ارائه الگوی مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت زندگی منطقه 2 تهران با تأکید بر ابعاد فرهنگی- اجتماعی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مبلمان شهری ازجمله مؤلفه های مطرح در طراحی و برنامه ریزی شهری و به‌عنوان جزئی از کل شهر، تعریف‌کننده هویت و ساختار شهری و از اصلی ترین ابزارهای ارتباط مدیریت شهری با شهروندان است به‌نحوی‌که این طراحی مبلمان شهری بهینه نقشی مؤثر برافزایش کیفیت زندگی در حوزه های مطالعات شهری دارد. تأکید بر روی ابعاد مختلف مبلمان شهری در راستای ارتقا کیفیت زندگی بالأخص ابعاد فرهنگی-اجتماعی دارای اهمیت بسزایی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت زندگی منطقه 2 تهران با تأکید بر ابعاد فرهنگی- اجتماعی است. روش تحقیق حاکم بر پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش‌شناسی تحقیق مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مشاهدات میدانی می باشد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های آماری متعدد بر اساس تحلیل عاملی، همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است که نتایج این یافته‌ها حاکی از وجود ارتباط بین ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تأثیر متقابل این دو بعد بر هم می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که محیط‌های شهری مراکزی برای تجمع انسان‌ها و ایجاد تعاملات اجتماعی می باشند که امروزه مبلمان شهری عاملی مؤثر برای افزایش کیفیت زندگی است؛ به‌طوری‌که می تواند نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد و توجه به آن ها در بافت‌های شهری از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. لذا در راستای بالا بردن کیفیت زندگی محدوده توجه به مدیریتی یکپارچه با رویکرد مشارکت محوری لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Urban Furniture in improving the Quality of Life In the 2nd district of Tehran with Emphasis on Socio-Cultural Aspects

نویسندگان [English]

  • Hamideh Kasiri Bidhendi 1
  • Simin Armaghan 2
  • Bahram Azadbakht 3
1 PhD student Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Natural Geography, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban furniture is one of the prominent components in urban design and planning and as a part of the whole city. Emphasizing the various aspects of urban furniture in order to improve the quality of life, especially the socio-cultural aspects, is very important. Therefore, the aim of the current research is to provide a model of urban furniture in improving the quality of life in the 2nd district of Tehran, emphasizing cultural and social aspects. The research method governing the research is applied in terms of purpose and in terms of research methodology it is based on descriptive-analytical method and field observations. The research findings have been made using Spss software and numerous statistical tests based on factor analysis, correlation and regression, and the results of these findings indicate the existence of a relationship between cultural and social dimensions and the mutual influence of these two dimensions. The results of the research showed that urban environments are centers for the gathering of people and creating social interactions, and that nowadays urban furniture is an effective factor for increasing the quality of life; So that it can bring acceptable results and it is very important to pay attention to them in urban contexts. Therefore, in order to improve the quality of life, it is necessary and necessary to pay attention to an integrated management with a participation-oriented approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Furniture
  • Urban Design
  • District 2
  • Tehran City
ابراهیمی، مهدی.(1402). ­تأملی بر طراحی مبلمان شهری مطالعه موردی: بررسی نیمکت­های نصب‌شده در پیاده­رو­های شهر سبزوار، مجله معماری شناسی، شماره 27 :­40-53.
اینانلو، سید محمد سلمان.(1400). ­­تأثیر المان‌ها، مبلمان و طراحی شهری بر دیدگاه شهروندان نسبت به محیط شهری، پژوهش­های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، زمستان 1400، سال چهارم، شماره 35:­25-36.‎
پاکزاد، جهانشاه.(1384). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.
توکلان، علی، ارجمندی فر، سمیرا­.(1401).­ ­نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان طالقان)، دوره 3، شماره 3 ، شماره پیاپی 9، آذر 1401:­1-190.
تیموریان، کتایون، زیویار، پروانه.(1392).ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی (ﻣﻮرد: ﻧﺎﺣﻴﻪ 2 ﻣﻨﻄﻘﻪ2 ﺷﻬﺮ تهران)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره37، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن­1392:­289-304.
سایت شهرداری تهران به نشانی:­https://www.tehran.ir/­region2 تاریخ بازدید: 26/11/1402.
ذکاوت، کامران، دهقان، یاسمن سادات.(1395). مدل مدیریت خلق مکان و مؤلفه‌های سازنده کیفیت در عرصه عمومی، نشریه آرمان‌شهر، شماره 17.
زرنشانی اصل، طرلان.(1401).­ارزیابی عملکرد مبلمان شهری در بهبود کیفیت گرافیک محیطی (موردمطالعه: محله صادقیه تهران)، مجله سیاست­گذاری شهری و منطقه‌ای، تابستان 1401، دوره یکم، شماره 2:­38 تا 51.
قربانی، یاسمن، صفری، حسین.(1399). تأثیر مبلمان شهری بر سرزندگی شهروندان (نمونه موردی: بلوار بندرانزلی)­، مجله معماری شناسی، زمستان 1399، شماره 17:­176 - 183.
قنواتی، سپیده رئیسی، موغلی، مرضیه، عفیفی، محمدابراهیم.(1402). بررسی نقش مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری ( نمونه موردی: شهر بندرعباس)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 23، شماره 71:­167-182.
کلینی ‌ممقانی، ناصر، فرهودی، مرتضی.(1397).­ اصول فراگیر طراحی: رهنمودهایی مبتنی بر مثال در طراحی مبلمان شهری، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران، چاپ اول.
مرتضایی، سید رضا، اصل فلاح، مهدی.(1392).­ بنیان­های طراحی در زیباسازی شهری، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران، چاپ اول.
Arthur, L.M. Daniel, T.C. & Boster, R.S. (2010), Scenic assessment: An overview. Landscape Planning, 4.
Bulut, Yahya & Omer Atabeyogh. (2007).­Urban Furniture in Historical Urban Structure & Usage Culture: Erzurum City Case", Landscape Architecture Department, Agricultural Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
Chesher, C., Hanchard, M., Humphry, J., Merrington, P., Gangneux, J., Joss, S., & Wessels, B. (2023). Discovering smart: Early encounters and negotiations with smart street furniture in London and Glasgow. Digital Geography and Society, 4, 100055.
Li, H. (2017). Design of multimedia teaching platform for Chinese folk art performance based on virtual reality technology. International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online), 12(9), 28.
Sakib, M. N., Kabir, G., & Ali, S. M. (2024). A life cycle analysis approach to evaluate sustainable strategies in the furniture manufacturing industry. Science of the Total Environment, 907, 167611.
Zou, W., Li, Z., & Sun, D. (2022). The teaching content of Shanghai style furniture design for Chinese art design speciality. Heliyon, 8(11).
Zou, H., Liu, M., Luan, Y., Xie, Q., Cheng, Z., Zhao, G., ... & Yu, L. (2017). Pattern of novel object exploration in cynomolgus monkey M acaca fascicularis. Journal of Medical Primatology, 46(2):19-24.
Zheng, S., Wang, L., Liu, Y., & Zhang, R. (2015). A simulated annealing algorithm for university course timetabling considering travelling distances. International Journal of Computing Science and Mathematics, 6(2): 139-151.