کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 227-258

غلامعلی دیزی جانی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس الدینی


بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی ، مدیریتی و کالبدی در توسعه شهر جناح

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 375-385

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری