تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی از منظر اساتید حوزوی و دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 استادیار، گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی در حوزه ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان جوادی آملی، مصباح یزدی و مهدوی کنی است و راهبرد مورداستفاده در این پژوهش در بخش کیفی روش تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده در این تحقیق مصاحبه است. جامعه آماری شامل ده نفر از خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان می دهد این تحقیق شامل 6 مضمون فراگیر و 12 مضامین سازنده می باشد که شامل به کار گیری جهان بینی اسلامی در جهت شناخت انسان (اصول جهان بینی اسلامی ،انسان شناسی)، تحقق وظایف مدیریت مبتنی بر اصول مدیریت اسلامی (اصول زیر بنایی مدیریت ، وظایف سازمانی مدیران) ، تناسب اصول ارزشی با ویژگی های فردی مدیران (اصول ارزشی مدیران ، ویژگی های فردی مدیران)،، بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی (بهره وری اقتصادی ، تحقق اهداف اجتماعی)، هدایت و هماهنگی بشردر جهت رشد و توسعه برای رسیدن به اهداف اسلامی (هدایت و هماهنگی بشر در جهت اهداف اسلامی ، رشد و توسعه انسان در جهت اهداف)، دستیابی به تمدن اسلامی با تاکید به بسترهای زمینه ای (دستیابی به تمدن اسلامی ، بسترهای زمینه ای جهت تحقق تمدن اسلامی) ، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geopolitical dimensions of Islamic management from the perspective of seminary and university professors

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Papoosh 1
  • Farshad Haj Alian, 2
  • Mehdi Amir 3
  • Niloofar Imankhan 4
1 PhD student in human resource management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.
2 Department of Management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran.
چکیده [English]

The main goal of the current research is a qualitative study in the field of geopolitical dimensions of Islamic management based on the views of Javadi Amoli, Misbah Yazdi and Mahdavi Keni, and the strategy used in this research in the qualitative part is thematic analysis method. The data collection tool in this research is interview. The statistical population included ten experts from the scientific community and university specialists who were selected purposefully. The results of the theme analysis show that this research includes 6 comprehensive themes and 12 constructive themes, which include the application of the Islamic worldview in order to understand human beings (the principles of Islamic worldview, anthropology), the realization of management tasks based on the principles of Islamic management. (principles of infrastructure of management, organizational duties of managers), suitability of value principles with individual characteristics of managers (value principles of managers, individual characteristics of managers), improvement of economic and social performance (economic efficiency, realization of social goals), guidance and coordination of human beings in For growth and development to achieve Islamic goals (mankind's guidance and coordination towards Islamic goals, human growth and development towards goals), achieving Islamic civilization with an emphasis on the underlying foundations (achieving Islamic civilization, underlying foundations for the realization of civilization Islamic), is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Islamic management
  • basic themes
  • pervasive themes
  • constructive themes and geopolitical dimensions
قرآن کریم
امیری،علی نقی(1400)، مدیریت اسلامی با الهام از رویکرد علم دینی علامه جوادی آملی،دوره19،شماره2،صص201-226.
امیری،علی نقی(1394)،واکاوی رویکرد های مدیریت اسلامی، فصل نهم از کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی، به اهتمام علی رضا               
     امیری،علی نقی(1395)،رفتار شناسی مدیران در نهج البلاغه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
نجاری، رضا(1386)، مبانی مدیریت اسلامی، تهران، دانشگاه پیام نور.
امیری،عیل نقی،عابدی جعفری،حسن(1392)،مدیریت اسلامی: رویکرد ها، تهران،سمت.
بخشی،علی اکبر،نقی پور فر،ولی الله(1394)،تبیین مبانی و مولفه های شناختی بر تصمیم گذاری در مدیریت    اسلامی،سال4،شماره2،صص25-48.
پیروزمند،علی رضا(1392)،دو گانگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیلسوف متاله، کتاب نقد، ویژه نامه،نقد و بررسی نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی(1)، فصلنامه انتقادی، نظری در حوزه علوم انسانی،س15،شماره69،ص129-180.
جعفری هفتخوانی،نادر(1396)،مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع درآمدی بر رهبری سازمانی آیت الله مهدوی کنی،سال11،شماره2،صص5-48.
جوادی آملی،عبدالله(1394)،نسبت دین و مدیریت،تنظیم: محمد رضا مصطفی پور،فصل دوم از کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی، به اهتمام علی رضا چیت سازان و مرتضی جوان علی آذر، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران.
جوادی آملی،عبدالله(1392)، فلسفه الهی و محال بودن علم غیر دینی، کتاب نقد، ویژه نامه نقد و بررسی نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی(1)، فصلنامه انتقادی نظری در حوزه علوم انسانی،س15،ش69،صص23-44.
جوادی آملی،عبدالله(1386)،انتظار بشر از دین،تنظیم: محمد رضا مصطفی پور،چ4،مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی،عبدالله(1386)،معرفت شناسی در قرآن،تنظیم: حمید پارسانیا،چ4،قم،مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی،عبدالله(1385)،حق و تکلیف در اسلام، چ2،قم،مرکز نشر اسراء.
