نویسنده = احسان کاشانی راد
تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1377-1389

10.22034/jgeoq.2023.351336.3781

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی