بررسی عوامل و شاخص‌های جغرافیایی اثرگذار بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص‌های جغرافیایی اثرگذار بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک بود. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی‌‌کارکنان و مدیران واحد منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‌شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فناورانه، سازمانی، رفتاری و محیطی بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مشهد اثرگذار هستند و عوامل فناورانه (T.F) دارای بالاترین رتبه اثرگذری بود. همچنین می‌توان گفت مدل طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. در بین عوامل رفتاری بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "حمایت مدیریت عالی" و "ایجاد کردن دیدگاه مشترک بین مدیران منابع انسانی(HR) و سیتم‌های اطلاعاتی (IS)" و در بین عوامل سازمانی بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "وضوح برنامه‌ریزی و اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک" و "منابع مالی" و در بین عوامل فناورانه بالاترین اهمیت به ترتیب مربوط به شاخصه‌های "استانداردسازی زبان" و "زیرساخت‌های IT" و در بین عوامل محیطی بالاترین اهمیت مربوط به "توسعه اقتصادی کشور" می‌باشد، پس باید به این شاخصه‌ها اهمیت بیشتری داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating geographical factors and indicators affecting the acceptance and effectiveness of the electronic human resources management system

نویسندگان [English]

  • Rasool Eslami Nejad 1
  • Moslem Charabin 2
  • Mohammad Karimi 1
  • Alireza Davoodi 1
1 Department of Educational managment, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
2 Department of Educational managment, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The present study deals with the factors and indicators affecting the acceptance and effectiveness of the electronic human resource management system (E-HRM) in Islamic Azad University, Mashhad. The method of data collection in this field research was library and observation tools were interviews and questionnaires. In the present study, Mir Olkin and Bartlett adequacy test and structural equations were used to analyze the data. SPSS and Amos software were used in all statistical analyzes of this study. The results showed that technological, organizational, behavioral and environmental factors affect the acceptance and effectiveness of electronic human resource management (E-HRM) system in the Islamic Azad University of Mashhad and technological factors (T.F) had the highest effectiveness. It can also be said that the designed model has a good fit. Among the behavioral factors, the highest importance is related to the indicators of "support for top management" and "creating a common vision between human resources (HR) managers and information systems (IS)", respectively, and among organizational factors, the highest importance is related to The indicators of "planning clarity and goals of electronic human resource management" and "financial resources" and among the technological factors of the highest importance are related to the indicators of "language standardization" and "IT infrastructure", respectively, and among environmental factors. The highest importance is related to the "economic development of the country", so more importance should be given to these indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and effectiveness of the system
  • electronic human resources management
  • human resources
برورتون، پل و میلوارد، لینه. (1385). تحقیق سازمانی، ترجمه سید محمد اعرابی، ‌هاشم آقازاده، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
دانشگر، علی. (1390). رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
درویش، حسن.، کریم زادگان، داوود. و میرزانژاد، رضا. (1389). ارزیابی امادگی الکترونیکی سازمان جهت استقرار سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (E-HRM). کنفرانس سالانه مدیریت، نواوری و کارافرینی، 1(3)، 89-105.
رحمتی، کریم. (1393). بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM). پایان‌نامه. دولتی، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
میرحیدری، فرشید. (1395). بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکتهای خصوصی.، مورد مطالعه شرکت‌های غذائی استان تهران. پایان‌نامه. دولتی، دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری)، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
نظری، سمیه. (1391). تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی. پایان‌نامه.
Alibekova, G., Tleppayev, A., Medeni, T. D., & Ruzanov, R. (2019). Determinants of Technology Commercialization Ecosystem for Universities in Kazakhstan. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(4), 271-279.
Aghazadeh, S. (2003). The future of human resource management. Work Study. 52(4),201-207.
