بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جامعه‏ شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیرات بومی‏گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه برای برنامه‏ریزی‏های توسعه اجتماعی در جزیره قشم انجام شده است. نظریه پارسنز در کنار تاکیدات جیکوبز و چپ‏من بر مدت اقامت در یک مکان که به تراکم هویت و سرمایه اجتماعی می‏انجامد، چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‏داد. از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‏ها استفاده شد و نمونه‏گیری که بر اساس فرمول کوکران، 348 نفر برآورد شده بود تا جایی پیش رفت که پاسخ‏های معتبر در محاسبه رابطه متغیرها، کمتر از این میزان نباشد تا اعتبار تحقیق تأمین گردد. نتایج نشان داد که میانگین تاثیرات فرهنگی دانشگاه در توسعه جزیره قشم در بازه‏ی 4 تا 16 برابر با 10/9 بود که در حد زیادی ارزابی می‏شود. بین توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن در سطح اطمینان 99 درصد رابطه‏ی معناداری دیده شد، در حالی که رابطه مدت اقامت در قشم با متغیر وابسته که تأثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعه‏ی جزیره قشم می‏باشد، رابطه معناداری نداشت. بنابراین بومی بودن نسبت به مدت اقامت می‏تواند یک ظرفیت بالقوه مثبت در توسعه و برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای تلقی گردد. تحلیل عاملی، گویه‏های پرسشنامه را در چهار عامل سرمایه‏گذاری اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریت نهادی و نظارت اجرایی در اثرگذاری در برنامه‏های توسعه‏ای شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Native Culture and the Cultural Impact of University on Development of Qeshm Island

نویسنده [English]

  • Abbas Brahimi Ghaleh Ghazi
Assistant Prof. Dept. of Sociology, Bandarabbas Branch, Islamic Azad University, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

Abstract
This research has been conducted with the aim of studying the effects of native culture on the cultural impact of the university on social development planning in Qeshm Island. Parsens' theory, along with Jacobs and my left emphasis on the length of stay in a place that leads to the accumulation of identity and social capital, formed the theoretical framework for this research. A survey method and a questionnaire tool were used to collect data. The sampling, based on the Cochran formula, was estimated to be 348, so that valid responses to calculate the relationship between the variables were not less than the validity of the research To be supplied. The results showed that the average cultural impact of the university on the development of Qeshm Island in the range of 4 to 16 was 9/9, which is largely evaluated. There was a significant relationship between development of Qeshm Island and indigenous or non-homogeneous at 99% confidence level, while the relationship between the length of stay in Qeshm with the dependent variable that the impact of cultural dimensions of the university on the development of Qeshm Island was not significant. Therefore, native residence time can be considered as a potential positive development potential in regional development and planning. Factor analysis identified the questionnaires in four factors of economic investment, human resources, institutional management, and executive supervision in influencing development programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Native Culture
  • Development
  • Cultural Impact
  • Qeshm Island
آراسته، حمید. (1384). تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشورهای در حال توسعه. مجله رهیافت، تابستان 1384، صص 15-5
آگوستین، ژیرار. (1372). توسعه فرهنگی؛ تجارب و خط مشی‏ها. (مترجمان: ع‍ب‍دال‍ح‍می‍د زری‍ن‌ق‍لم، پ‍روان‍ه‌ س‍پ‍رده‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌گ‍ی‍لانی). تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آرش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍آر و ب‍رنام‍ه‌ری‍زی‌ پ‍ژوه‍ش‏ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آرش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‏ه‍ای‌ ب‍نی‍ادی‌‏
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1388). جامعه‏شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان
بحرینی، سید حسین. (1378). تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
بشیریه، حسین. (1375). جامعه‏شناسی سیاسی. تهران: نشر نی
تنهایی، ح. ا. (1389). درآمدی بر مکاتب و نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: نشر مرندیز
توسلی، غلامعباس. (1373). نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: انتشارات سمت
چپ‏من، دیوید. (1394). آفرینش محلات و مکان‏ها در محیط انسان‏ساخت. (شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان: مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
جیکوبز، جین. (1392). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا. (دکتر حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی: مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
دیلینی، تیم. (1387). نظریه‏های کلاسیک جامعه‏شناسی. (مترجمان: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی). تهران: نشر نی
روشه، گی. (1386). تغییرات اجتماعی. (مترجم: منصور وثوقی). تهران: نشر نی
روشه، گی. (1376). جامعه‏شناسی تالکوت پارسنز. (مترجم: عبدالحسین نیک‏گهر). تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍بی‍ان‌
هابرماس، یورگن. (1373). نظریه کنش ارتباطی. (مترجم: کمال پولادی). تهران: نشر مرکز