حجازی فر،سعید،خانی،علی(1394)،ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی،تهران انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
چاوشی،سید کاظم(1388)،بررسی رویکرد های نظری به مدیریت اسلامی، نشریه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم،شماره2.
دشتی،علی(1385)،امام علی و مدیریت،قم،موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امیر المونین(ع).
عسگریان،مصطفی(1397)،مدیریت اسلامی،جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، تهران،صص17-25.
فیروزه،الهام،سلیمان پور عمران،محبوبه،مقدسی نیا،مهدی،اصغری،حسین،فرجی،حسین(1399)،بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با سلامت و عدالت سازمانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی،سال4،شماره30،صص37-55.
فتحعلی،محمود،مطیعی،عباس(1399)،مقایسه تاثیر گستره دین در فرایند اسلامی سازی علوم از منظر آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی،سال9،شماره1،صص5-22.
مولود پورنیا،رحمان(1399)،مطالعه کاربرد سبک مدیریت اسلامی بر اداره، سازمان های دولتی و خصوصی،سال5،شماره3،صص47-54.
مهدوی کنی، محمد رضا(1394)،چیستی، چرایی و چگونگی علوم انسانی اسلامی،با تاکید بر حوزه مدیریت اسلامی،(با نگارش هاشم سوادگر)،در نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی، به اهتمام علیرضا چیت سازیان و مرتضی جوانعلی آذر،تهران انتشارات دانشگاه امام صادق،صص25-50.
مصباح یزدی،آیت الله(1392)،مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی،سال3،شماره1،پیاپی7،صص5-17.
مصباح یزدی،محمد تقی(1391)،فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش،احمد حسین شریفی،قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی،محمد تقی(1391)،نظریه سیاسی اسلام،ج1،تحقیق و نگارش، کریم سبحانی،قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی،محمد تقی(1392)،رابطه علم و دین، تحقیق و نگارش علی مصباح،قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی،محمد تقی(1394)،حکیمانه ترین حکومت، کاوشی در نظریه ولایت فقیه،تحقیق و نگارش،قاسم شبان نیا،قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مظاهری،حسین(1387)،اخلاق در اداره،قم،بوستان کتاب.
واعظی،احمد(1390)،علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی(کتاب علم دینی، دیدگاه ها، ملاحظات)،چ5،ویراست دوم،سید رضا حسنی و  مهدی علی پور، سید محمد تقی موحد ابطحی، قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خالقی، محمد جواد(1383)، اخلاق مدیران، قم، ندای دوست.
الهامی نیا، علی اصغر(1382)، اخلاق مدیریت، کوثر غدیر.
ری شهری، محمدی(1375)، اخلاق مدیریت در اسلام، تهران، دارالحدیث.
دلشادتهرانی، مصطفی(1379)، ارباب امانت و اخلاق اداری در نهج البلاغه، تهران، دریا.
نوری بروجردی، پیمان(1383)، از خود بیگانگی مثبت و قابلیت به کار گیری آن در مدیریت اسلامی، تهران، دیوان محاسبات کشور.
نقی پور فر، ولی الله(1385)، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تهران، مولف.
ساجدی نیا، محمد حسین(1383)، اصول و مبانی مدیریت اسلامی، تهران، شهرآشوب.
خینفر، حسین(1381)، اصول مدیریت و وظایف مدیران، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
اخوان کاظمی، بهرام(1386)، درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
ری شهری، محمدی(1376)، رهبری در اسلام، قم، دارالحدیث.
رشید گز کوه، علی اصغر(1380)، سلوک مدیریت از دیدگاه امیر المومنین علیه السلام، تهران، سازمان عمران و به سازی شهری.
قرائتی، محسن(1386)، سیصد اصل در مدیریت اسلامی، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
موحدی نژاد، محمد(1389)، سیمای مدیر موفق در سوره یوسف علیه السلام، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
مهدوی، محمدعلی(1385)، عناصر رهبری سیاسی امام خمینی رحمه الله علیه، تهران، چاپ ونشر بین الملل.
قوچانی، محمود(1374)،  فرمان حکومتی پیرامون مدیریتی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رحمانی، جعفر، باقی نصر آبادی، علی(1380)، فروغ هدایت« رمز موفقیت مدیران از منظر امام علی علیه السلام»، تهران، لوح محفوظ.
نادری قمی، محمدمهدی(1378)، قدرت در مدیریت اسلامی، قم، موسسه آموزشی امام خمینی رحمه الله علیه.
علی زاده، محمد جواد(1377)، قرآن مدیریت راستین، مشهد، رستگار.
انصاری، محمد علی، دعائی، حبیب الله(1385)، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، بیان هدایت نور.
پور عزت، علی اصغر(1387)، مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه علی علیه السلام، تهران، علمی و فرهنگی.
علی احمدی، علی رضا، علی احمدی، حسین(1383)، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش های اسلامی، تهران، تولید دانش.
بابایی، محمد باقر(1397)، هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی سال26، شماره1،
      بهار 97: 105-61.