دوره و شماره: دوره 13، شماره 53 - شماره پیاپی 4، بهمن 1402 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل ماهیت نشانه شناختی فرم در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم در ایران

صفحه 1-15

10.22034/jgeoq.2023.353464.3801

رعنا ملکی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ مهدی سیدالماسی


جایگاه حقوقی رمز ارزها در عقد بیع و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

صفحه 227-243

10.22034/jgeoq.2023.370127.3977

علیرضا آقاسی؛ علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ مصطفی حیدری هراتمه


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی شهر (مطالعه موردی: منطقه 6 کلان‌شهر کرج)

صفحه 472-494

10.22034/jgeoq.2024.444309.4093

لیلا حسنی؛ پروانه زیویار؛ بهمن کارگر