نقش ارتباطات در توسعه در عصر جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در عصر جهانی شدن هر مدلی از توسعه مستلزم ارتباط موثر بین سطوح مختلف فروملی و فراملی است. این مقاله نقش ارتباطات را در توسعه در عصر جهانی شدن برجسته می‌کند که شامل ارائه اطلاعات مرتبط، فراهم کردن فرصت‌هایی برای گفتگو و بحث و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ایده‌ها است. سوال اصلی مقاله این است که در فرایند توسعه در عصر جهانی شدن، ارتباطات چه نقشی ایفا می کند؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز مقاله از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی پژوهشی معتبر جمع‌آوری می-شوند. نتایج مقاله نشان می‌دهد که ارتباطات باید به طور مناسب برای بخش های مختلف جامعه فراهم باشد. گفتگو و بحث و ارتباط منظم با رهبری جامعه به صورت مساوی و نیز ارتباط منظمی میان بخش‌های مختلف و سازمان‌های اجتماعی وجود داشته باشد تا امکان اقدام جمعی و مشارکت اعضای جامعه در پروژه‌های توسعه ایجاد شود. برای اطمینان از مشارکت همه در جامعه، برقراری ارتباط ضروری است. ارتباط باعث ایجاد اقدام جمعی شرکت کنندگان در توسعه در عصر جهانی شدن می شود. در عصر جهانی شدن یک استراتژی توسعه که از رویکردهای ارتباطی استفاده می‌کند، می‌تواند نگرش‌های اساسی و خرد سنتی افراد را در خود بگنجاند، به مردم کمک کند تا دیدگاه‌های خود را با تغییرات سازگار کنند و دانش و مهارت‌های جدید را به دست آورند و پیام‌های اجتماعی جدید را به مخاطبان منتقل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of communication in development in the age of Globalization

نویسندگان [English]

  • Ammar Attapour 1
  • Reza Bagherpour 2
1 PhD student in social communication sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the era of globalization, any model of development requires effective communication between different sub-national and transnational levels. This article highlights the role of communication in development in the age of globalization this includes providing relevant information, providing opportunities for discussion and sharing of information and ideas. The main question of the article is what role does communication play in the development process in the age of globalization? The method of doing this article is descriptive and analytical. The data required for the article are collected from library sources and reliable scientific research articles. The results of the article show that communication should be provided appropriately for different parts of the society. Dialogue and discussion and regular communication with the community leadership in the communities and equally there should be regular communication between different departments and social organizations. To create the possibility of collective action and participation of community members in development projects. Communication is essential to ensure the participation of everyone in the community. Communication creates the collective action of participants in development in the age of globalization. In the era of globalization, a development strategy that uses communicative approaches can incorporate people's basic attitudes and traditional wisdom, help people to adapt their views and acquire new knowledge and skills, and convey new social messages to convey to the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • development
  • globalization
  • partnership
شرف الدین، سید حسین، ظریفیان یگانه، محمد حسین و صابر کیوج، اسماعیل(۱۳۹۱)، جهانی شدن و فناوری ارتباطی در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انلاب اسلامی، سال نهم، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۱
طاهری، ابوالقاسم(۱۳۸۶)، فناووری ارتباطی و اطلاعاتی، جهانی شدن و پیامدهای سیاسی آن، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، پورتال جامعه علوم انسانی
عبدالمجید، عادل(۱۳۷۹)، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم ، ترجمه سیداصغر قریشی ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، سال ۱۴ ، شماره ۱۵۶-۱۵۵
فارسی، علی(۱۳۸۴)، ریشه های جهانی شدن فرهنگ ،انشارات راه نو، تهران
کاظمی، سید علی اصغر(۱۳۸۰)، جهانی شدن فرهنگ و سیاست نقد و تحلیل نظری، معرفت شناختی ، تهران، نشر قدس
کستلز، مانوئل(۱۳۸۰)، عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو
گیدنز، آنتونی(۱۳۷۷)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز
محسنی، منوچهر(۱۳۸۰)، مبانی جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار
مهدی زاده، سید محمد(1383)،  نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، انتشارات همشهری
واحدی، مسعود(۱۳۸۳)، رسانه و جهانی شدن، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره ۱۴۷
مولانا، حمید­(1371)، گذر از نوگرایی، ترجمه یونس شکرخواه، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها.
تودارو، مایکل­(1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: مرکز مدارک و انتشارات سازمان بودجه و برنامه‏ریزی.
روشه، گی­(1368)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوق، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
نظرپور، محمدنقی­(1378)، ارزش‏ها و توسعه، بررسی مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
آقاجانی، سعادت­(1375)، حرکت ایران به سوی جامعه اطلاعاتی. تهران: اندیشه اسلامی
جهانداری، خسرو­(1357)، نظریه‏های ارتباطی توسعه، رساله کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات، مدرسه عالی تلویزیون.
