نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیارگروه معماری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

امروزه نیاز به فضای سبز و پارک در شهر ها به وفور حس می شود زیرا روح انسان پس از فعالیت های روزانه نیازمند فضایی است که آرامش را برای او تداعی کند در شرایطی که فضای سبز روح شهر محسوب می شود میتوان با ساخت پارک هایی که آرامش را برای افراد به ارمغان می آورند به این نیاز های روحی پاسخ داد .با توجه به اهمیت وجود چنین فضایی، در این پژوهش سعی بر آن بوده تا به ارائه ی راهکارهایی جهت طراحی یک پارک شهری با شناسایی عناصر و پتانسیل های طبیعی و اقلیمی مناطق گرم و مرطوب پرداخته شود . و هدف، طراحی یک فضای شهری تحت عنوان پارک ساحلی برای گذراندن اوقات فراغت کاربران می باشد. در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظری و بررسی نمونه های موردی، به آنالیز عوامل اقلیمی موثر بر آسایش کاربران پرداخته شده است.روش تحقیق این پژوهش کیفی، از حیث ماهیت توصیفی _تحلیلی و از لحاظ هدف کابردی می باشد و پس از مطالعات انجام شده، پیشنهادات طراحی منظر در این حوزه ی جغرافیایی شکل گرفته اند .از مهمترین نتایج این تحقیق ارائه ی راهکارهای ساده و کاربردی است که منجر به طراحی محیطی مطلوب می گردد. این نوع طراحی شامل ابعاد مختلفی همچون :کالبدی، اجتماعی، آسایش اقلیمی، احساس راحتی و ... متناسب با نیازهای روحی و جسمی افراد بوده و باعث دلپذیر تر شدن محیط و ترغیب آن ها برای تداوم حضورشان در چنین مکان هایی می گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on design principles of Persian Gulf coastal parks in warm and humid areas

نویسندگان [English]

  • somayeh zin afza 1
  • hesamodin sotudeh 2
1 qeshm university
2 qeshm university
چکیده [English]

Nowadays, a great need for green space and parks in the cities is felt, since human’s spirit demands such environment after tiresome daily activities in order to relax. Under such circumstances, constructing parks can fulfill a part of these mental needs by bringing a sense of comfort to people. Considering the significance of such spaces, this research aimed to give instructions for designing an urban coastal park by identifying environmental elements, natural and climatic potentials of hot and humid regions, in order to fill the users’ leisure times. Theoretical foundations and case studies were surveyed, before identifying and analyzing the regional effective factors on users’ comfort. The research method is descriptive-analytical aimed to be practiced and eventually view design suggestions for this geographical field were formed according to the studies. The most important results of this research by using simple and applicable methods, we can provide a pleasant environment to fulfill various aspects of life such as modular, social, Climate comfort, emotional and etc. according to emotional and physical needs of people and encourage them to visit such places more regularly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • view designing
  • hot and humid climate
  • coastal line
آتشین بار، محمد .(1388) . تداوم هویت در منظر شهری .باغ نظر .شماره 12
بمانیان، محمدرضا. کلوی، آیلار. اشکوه، حسین. (1391). تبیین رویکرد انتخاب استراتژی مدیریت توسعه مناطق ساحلی با تاکید بر بوم گرایی. مدیریت شهری، سال دهم(30)، 19-38
پاکزاد, جهانشاه. (1389). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری .چاپ چهارم، تهران، انتشارات شهیدی
پاکزاد, جهانشاه. (1391). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری . تهران، انتشارات شهیدی
حمیدی، حسین. اسماعیل زادگان، نعیمه. (1394). عوامل موثر بر کارایی پارک شهری تکنولوژی محیط زیست دوره هفدهم، شماره یک
حیدری، علی اکبر . پورمندی، حسین .رضایی، سجاد.(1394).تصویر ذهنی و مفهوم مکان در پارک های شهری ( نمونه موردی : پارک ساحلی اهواز) .همایش بین المللی معماری و عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم .
سلیمانی، محسن. سلیمانی، رسول. (1380). سبز راه عنصر شهری چند منظوره مجله شهرداری ها، شماره36
سمیعی، کاوه. (1392). فضاهای شهری پایدار : اصول و راهبردهای طراحی فضای سبز خطی در حاشیه سواحل. همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.
شیبانی، مهدی .(1380) .توسعه همگون پارک و فضای سبز شهری .مجموعه مقالات همایش های آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر تهران ( جلد 1)، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران .
صالحی فرد، محمد . علی زاده، سید دانا. (1387). تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهر ها (با رویکرد مدیریت شهری ).فصلنامه مدیریت شهری .شماره 21
عظمتی، حمیدرضا.صدق پور، بهرام صالح. (1391). بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقاء خلاقیت پذیری فضای کودکان. معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره9
فلاحت گر، علی. فروغ، اکرمی خالدی . (1393). الویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP ( نمونه موردی : شهربابلسر) . کنفرانس بین المللی محیط زیست.
کسمایی، مرتضی.(1382) . اقلیم و معماری .اصفهان، انتشارات خاک
لطیفی، امین. سجادزاده، حسن. (1393). ارزیابی تاثیر مولفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک های شهری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره11
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور . (1389 ) . ضوابط طراحی فضای سبز شهری . نشریه شماره 203
نخعی مقدم، محمدعلی. سرگزی، صفورا. ملک، حجت الله. (1386). بررسی عوامل اقلیمی محدود کننده توسعه فضای سبز شهری سیستان. ماهنامه شهرداری ها، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها
نهیبی، سارا . حسن دخت، مریم سادات .(1393) . بررسی تاثیر فضای سبز شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهری .نشریه پایداری، توسعه و محیط زیست . دوره اول .شماره 1 .
Christian.norberg_schulz,(1980).Geniud Loci Toward A phenomenology of Architecture London.
Hidalgo ,C.&.Place Attachment.(2001).Concepyual and Empirical Questions . Journal of Environmental Psychology.
Livingstone ,M. Bailey ,N .and Kearns ,A.(2008). People s Attachment to Place-the Influence of Neighbourhood Deprivation , Chartered Institute of Housing , for the Joseph Rowntree Foundation .
M.power, Anderes.(2006). The Ecological park, Massachusetts Institute of Technology .
Steel.F.(1981).The Sense of Place .CBI Publishing Company . Boston.
Ujang , N.(2012). Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity . Social and Behavioral Sciences , vol 49.
Ulrich. R.S ,(2002). Health benefits of gardens in hospitals, in:plants for people International Exhibition Floride.