دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، خرداد 1402 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان ایلام

صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2023.170791.1816

حجت شیخی؛ محمد سلاورزی زاده؛ رضا ملک محمدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

مدیریت بحران زلزله و ارتقایِ آموزش شهروندان با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی (مورد مطالعه: منطقۀ چهار کرمان)

صفحه 31-48

10.22034/jgeoq.2023.364024.3882

محسن پورخسروانی؛ صادق کریمی؛ محمدجواد اسماعیلی صدر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه الگوی توانمند سازی منابع انسانی در راستای پاسخگویی به بحران های محیطی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

صفحه 67-81

10.22034/jgeoq.2023.380643.3997

نعیم احسانی نژاد؛ عبدالخالق غلامی؛ علی فراهانی کنگرانی


بررسی جایگاه تشیع و ائمه شیعه در سفرنامه های عصر صفوی

صفحه 157-173

10.22034/jgeoq.2023.379559.3984

ساره ایرانپور؛ ابراهیم خراسانی پاریزی؛ علی رحیمی صادق


تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی از منظر اساتید حوزوی و دانشگاهی

صفحه 221-233

10.22034/jgeoq.2023.379414.3978

علی اصغر پاپوش؛ فرشاد حاج علیان؛ مهدی امیر میاندرق؛ نیلوفر ایمان خان