سو، آلوین­(1376)، تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجمه الف. حبیبی و محمود مظاهری. تهران، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.
ازکیا، مصطفی­(1380)، جامعه‏شناسی توسعه، چاپ سوم، تهران، نشر کلمه.
حقی، رضا (1381)، نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه‏طباطبایی.
ذاکر، عبدالله­(1376)، جایگاه ارتباطات در برنامه‏های توسعه ایران، رساله کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
معتمدنژاد، کاظم­(1375)، ارتباطات و توسعه و توسعه ارتباطات در ایران (مجموعه مقالات). تهران: دانشگاه علامه‏طباطبایی.
معتمدنژاد، کاظم­(1370)، جهان سوم در برابر سلطه ارتباطی و اطلاعاتی غرب، فصلنامه رسانه، سال دوم، شماره 1 ، صص 25-13.
راجرز، اورت. ام (1369)، رسانش نوآوری‌ها، رهیافتی میان فرهنگی، ترجمه عزت‏الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
شکرخواه، یونس­(1375)، خصوصی سازی ارتباطات، فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره 4، ص 16.
زارعیان، سیدداوود­(بی تا)، پیشنهاد الگویی برای توسعه ارتباطات دور در ایران.
پورخالصیان، عباس­(1377)، مخابرات و آموزش از راه دور. نشریه مخابرات، انتشارات روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، شماره 32 و 31، ص 18.
وبستر، فرانک­(1380)، نظریه‏های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، نشر قصیده‏سرا، ص 164.
    Escobar, A. (1995). Encountering development: The making and unmaking of the third world. Princeton, NJ: Princeton University Press.
    Gumucio-Dagron, A., & Tufte, T. (2006). Communication for social change anthology: Historical and contemporary readings. South Orange, NJ: Communication for Social Change Consortium.
    Hemer, O., & Tufte, T. (2006). Media and global change: Rethinking communication for development. University of Göteborg: NORDICOM.
    Hornik, R. C. (1988). Development communication: Information, agriculture, and nutrition in the third world. New York: Longman.
    Jacobson, T., & Servaes, J. (eds.) (1999). Theoretical approaches to participatory communication. Cresskill, NJ: Hampton Press.
    McMichael, P. (2004). Development and social change: A global perspective. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
    Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2001). Communication for development in the third world, 2nd edn. New Delhi: Sage.
    Nedervee Pieterse, J. (2001). Development theory: Deconstructions/reconstructions. London: Sage.
    Singhal, A., & Rogers, E. M. (1999). Entertainment-education: A communication strategy for social change. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
    Wilkins, K. (ed.) (2000). Redeveloping communication for social change: Theory, practice and power. Boulder, CO: Rowman and Littlefield.
    Wilkins, K., & Mody, B. (eds.) (2001). Communication, development, social change, and global disparity [special issue]. Communication Theory, 11(4).
    Ajayi, S. I. 2003. Globalisation and Africa. Journal of African Economies, 12(1): 120–150.  [Crossref], [Google Scholar]
    Castells, M. 2000. The information age economy, society and culture. Volume 1: The rise of the network society, Oxford: Blackwell.  [Google Scholar]
    Castells, M. 2004. “The rise of the Fourth World”. In The global transformation reader, Edited by: Held, D. and McGrew, A. 430–439. Malden: Blackwell.  [Google Scholar]
    Giddens, A. 2003. Runaway world: How globalization is reshaping our lives, New York, NY: Routledge.  [Google Scholar]
    Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. 1999. Global transformations: Politics, economics, and culture, Stanford: Stanford University Press.  [Google Scholar]
    Hirst, P. and Thompson, G. 1996. Globalization in question: The international economy and possibilities of governance, Cambridge: Polity Press.  [Google Scholar]
    Kurnia, S. and Johnston, R. B. 2000. The need for a processual view of inter-organizational systems adoption. Journal of Strategic Information Systems, 9: 295–319. doi: 10.1016/S0963-8687(00)00050-0 [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]
    Qureshi, S., Kamal, M. and Wolcott, P. 2009. Information technology therapy for competitiveness in micro-enterprises. International Journal of E-Business Research, 5(1) January: 117–140.  [Crossref], [Google Scholar]
    Robertson, R. 1992. Globalization: Social theory and global culture, London: Sage.  [Google Scholar]
    Scholte, J. A. 2000. Globalization: A critical introduction, New York, NY: St. Martins Press.  [Google Scholar]
    Sen, A. 2002. Globalization, inequality and global protest. Development, 45(2): 11–16.  [Crossref], [Google Scholar]
    Wallerstein, I. 1974. The modern world system, New York, NY: Academic Press.  [Google Scholar]
    Willis, K. 2011. “Theories and practices of development”. Routledge perspectives on development 269New York, NY [Google Scholar]