Bondarouk, T.V., & Ruel, H.J.M. (2009). Electronic human resource management: Challenges in the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20(3), 505-514
Babaei nivlouei, F. (2014). Explanation of electronic synergistic applications of human resource management according to the E-HRM system. International Journal of Human Resources Management (IJHRM), 3(1), 37-50.
Bissola, R., & Imperatori, B. (2014). The unexpected side of relational e-HRM: Developing trust in the HR department. Employee relations, 36(4), 376-397.
Bondarouk, T., & Ruel, H.J.M. (2004). Discourse Analysis: Making Complex Methodology Simple. Paper presented at the European Conference on Information Systems, Turku, Finland.
Bondarouk, T., & Ruel, H.J.M. (2006). Does E-HRM contribute to HRM Effectiveness? Results from a quantitative study in a Dutch Ministry. Paper presented at the 4th International Conference of the Dutchs HRM Network: The Netherlands.
Bondarouk, T., Harms, R., & Lepak, D. (2017). Does E-HRM lead to better HRM service?. International Journal of Human Resource Management, 28(9), 1332-1362.
Bondarouk, T., Parry, E., & Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: Four decades of research on adoption and consequences. International Journal of Human Resource Management, 28(1), 98–131.
Hawking, P., Stein, A. & Foster, S. (2004). e-HR and Employee Self Service: A Case Study of a Victorian Public Sector Organisation. Journal of issues in Informing Science 144 and Information Technology. 1, 1017-1026.
Health Professions Council of South Africa (HPCSA). (n.d.). Scope of Practice: Psychology. Retrieved March 18, 2005, from the World Wide Web:http: //www .hpcsa.co.za
Heikkila, J.P. & Smale, A. (2010). The effects of ‗language standardization‘ on acceptance and use of E-HRM systems in foreign subsidiaries. Journal of World Business, 46 (2), 135-266.
Henson, R. (2005). The Next Decade of HR: Trends, Technologies, and Recommendations, In Greutal and Stone (Eds.)”, The Brave New World of eHR San Francisco, CA: Jossey-Bass.pp. 255-292.
Hoang, C. C., & Ngoc, B. H. (2019). The Relationship between Innovation Capability and Firm's Performance in Electronic Companies, Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(3), 295-304.
Lengnick-Hall, M.L, & Moritz, S. (2013). The impact of e-HR on the Human Resource Management Function, Jouranl of Labor Research, 14(3), 365-380.
Lengnick-Hall, M.L. & Moritz, S. (2003). The Impact of e-HR on the Human Resource
Lepak, D.P. & Snell, S.A. (1998). Virtual HR: Strategic human resource management in the 21st Century. Human Resource Management Review. 8(3), 215-234.
Lestari, S. D., Leon, F. M., Widyastuti, S., Brabo, N. A., & Putra, A. H. P. K. (2020). Antecedents and Consequences of Innovation and Business Strategy on Performance and Competitive Advantage of SMEs. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 365-378.
Pollitt, D.)2004(. E-recruitment helps Xerox to pickthe cream of the crop. Human Resources Management International Digest, 12(5), 33-35.
Rand H. Al-Dmour and Rifat O. Shannak. (2011), " Determination of the implementation level of electronic human resources management (E-HRM). European Scientific Journal, vol. 8, No.17.
Reddick, C.G. (2009). Human Resources Information Systems in Texas City Governments: Scope and Perception of its Effectiveness. Public Personnel Management, 38(4), 19-34.
Rosita Mohamed Othman,and Nadianatra Musa.(2007) E-recruitment practice: pros vs. cons, Public Sector ICT Management Review,Volume 1, No. 1 October 2006 - March.
Rothmann, S. & Cilliers, F.V.N. (2007). Present challenge and some critical issues for research in industrial/organisational psychology in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology. 33 (1), 8-17.
Ruel, H. J. M., Bondarouk, T., Looise, J. C., 2004, E-HRM: Innovation or irritation. An explorative empirical study in five large companies on web-based HRM, Management Review, 15(3), 364−381.