دوره و شماره: دوره 13، شماره 52 - شماره پیاپی 3، آذر 1402 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

امکان سنجی بازخوانی مولفه های بومی معماری اقلیم گرم و خشک ایران در مسکن دوران معاصر(نمونه موردی شهر یزد)

صفحه 1-22

10.22034/jgeoq.2024.264564.2876

محمدحسین حسنی فخرآبادی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ سعید تیزقلم زنوزی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نقش ارتباطات در توسعه در عصر جهانی شدن

صفحه 64-84

10.22034/jgeoq.2024.263006.2870

عمار عطاپور؛ رضا باقرپور


واکاوی نقوش در هنر پارچه‌بافی دوران آل‌بویه و جوامع اسلامی

صفحه 98-113

10.22034/jgeoq.2024.255660.2796

نوشین صفی یاری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ علی نظری؛ محمدرضا شریف زاده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل استراتژی بازاریابی هوشمند بانک صادرات در راستای برنامه ریزی منطقه ای و جغرافیایی

صفحه 237-253

10.22034/jgeoq.2022.255713.2798

مهدیه ایروانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ بهروز قاسمی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

ائتلاف ایران و روسیه در بحران یمن؛ امکان یا امتناع؟

صفحه 436-450

10.22034/jgeoq.2024.344815.3726

حجت داوند؛ رحیم سابقی نژاد؛ محمد داوند؛ محسن اسلامی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

واکاوی عدالت فضایی و جری ماندرینگ در حوزه‌های انتخابیه استان سیستان و بلوچستان

صفحه 451-471

10.22034/jgeoq.2024.265136.2885

کرامت رنجبر دستنایی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

ارائۀ طرح جامع توسعۀ پایدار بازآفرینی و بازیافت در بازار پوشاک ایران با تأکید بر نقش اتحادیه‌های صنفی پوشاک در ایران

صفحه 527-546

10.22034/jgeoq.2024.370927.3947

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی؛ ساره سیاحی؛ سمیرا شرفه؛ مهناز امیرمعز