بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهر تنها یک سکونتگاه نیست، بلکه آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده شده و از آن هویت می گیرد. هویت شهری، هویت جمعی است که با تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنادار شده و با ایجاد تداعی خاطرات عمومی شهروندان و تعلق خاطر، شهرنشینان را به سوی شهروند شدن هدایت می کند. بی توجهی به این امر باعث می شود، شهروندان یک محله احساس تعلق به محل زندگی خود نداشته و محله ای ناپایدار شکل گیرد. هدف تحقیق ارزیابی عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی بر هویت بخشی سکونتگاه های نابسامان شهر ساوه می باشد. تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و بصورت پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری تمام ساکنان بالای 18 سال شهر ساوه می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 322 نفر تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی همبستگی مثبت و معناداری با هویت بخشی محله دارند. به علاوه بین هویت و مدت سکونت تفاوت معنادار مشاهده شد و شهروندانی که مدت سکونت بیشتری داشتند، عوامل هویت بخشی و هویت مکانی این محله را مطلوب تر ارزیابی کرده اند. به طور کلی این تحقیق ثابت کرد صرف سکونتگاه نابسامان بودن نمی تواند موجب ضعیف شدن هویت شهروندان گردند. چنان که ساکنان محله یاقوت آباد با وجود غیر رسمی و نابسامان بودن و عدم رسیدگی های مناسب از سوی مدیریت شهری، حس هویت زیادی را نسبت به محله خود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Identity Factors in Distressed Settlements in Saveh

نویسندگان [English]

  • ali noori kermani 1
  • kobra taheri 2
1 Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD student in urban planning geography, central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The city is not just a habitation, but a place where the soul of the community is blown and identified. Urban identity is a collective identity that becomes meaningful to objective crystallization in the physics and content of the city, and drives citizens towards citizenship through the formation of a public memoir of citizens and belonging. Failure to do so will make the citizens of a neighborhood feel less dependent on their place of residence, resulting in unsustainable neighborhoods. The aim of study was to assess and analyze the economic, socio-cultural and physical factors on the identity of the Yaqot Abad neighborhood as one of the city's troublesome neighborhoods. The present study is a descriptive-analytic method which was conducted by scrolling method and using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of all residents aged 18 years old in saveh. The sample size was determined using Cochran's formula, 322. The results show that social, economic, physical and natural indices have a positive and significant correlation with the identity of the neighborhood. there was a significant difference between identity and residence time, and citizens living longer have identified the identity and spatial identity of the neighborhood more desirable. In general, this research has shown that the mere existence of a disorder can not weaken citizens' identities. As residents of the neighborhood of Jamut Abad, despite being unofficial and inadequate and lack of proper management by the city administration, have a great sense of identity towards their neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identifying
  • Identifying Factors
  • Distressed Settlement
  • Yaqot Abad
  • Saveh City
امین زاده، بهناز، ۱۳۸۹، ارزیابی زیبایی و هویت مکان، مجله هویت شهر، شماره ۷، تهران.
بهزادفر، مصطفی ،۱۳۸۶، هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر
پیران، پرویز، ۱۳۸۴،هویت شهرها، غوغای بسیار برای مفهومی پیچیده، آبادی، شماره ۴۸، سال پانزدهم.
جنکینز، ریچارد (۱۳۸۱)، هویت اجتماعی، ترجمه: تورج یار احمدی، تهران، انتشارات شیرازه.
حافظ نیا، محمدرضا و همکاران،  ۱۳۹۱، سیاست و فضا»، مشهد، انتشارات پاپلی.
دانشپور، عبدالهادی ،۱۳۷۹، بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری (خیابان)، نمونه موردی: خیابان انقلاب تهران ، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
زیاری، کرامت اله و همکاران،۱۳۹۱، سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان، مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال پنجم، شماره ۱۸: ۱۳۹-۱۵۸.
سازمان مسکن استان همدان، ۱۳۸۵، "گزارش کتاب در جستجوی هویت شهری همدان، همدان
سلطانی، لیلا و همکاران،۱۳۹۰، برنامه ریزی شهری در جهت ارتقاء هویت ایرانی اسلامی زنان با تأکید بر نقش محله های شهری، مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی، سال اول، شماره ۴: ۲۹-۳۶.
شکوئی، حسین ،۱۳۸۸، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی، تهران: انتشارات گیتاشناسی، ج ۲.
عبادیان، محمود (۱۳۸۳)، بحران هویت، نه بی هویتی فرد، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت. گردآورنده: علی اکبر علیخانی، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی.
مجیدی، بتول؛ حیدری، سامان، 1396، ارزیابی هویت مکانی محله های شهری، مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران، محله سنگلج، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1396، صص 13-22.
موثقی، رامین ، آیرملو، سحر (۱۳۸۵)، عناصر هویت فرهنگی در شهر ، مرجع مهندسی عمران، اولین همایش بین المللی شهر برتر طرح برتر، همدان، سازمان عمران و شهرداری های همدان.
نقره کار، عبد الحمید، ۱۳۸۱، هویت و بحران آن در اندیشه معماری و شهرسازی معاصر، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت، تهران.
نظر بلند، نازیلا؛ حیدری، علی اکبر ،۱۳۹۲، عوامل تأثیرگذار در هویت کالبدی بافت تاریخی شهر شیراز، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.
نظری، سارا؛ علیپور، سارا؛ 1397، امکان سنجی هویت بخشی به شهرها، تعامل و حیات شهروندان، فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری، سال اول، شماره یک، تابستان 1397، صص 13-19. 
نقی زاده، محمد، ۱۳۸3 ،" ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی". شهرداری اصفهان، اصفهان