برنامه ریزی منطقه ای در راستای طراحی مدل بازاریابی راهبردی برای شرکت های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.22034/jgeoq.2023.303232.3303

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی راهبردی با رویکرد ارزش گرایی برای شرکت های هواپیمایی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی وروش شناسی گراندد تئوری کوربین و اشتراوس ( 2015 ) انجام شده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری پژوهش شامل 10 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه بازاریابی راهبردی شرکت های هواپیمایی ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش (کوربین و استراوس، 2015) با استفاده از نرم افزارMAXQDA 2020 در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. ارزیابی روایی و پایایی داده ها از روش لینکن و گوبا، محاسبه پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، شناسایی و غربالگری شاخص‌های پژوهش از روش دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل پارادیمی با استفاده از روش تایید پذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. مدل پژوهش بر اساس شناسایی 1015 کد باز، ارتباط دهی کدها به 215 مفهوم و 31 مقوله اصلی(در 12 طبقه) استخراج گردید. نتایج پژوهش علاوه بر ارائه مدلی جامع و جدیدی جهت بازاریابی استراتژیک برای شرکت های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی مؤید این مطلب است که بازاریابی راهبردی در ارائه ارزش به مشتری از طریق ترسیم راهبرد های موثر، شرکت های هواپیمایی را در دست یابی به مزیت رقابتی و سودآوری یاری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional planning in the direction of designing a strategic marketing model for Iranian airlines with a value approach (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Majid Ahang 1
  • Naser Azad 2
  • Abdullah Naami 2
  • Alireza Rousta 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Shahr-e-Qoda Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a strategic marketing model with a value approach for Iranian airlines. The current research was conducted using the qualitative approach and grounded theory methodology of Corbin and Strauss (2015). The statistical population of the research included 10 people with opinions in the field of strategic marketing of Iranian airlines, who were selected by purposeful sampling. The data collection method was a semi-structured interview. Data analysis was done according to (Corbin and Strauss, 2015) using MAXQDA 2020 software in three stages of open, central and selective coding. Validity and reliability of data were evaluated by Lincoln and Goba method, reliability was calculated by intra-subject agreement method of two coders, research indicators were identified and screened by fuzzy Delphi method and validation of the paradigm model was done by using the confirmability method by the participants. The research model was extracted based on the identification of 1015 open codes, linking the codes to 215 concepts and 31 main categories (in 12 categories). The results of the research, in addition to providing a comprehensive and new model for strategic marketing for Iranian airlines with a value orientation approach, confirm that strategic marketing in providing value to the customer through drawing effective strategies helps airlines achieve a competitive advantage. And profitability helps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic marketing
  • value orientation
  • Iranian airlines
اسماعیلی ، محمدرضا ، حبیبی ، مرضیه (1396). "طراحی مدل بازاریابی استراتژیک صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده بنیاد" . فصلنامه علمی پژوهشی ردات بازاریابی نوین ، سال هفتم، شماره دوم، شماره پیاپی52 ، صص 114-93 .
اقدامی ، الهام ، بنی مهد ، بهمن(1398). "تاثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام" . نشریه علمی حسابداری مدیریت ، سال دوازدهم، شماره چهل و سوم، صص 165-153
پاشایی یوسف کندی،عزیزه، حسنی، محمد(1401) عملکرد شغلی: واکاوی نقش ارزشهای سازمانی و رضایت از ارتباطات بر مالکیت روانشناختی پرستاران،مدیریت فرهنگ سازمانی دورة 20 ،شمارة 2، صفحات 375-399.
حاتمی نسب، سید حسن(1401) نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی، دو فصلنامه بررسی های بازرگانی،سال بیستم، شماره 112 صص 81-102.
حسیبی ، شهاب ، شجاعی ، وحید(1399). "تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی" . نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره 57 ، صص 186-169
واستار، حمزه (1388)."ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی". فصلنامه روششناسی علوم انسانی، شماره 58 ،ص 161-174
رحمانی تبار، ن.، و بهرامی، ش.، و زردشتیان، ش. (1399). "همبستگی بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات با نقش میانجی بازار گرایی در باشگاه های ورزشی". مدیریت ارتقای سلامت, 9(6 ),صص 14-24.
دهدشتی شاهرخ ،زهره ، ناطق،محمد ، احسانی،راضیه(1396). تبیین رابطة قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان. مدیریت بازرگانی ، ،دورة 9، شمارة 1 ، صص 128-103 
شفیعی ، علی و میرابی ،وحیدرضا (1398)." ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت های بزرگ صنعت فولاد"، تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره دوم، صص 108-77
کاویان فر، علی(1397)."تاثیر و نقش اعتمادسازی در بازاریابی( بازاریابی اعتمادی)،ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع" ، تهران ،
Adams, P., Freitas, I., & Fontana, R. (2019). Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management. Journal of Business Research, 97, 129-140
Ansoff, H. I., Kipley, D., Lewis, A., Helm-Stevens, R., & Ansoff, R. (2019). Implanting strategic management, Springer.
Bhasin Hitesh (2018).6 Advantages of Segmentation. https://www.marketing91.com
Borgianni, Y., Cascini, G., & Rotini, F. (2019). Investigating the patterns of value-oriented innovations in blue ocean strategy. International Journal of Innovation Science 4(3):123-142
Collantes, Carlos (2022). Successful Airline Marketing, https://www.aeroclass.org/airline-marketing
Day, G. S., & Schoemaker, P. J. (2020). How vigilant companies gain an edge in turbulent times. MIT Sloan Management Review, 61(2), 56–64.
Endres H., Helm R., Dowling M. (2020). Linking the types of market knowledge sourcing with sensing capability and revenue growth: Evidence from industrial firms. Industrial Marketing Management journal, (90), pp 30–43
Fuad, A. Al-Hashimi, M. and Hamdan, A. (2020). Innovative Technology: The Aviation Industry and Customers Preference. AICV 2020, AISC 1153, pp. 696–707
Gill Michael (2020). Aviation: Benefits beyond borders. Air Transport Action Group, Switzerland, atag.org
Kotler Ph, K. K., Ang H, TanCh, L SM. (2018). Marketing management: an Asian perspective: Pearson
Kim, Y.S., Park, J.W. (2017). A study on the impact of online word-of-mouth for airlines on customer behavior. The Open Transportation Journal, 11(1), pp81-89
Moir, L., & Lohmann, G. (2018). A quantitative means of comparing competitive advantage among airlines with heterogeneous business models: Analysis of US airlines. Journal of Air Transport Management, (69), pp 72-82.
Mikalef, P. Krogstie, J. Pappas, I.O. and Pavlou, P. (2020). Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: The mediating roles of dynamic and operational capabilities. Information & Management, 57(2), p.103-
Park, E. (2019). The role of satisfaction on customer reuse to airline services: An application of Big Data approaches. Journal of Retailing and Consumer Services (47), pp 370–374
Diana Palnychenko (2017). Perception of Service in Airlines: A comparison of Generation X and Generation Y, Modul University, Vienna
Statista (2021). Revenue of commercial airlines worldwide. https://www.statista.com/statistics/278372
Universari Nuria, Harsono Mugi (2020). The Development of Strategic Orientation in Business Research, repository Universitas Semarang, pp 1-6
Wang Zijian (2021). Understanding the strategy used by leading airlines (A case study of Qatar Airways). LAB University of Applied Sciences