مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، یزد ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل ملاحضه این وسایل، پیش بینی فضاهایی جهت پارک خودروها در شهرهای پر جمعیت موضوعیت پیدا کرده است. با توجه به عرض محدود خیابانهای بافت قدیم شـهر یـزد و همچنـین وجـود بـازار و کاربریهای عمده تجاری، توریستی- گردشگری و فرهنگی، این محدوده جهت بررسی و مکان یابی پارکینگ های عمومی انتخاب گردید. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه 12 معیار جهت مکان یابی این پارکینگ ها انتخاب و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، هر یک از این معیارها وزن دهی و در محیط نرم افزار ARC GIS نقشه فاصله از این کاربری ها تهیه و نهایتاً لایه های مذکور روی هم گذاری و مکان های مناسب جهت احداث پارکینگ در زمین های با کاربری بایر و مخروبه که وسعت قابل قبولی داشتند، مشخص گردید. نتایج نشان داد که پراکندگی پارکینگ های فعلی منطقه مناسب می باشد اما در برخی نقاط تعداد این پارکینگ ها کمتر از میزان تقاضا می باشد. همچنین در بین کاربری های مورد بررسی، نزدیکی به مراکز گردشگری، درمانی و مراکز خرید بیشترین اولویت را دارا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Suitable Sites for Construction of Public Parking Using AHP (Case Study: Old Texture of Yazd city)

نویسندگان [English]

  • alireza dehghanpoor 1
  • Mohammad Ali salmani nodoshan 2
  • alireza dehghanpour farasha 3
1 pun university
2 pnu
3 member faculty
چکیده [English]

Along with an increase in the number of vehicles in the city and according to the considerable size and volume of these devices, predicting in densely populated spaces has found the matter to park the car. Due to the narrow streets of the historic fabric of width of city and the presence of major land uses market and business, tourism and culture Tourism, this area was chosen for the investigation and site selection public parking. According to studies in the field of 12 criteria Selected for locating these parking and using hierarchical analysis, each of these criteria, weighting and application environment ARC GIS map of these users are prepared and then layer of the overlay and determined suitable locations for parking in a barren and desolate land for an acceptable extent. The results showed that the distribution of the current parking area is good, but in some places the number of parking isn’t demand. Also among users under investigation, close to tourist centers, medical and shopping centers had the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site location
  • Public Parking
  • AHP
  • Yazd
احد نژاد، محسن، حیدری، عبدا...، (1385) مکانیابی، ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP با استفاده از GIS ( نمونه موردی: زنجان)، دانشگاه شمال، بابلسر.
حسینی لقب، غلامحسین؛ مختاری ملک­آبادی، رضا؛ گندمکار، امیر، (1391)، تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت کاربری پارکینگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 114-95
رشیدی فرد، سید نعمت الله؛کرامتی اصل، رحمت الله؛ فرخی، احسان، (1387)، مکانیابی پارکینگ شهر دهدشت با استفاده از GIS و مدل تحلیل شبکه AHP، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
روستایی، شهریور؛قنبری، حکیمه؛(1387)، مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی منطقه 3 و 4 شهرداری تبریز) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان.
زبردست، اسفندیار، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مجله هنر های زیبا، شماره 10، تهران. 1380
قنبری، حکیمه؛ احدنژاد، محسن(1388)، ایمنی در معابر شهری با تأکید بر نقش مکان گزینی بهینه پارکینگ ها در کاهش حوادث ترافیکی، همایش جامعه ایمن، شهرداری تهران، دروه2.
کریمی، وحید؛ عبادی، حمید؛ احمدی، سلمان(1387)، مدل سازی مکان یابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS با تأکید بر مقایسه روش های وزن دهی و تلفیق لایه ها، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، جلد 38، شماره 3، 12-18.
لاله پور، مینا(1385) مکان یابی و ساماندهی پارکینگ های عمومی شهریاربا استفاده از GIS، شهرداری شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه، 1386، طرح جامع شهر یزد.
Caicedo, Felix, (2010), "Real-time parking information management to reduce search time, vehicle displacement and emissions", Transportation Research Part D 15, pp 228–234.
Jian, Wang and Guanglin, sung, (2010), "Combinatorial Optimization Of Congested Road And Parking Charging", Transportation Systems Engineering and Information Technology, Volume 10, Issue 3, pp 24-28.
M. Ahmadi Baseri, R. Mokhtari Malekabadi, A. Gandomkar, (2012), Site Selection of Public Parking in International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:6, No:4.
Neiln Eldin and K.A.Eldrandaly, (2004), A computer-aided system for site selection of major capital investment, international conference e-design in architecture Dhahran, Saudi Arabia.