بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه، امکان برنامه­ریزی و پیش­بینی علمی و اصولی وجود نخواهد داشت. درواقع شناخت توان­های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در هرمنطقه، به برنامه­ریز این امکان را می­دهد تا براساس وضع موجود و توان­های منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند.بنابراین در این راستا جهت بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ساحلی بر توسعه منطقه، نظرات شهروندان در خصوص توسعه فعالیت های گردشگری در وضعیت معیشت و زندگی شهروندان دیلمی، مورد پیمایش و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پیمایش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق جمعیت25730 نفری بندر دیلم می باشد که از طریق محاسبه فرمول کوکران، تعداد 378 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده است.با استنتاج و تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه، روابط بین متغیرها از طریق آماره های توصیفی( نظیر جداول و نمودارهای توصیفی و ...) و آماره استنباطی (آزمون T)، با استفاده از قابلیت های نرم افزارSPSS مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود فعالیت های وابسته به گردشگری ساحلی و انجام اقدامات وابسته به آن با توسعه اقتصادی منطقه دارای ارتباطی معنادار در سطح 0.05 و سطح معناداری 0.000 p=می باشد.این رابطه معنادار به اندازه ای است که اغلب شهروندان نقش گردشگری و به ویژه گرشگری ساحلی را در توسعه اقتصادی و پایدار منطقه موثر می دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Coastal Tourism in Citizen's Economic Development (Case Study: Port Deylam)

نویسندگان [English]

  • reza darvishi 1
  • mohammadreza rezaei 2
  • shamsoldini ali 2
1 Marvdasht Azad University
2 Master Department of Geography and urban planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht , Iran
چکیده [English]

Industrial tourism, whose development requires knowledge and adequate knowledge of the factors affecting economic, social and cultural factors. Without the knowledge of the facilities available in each region, there will be no possibility of planning and scientific prediction. In fact, the recognition of natural, economic, social, etc. power in each region, allows planners to identify, based on the status quo, and the capabilities of the region, its development and direction. Therefore, in order to investigate the effects Economic tourism on the development of the region, the views of citizens on the development of tourism activities in the living conditions and life of the citizens of Deylam, has been surveyed. The research method is descriptive-analytic in this survey. The statistical population of this research is the population of 25730 people in Bandar Deylam. By computing the Cochran formula, 378 individuals were selected as sample and randomly. By deducing and analyzing the findings of the questionnaire , The relationships between variables through descriptive statistics (such as descriptive tables, etc.) and inferential statistics (T test), have been evaluated and analyzed using SPSS software capabilities. The results of the research show that the existence of coastal tourism related activities and its related activities with the economic development of the region has a significant relationship at the level of 0.05 and a significant level of p =0/000. This relationship is significant to the extent that most citizens consider the role of tourism, and in particular coastal tourism, in effective economic development and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal Tourism
  • Citizens' Satisfaction
  • Port Deylam
Akbarian Ronizi and Bidri Seyyed Ali, 2016. Analysis of Stakeholders Understanding the Consequences of Tourism Development in Rural(in Persian)
Bayk Mohammadi, Hasan, 2006, South Caspian Sea coast, Sepehr Magazine, Twelfth, 46. (in Persian)
Bulter.R-w,(2002),"Ecotourism.has it achieved maturity or has not?" The Bubbie burst pacific Rim Tourism New Zealand.
Bostwick,Ketchum, H; The Waters Edge:Critical Problems Of The Coastal Zone; The Colonial Press, USA, 2000 ( Second Printing),PP:87-127.
DanehKar, Afshin; Autumn of1999 Sensitive Marine Regions of Iran "; Journal of Environmental Science, 24: 28-38 (in Persian)
Davari Nezhad Moghaddam, Masoud, Ahmadi, Jamal and Khalidi, Nasser, 2012 .National Conference on Sustainable Development and Urban Development of the Institute of Higher Education of Scholars, Isfahan, Iran. (in Persian)
Ebrahimnia Samatosh, Saeed; Khaksari, Ali; Latifi; Gholamreza; Damadi, Mohammad (2014)Assessing the Role of Urban Tourism in Economic Development of the City of Babolsar ", Economics and Urban Management Quarterly, : 3, 17.
Hajinejad, Ali; Pourtaheri, Mohammad; Ahmadi, Ali (2008)The Effects ofCommercial Tourism on the Spatial Development of Regions Urban, Case Study, Baneh City ", Journal of Human Geography Research, pp. 70 p. 91. (in Persian)
Hall, C.M & Page, S.J (2001). The Geography of Tourism and Recreation , Routledge,London.
Karimi, Tahereh,2010. Geographic and Environmental Impacts of Coastal Tourism and Sustainable Development, Journal of Tourism Management, (in Persian)
Keshvari, Bahareh and Timuri, Parviz 2010 Application of GIS and TIS in Coastal Tourism Feasibility Study, Case Study: Babolsar, Journal of Human Geography, Second year, 4, Autumn. (in Persian)
Khani, Fazileh 2010, Using mathematical model to measure the success of tourism in geographic regions (case study of Bushehr city), Geography Quarterly and Environmental Studies, Year 3, No. 1, Najaf Abad
Kim, K. (2002). The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Life of Residents in the
Community,Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and
State University Inpartial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D(in Persian)
Mahallati, Mohammad 2002, Infrastructure for Tourism Development in Iran, Geographical Research, Number 51-52, Summer and Autumn. (in Persian)
McCool, S. F., 1995, Linking Tourism the Environmental, and Concepts of Sustainability:
Setting the Stage, In S. F. McCool, & A. E. Watson (Eds), Comps, Linking Tourism, the Environment at, and Sustainability, Gen. Tech. Rep., INNNT – GTR –323, Ogden, UT : USDA, Forest Service, Intermountain Research Station.
Motie Langroudi, Seyyed Hassan; Rezaieh Azadi, Maryam (2013) Evaluation of Tourism Effects from the Viewpoint of the Host Society on the Resting PointUrmia ", Seasonal Economy and Rural Development Economics, Period 2, 2 p. 75.91. (in Persian)
Nouri, Hedayatullah; Khorasani, Zainab (2013) An Analysis of the Economic, Social, and Environmental Impacts of Tourism Development in City of Sari », Geography Space Planning, 4 p. 1.1 Mahallati, Mohammad 2002, Infrastructure for Tourism Development in Iran, Geographical Research, Number 51-52, Summer and Autumn(in Persian).
Oila, M., K. Mrrtines& L. Gabriel, "Tourism Management in Urban Region: Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 29,Pp. 567- 569, 2012.
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein and Saghaei, Mehdi 2013. Tourism of Nature and Concepts, Tehran, Seventh Edition, Publication. (in Persian)
Ranjbaryan,babak,Zahedi,Maryam,2010, Tourism Recognition, Tehran, Payam Publication. (in Persian)
Shahabian, Pooyan (2010) The Study of the Role of Urban Tourism in the Sustainable Development of the City ", Ph.D., Research and Development University Islamic Azad university. (in Persian)
Statistical Yearbook of Bushehr Province,2016
World Tourism Organization, Indicators of Sustainable Development for Tourism
Destinations A Guidebook, World Tourism Organization, Madrid, 2004.
Zarabi, Asghar; Islami Pishkhani, Sedigheh 2011 Measurement of economic, social,
Cultural and environmental development of tourism (Case study of Meshkinshahr city), Human Geography Research, 75. (in Persian)
Zarghami Boroujeni, H., 2011, Tourism development planning, 2nd Ed, Mahkameh published, Tehran. (in Persian)