تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شهر هوشمند استفاده از حاکمیت مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است و در حال حاضر یک روند گسترده در سراسر جهان است. انتظار می‌رود با استفاده از شهرهای هوشمند، برای اداره شهر ها، مشکلات شهری پیچیده و متنوعی که حاصل شهرنشینی سریع است کار آمدتر باشد. با این حال، در اجرای آن، بسیاری از مشکلات اساسی به طور قابل‌توجهی بر موفقیت اجرای شهرهای هوشمند تاثیر می‌گذارند، از جمله فقدان منابع انسانی شایسته، سیاست‌های فناوری و ... کارآمد نبوده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل ماهیت توسعه شهر تبریز براساس شهر هوشمند است. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. حجم نمونه 25 نفر از خبرگان متخصص امور شهری تبریز می باشد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که، در بین شاخص های مورد بررسی، بیشترین تأثیرگذاری بر توسعه شهر هوشمند، مربوط به شاخص منابع انسانی (H)، دولت الکترونیک (G) و ICT(I) به ترتیب با ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق 911/0، 812/0 و 781/0 می باشد. همچنین در مدل اندازه گیری نیز مشاهده می شود که ضریب عاملی برای هر متغیر بالاتر از مقدار 50/0 درصد می باشد. در نتیجه برای رسیدن به توسعه پایدار شهر تبریز براساس توسعه شهر هوشمند باید به شاخص منابع انسانی و دولت الکترونیک بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Tabriz city development trend with smart city approach by structural equation method

نویسندگان [English]

  • Nasim Ali Abbas Shahir 1
  • Karim Hosainzadeh Dalir 2
  • Hossein Nazmfar 3
1 Department of urbanism, Marand Branch, Islamic azad university, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand, Iran
3 Professor of Department of Geography and urban planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Smart city is the use of governance based on information and communication technology and is now a widespread trend around the world. Using smart cities is expected to be more effective in managing complex, diverse urban problems resulting from rapid urbanization. However, in its implementation, many fundamental problems significantly affect the success of the implementation of smart cities, including the lack of adequate human resources, technology policies, etc. have not been effective. The purpose of this article is to analyze the nature of Tabriz city development based on smart city. The research method is descriptive-analytical and survey. The sample size is 25 experts in Tabriz urban affairs. Structural equations with Smart Pls software were used to analyze the data. The results showed that, among the studied indicators, the most impact on smart city development, related to the human resources index (H), e-government (G) and ICT (I) with the coefficients extracted based on the structural model, respectively. The research is 0.911, 0.812 and 0.781. It is also observed in the measurement model that the factor coefficient for each variable is higher than 0.50%. As a result, in order to achieve sustainable development of Tabriz based on the development of smart city, more attention should be paid to the human resources index and e-government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development
  • Smart City
  • Structural Equations
  • Tabriz City
ابراهیمی، مهدی.، پاکار، مریم.، سامانی نژاد، جواد. (1399). سطح بندی مناطق شهر کاشان براساس میزان برخورداری از شاخص‌های شهر هوشمند، مطالعات مدیریت شهری، دوره 12، شماره 41، صص. 79-94.
بصیری، مصطفی.، علی زینالی، عظیم.، تاثیر مبلمان شهری برکیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی محدوده خیابان امام تبریز از میدان ساعت تا آبرسان)، جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 9، شماره 3، صص. 229-248.
جبارزاده، یونس.، شکری، سوره.، کرمی، اژدر. شناسایی و تحلیل موانع نهادی شهر هوشمند (موردمطالعه: شهر تبریز). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. دوره 8، شماره 31، صص. 91-108.
حاجی علیزاده، جواد.، قاسم‌زاده، داود. (1399). مطالعه تطبیقی شهر هوشمند با شهرجهانی؛ مفاهیم و رهیافت‌ها، شهر تابآور، دوره 2، شماره 2، صص. 34-52.
رحیمی، اکبر. (1399). سیاستهای زمین شهری و تاثیر آن بر توسعه شهر تبریز؛ آمایش محیط، شماره 48 ، صص110-129.
رهنما، محمد رحیم.، حسینی، سیدمصطفی.، محمدی حمیدی، سمیه. (1399). سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان شهر اهواز. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی). دوره 52، شماره 2، صص. 589-611.
زینالی، عظیم علی. (1399). تحلیلی بر توسعه کالبدی شهر تبریز بر اساس تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: منطقه 2، 4 و 7 تبریز)، رساله دکتری، برنامه ریزی شهری، به راهنمایی، میرسعید موسوی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.
زینالی عظیم، علی.، موسوی، میرسعید.، سرور، رحیم. (1400). ارزیابی توسعه ی کالبدی شهر تبریز بر اساس تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه: منطقه 2، 4 و 7 تبریز)، نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، دوره 13، شماره 2، صص. 728-749.
عندلیب، ممحمد.، سلیمانی، محمد. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP). مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 10، شماره 1(پیاپی 19)، صص. 41-58.
مفرح بناب، مجتبی.، مجنونی توتاخانه، علی.، سلیمانی، علیرضا.، آفتاب، احمد. (1397). ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری در کلانشهرها، مطالعه موردی: مناطق ده گانه شهر تبریز؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 33، شماره 1(پیاپی 128)، 140-157.