نویسنده = علی اصغر پاپوش
تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی از منظر اساتید حوزوی و دانشگاهی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 221-233

10.22034/jgeoq.2023.379414.3978

علی اصغر پاپوش؛ فرشاد حاج علیان؛ مهدی امیر میاندرق؛ نیلوفر ایمان خان