اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احسان کامرانی

استاد تمام دانشگاه هرمزگان استاد دانشکده علوم و فنون دریایی

eka47yahoo.com

سردبیر

دکتر افشین متقی دستنائی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com
09125984416

مدیر داخلی

سجاد رحمنی

جغرافیا دانشگاه ازاد اسلامی

qeshmmajalehgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین متقی دستنائی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

afshin_mottaghiyahoo.com

دکتر محمد حسین رامشت

جغرافیای طبیعی استاد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir

دکتر علی شمس الدینی

سنجش از دور دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~ali.shamsoddini
ali.shamsoddinimodares.ac.ir

دکتر محمد سلیقه

جغرافیای طبیعی استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی

salighehkhu.ac.ir

دکتر صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار گروه علوم اجتماعی_توسعه و مردم شناسی

s.salehiumz.ac.ir

دکتر هادی اعظمی

جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

aazamium.ac.ir

دکتر فریبا اسفندیاری درآباد

جغرافیای طبیعی استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir

دکتر مسعود مهدوی حاجیلوئی

جغرافیای روستایی استاد تمام جغرافیای روستایی دانشکاه تهران

m-mahdavisrbiau.ac.ir

محمدرضا قائدی

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

ghaedi1352gmail.com
0000-0002-7303-5314