 No. 3, 2013 pp. 294-313 . Emerald Group Publishing Limited 1757-5818.
 Bloemer, J., & de Ruyter, K. (1998). On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty. European Journal of Marketing, 32(5/6), 499–513.
 Bloemer. Josee (2002), Store Satisfaction and store loyalty explained by customer- and store related factors.Journal of Consumer satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, Volume 15,2002.
 Bone, P. (1995), “Word-of-mouth effects on short-term and long-term product judgments”, Journal of Business Research, Vol. 32 No. 3, pp. 213-223.
 Brady, M.K., Cronin, J. J., (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceivedservice quality: a hierarchical approach. Journal of Marketing 65, 34–49.
 Brady, M.K., Cronin, J.J., Brand, R.R., (2002). Performance-only measurement of service quality: a replication and extension. Journal of Business Research 55(1), 17–31.
 Brown, T., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, 61(1), 68–84.
 Burt, S. & Encinas, J. C. (2003). “The role of store image in retail internationalization”, International Marketing Review, 17 (4/5), pp. 433-453.
 Buttle, F., "Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing," Journal of Strategic Marketing, Vol. 6, No. 3, 1998, pp. 241-254.
 Carrillat, F.A., Jaramillo, F., Mulki, J.P.(2009). Examining the impact of service quality: a meta-analysis of empirical evidence. Journal of Marketing Theory and Practice 17 (2), 95–110.
 Chakrabarty, S., Whitten, D., Green, K., (2007). Understanding service quality and relationship quality in IS outsourcing: client orientation and promotion, project management effectiveness, and the task-technology-structure fit. Journal of Computer Information Systems 48 (2), 1–15.
 Chang. Hsin. Hsin , Wu. Li. Hsuan .(2014). An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator. Decision Support Systems 59 (2014) 206–218.
 Choi. J , Seol. H , Lee . S , Cho .H ,Park . Y.(2008).Customersatisfactionfactorsof mobile commerceinKorea.InternetRes.18(3),313–335.
 Chowdhury, J., Reardon, J., Srivastava, R., (1998). Alternative modes of measuring store image: an empirical assessment of structured versus unstructured measures. Journal of Marketing Theory and Practice 6 (2), 72–87.
 Davis, K., & Blomstrom, R. L. (1975). Business and society: Environment and responsibility (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
 Edgett, S.,& Parkinson, S. (1993), “Marketing for Service Industries. A Review”, The Service Industries Journal, 13 (3), 19-39.
 El Ouardighia. Fouad, Feichtingerb. Gustav, Grassb. Dieter, Hartlc. Richard, Kort. Peter. M.(2016). Autonomous and advertising -dependent‘ word of mouth’ under costly dynamic pricing. European Journal of Operational Research 251 (2016) 860–872.
 Eroglu S A, Machleit K A, Davis L M. (2003). Empirical testing of a model of online store atmospherics and shopper responses. Psychology & Marketing, 20(2): 139-150.
 Garcı´a de los Salmones ,M .M., Herrero, A. , Rodrı´guez del Bosque,I.,(2005).Influence of corporate social responsibility on loyalty and valuation of services. Journal of BusinessEthics61(4),369–385.
 Harris, L. C., Goode, M. M. H., (2004) .The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study of online service dynamics.J.Retail.80(2),139–158.
 Hartman, K. B., & Spiro, R. L. (2005). Recapturing store image in customer-based store equity: A construct conceptualization. Journal of Business Research, 58(8), 1112–1120.
 Huve´ -Nabec, L.,(2002). L´e´ volution de srepre´ sensations de lamarqueetdel´enseigne dans l´ esprit du consommé teurlorsdel´ information de nouveaux couples marque-enseigne. 18th International Congress of Lille, AFM, Actes. I resecher, M.,1993.Modellingthebrandequityconcept. MarketingandReserch Today 21(2),102–110.
 Jose . Juan. Beristain, Pilar. Zorrilla.(2011). The relationship between store image and store brand equity : A conceptual framework and evidence from hypermarkets. Journal of Retailing and Consumer Services 18 (2011) 562–574.
 Jose´ Luı´s Abrantes and Cla´udia Seabra, Cristiana Raquel Lages, Chanaka Jayawardhena(2013). Drivers of in-group and out-of-group electronic word-of-mouth (eWOM). European Journal of Marketing Vol. 47 No. 7, 2013 pp. 1067-1088. Emerald Group Publishing Limited.
 Katz Elihu, Lazarfeld Paul F(1995). Personal influence. Glencoe, IL’ Free Press; 1955. MacInnis Deborah J, Jaworski Bernard J. Information processing from advertisements: toward an integrative framework. J Mark 1989;53:1– 23.
 Keller, Ed (2007), “Unleashing the power of word of mouth: Creating brand advocacy to drive growth,” Journal of Advertising Research, 47(4), 448-452.
 Kim, T., Kim, W.G., Kim, H.B., (2009). The effects of perceived justice on recovery sat-is faction, trust, word-of-mouth, and revisit intention in upscale hotels. Tourism Manage. 30, 51–62.
 Kuo. Y. F. ,Wu.C .M ., Deng. W.J.(2009). The relationships among service quality, perceived value , customer satisfaction , and post-purchase intention in mobile value added services. Comput. HumanBehav.25(4),887–896.
 Liu, J. Feng, C. Domokos, H. Xu, J. Huang, Z. Hu, and S. Yan.(2014) Fashion parsing with weak color-category labels. IEEE Trans. Multimedia, 16(1):253–265, 2014.
 Lopez, C. (2006). The Influence of Word-of-Mouth Communication on Choosing a Mobile Phone Network in Scotland. Marketing Communication Working paper.
 Lovelock, C., Wirtz, J., (2007). Services Marketing: People, Technology, Strategy, sixth edition Pearson, Prentice Hall, USA.
 Mbaye. Fall Diallo.(2012) Effects of store image and store brand price-image on store brand purchase intention: Application to an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services 19 (2012) 360–367.
 Montoya. Weiss, M. M., Voss, G. B., Grewal, D.,(2003). Determinants of online channel use and overall satisfaction with are national multi channel service provider. J. Acad.Mark.Sci.31,448–458.
 Naik CNK, Gantasala SB, Prabhakar GV(2010). SERVQUAL, Customer Satisfaction and Behavioural Intentions in Retailing.European Journal of Social Sciences – Volume 17:2010, Number 2.
 Orel, F. D., & Kara, A. (2014). Supermarket self-checkout service quality, customer satisfaction, and loyalty: empirical evidence from an emerging market. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 118e129. http://dx.doi.org/10.1016/ j.jretconser.2013.07.002.
 Paul . C.S, Wu, Gary. Yeong.Yuh Yeh , Chieh. Ru. Hsiao.(2011). The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal 19 (2011) 30–39.
 Reynolds KE, Beatty SE.(1999) Customer Benefits and Company Consequences of Customer Salesperson Relationships in Retailing. J Retailing: 1999.75:11–32.
 Robert. J. Angell, Phil . Megicks, Juliet. Memery, Troy. W. Heffernan.(2014) . Older shopper types from store image factors. Journal of Retailing and Consumer Services 21(2014)192–202.
 Rosen,E.(2000). The Anatomy of buzz: how to create word of mouth marketing. New York.
 Rujinan. Kachenchart (2006). The Influence of Word-of-Mouth Communication on Consumers’ Purchasing Decision on Beauty Treatment: A Case Study of Nitipon Clinic. Master’s Project (Business English for International Communication). Bangkok: Graduate School. Srinakharinwirot University. Photocopied.
 San-Martín. Sonia , Prodanova. Jana , Jiménez. Nadia (2015). The impact of age in the generation of satisfaction and WOM in mobile shopping. Journal of Retailing and Consumer Services. 23(2015)1–8.
 Saraswat, A., Mammen, T., Aagja, J. P. & Tewari, R. (2010). “Building store brands using store image differentiation”, Journal of Indian Business Research, 2 (3), pp. 166-180.
 Schiffman, LG & Kanuk, LL.(2010). “Consumer Behavior”. 10th edition. Practice-Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey; 2010.
 Smeijn, J., Van Riel, A.C.R., Ambrosini, A.B., 2004. Consumer evaluations of store brands: effects of store image and product attributes. Journal of Retailing and Consumer Services 11 (4), 247–258.
 Spreng RA, Mackoy RD(1996). An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality and Satisfaction. J Retailing: 1996;72:201–214.
 Steenkamp, J. -B., & Wedel, M. (1991). Segmenting retail markets on store image using a consumer-based methodology. Journal of Retailing, 67(3), 300–320.
 Su. Lujun, Swanson. Scott R , Chen. Xiaohong.(2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of relationship quality. Tourism Management 52 (2016) 82-95.
 Sweeney, J., Soutar, G. and Mazzarol, T. (2012), “Word of mouth: measuring the power of individual messages”, European Journal of Marketing, Vol. 46 Nos 1/2, pp. 1-37.
 Theodoridis, P. k. & Chatzipanagiotou, K. C. (2009). “Store image attributes and customer satisfaction across different customer profiles within the supermarket sector in Greece”, European Journal of Marketing, 43 (5/6), pp. 708-734.
 Wu Jinfeng, Tian Zhilong (2009). The impact of selected store image dimensions on retailer equity: Evidence from 10 Chinese hypermarkets. Journal of retailing and consumer services, Vol. 16, pp. 486-494.
 Yoo. C. W, Sanders. G. L, Moon. J(2013). Exploring the effect of e-WOM participation on e-loyalty in e-commerce, Decision Support Systems 55 (3) (2013) 669–678.