شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع معماری و پهنه بندی براساس شرایط اقلیم (مورد مطالعه: کلان شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع معماری و پهنه بندی براساس شرایط اقلیم با روش بهترین و بدترین بود. جهت گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها بانک های اطلاعاتی مربوط به اقلیم شناسی در کلان شهر اهواز می باشد. جهت تعیین وزن هر یک از عوامل با توجه به نظرات خبرگان و ANP استفاده شد و با توجه به وزن هر یک نیز رتبه بندی عوامل صورت گرفت. یافته ها نشان داد در بین اوزان بدست آمده جلوگیری از نفوذ آلودگی با وزن (0.099)، ساعات آفتابی با وزن (0.097) و دسترسی با وزن نسبی (0.096) دارای بیشترین اوزان در بین زیر شاخصهای بدست امده است که در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. سایر اوزان با توجه به وزنهای بدست آمده در سایر رتبه ها واقع شدند. سایر اوزان با توجه به وزنهای بدست آمده در سایر رتبه ها واقع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of factors influencing the choice of architectural type and zoning based on climate conditions (case study: Ahvaz metropolis)

نویسندگان [English]

  • Sajad Norouzi 1
  • Farideh Asadian 2
  • Sayed Jamaluddin Daryabari 3
  • Reza Borna 4
1 PhD student in Urban Climatology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Natural Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Geography, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to identify and rank the factors influencing the choice of architectural type and zoning based on climate conditions using the best and worst methods. Library and field methods were used to collect data. Data collection tools are databases related to climatology in Ahvaz metropolis. In order to determine the weight of each factor, the opinions of experts and ANP were used, and the factors were ranked according to the weight of each factor. The findings showed that among the obtained weights, pollution prevention with weight (0.099), sunny hours with weight (0.097) and access with relative weight (0.096) have the highest weights among the sub-indexes obtained, which are in the first ranks to They placed third. Other weights were based on the weights obtained in other ranks. Other weights were based on the weights obtained in other ranks.Other weights were based on the weights obtained in other ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • architecture
  • zoning
  • Ahvaz metropolis
آرین پور،شایا(1393). نقش عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان های پایدار شهر اهواز. نقش عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان های پایدار شهر اهواز. همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری.
حسین پور, امین، (1394). راهنمای طراحی اقلیمی برای اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی شهر اهواز، اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
حجازی زاده،زهرا،کربلایی،علی رضا،کردوانی،پرویز(1394). اقلیم آسایش حرارتی و شاخص های آن(به همراه نرم افزار tcic).تهران.قفنوس.
رضائی زاده مهابادی, کامران و مریم تبریزی، (1396). بررسی راهکارهای طراحی اقلیمی در معماری بناهای سنتی یزد ( مطالعه موردی: خانه رسولیان- مدرسه ایرانشهر). دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت). تهران، دانشگاه صنعتی شریف
ریاحی،جمال(1395). نقش اقلیم و معماری بر هویت بخشی شهر اهواز. موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده جغرافیا . پایان نامه کارشناسی ارشد.
سجادزاده, حسن؛ فاطمه اصیلیان بیدگلی و فریده سادات چاوشی زاده، (1394). راهکارهای طراحی اقلیمی در معماری بناهای سنتی یزد، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار، فومن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت،
کامیابی،سعید،میرزایی،رضا (1394). تطبیق معماری با اقلیم بر اساس شاخص های حرارتی نمونه موردی: اقلیم سرد و خشک مشهد.مطالعات اجتماعی خراسان.10(2).119-141.
مهدوی نژاد،محمد جواد،منصورپور،مجید،مسعودی نژاد،مصطفی(1395). جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر .هویت شهر.26(10).61-74.                                                                          
مولانایی،صلاح الدین،سلیمانی،سارا(1395). عناصر باارزش معماری بومـی منطقه سـیسـتان؛ بر مبنای مولفه‌های اقلیمی معماری پایدار.باغ نظر.13(4).57-66.
وفا, مقدسه، (1396). تاثیر عوامل اقلیمی معتدل و مرطوب در طراحی ساختمان سبز و راه رسیدن به طراحی پایدار، دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری
Berek,K,Hizly,N(2016). Learning from Vernacular Architecture: Ecological Solutions in Traditional Erzurum Houses . Procedia - Social and Behavioral Sciences.216(6).788-799.
Lamb,W,Minx.Z(2020). The political economy of national climate policy: Architectures of constraint and a typology of countries. Energy Research & Social Science.64(4).101-429.
Kosir,M(2018). Implications of present and upcoming changes in bioclimatic potential for energy performance of residential buildings. Building and Environment.127(2).157-172.
Mazraeh,H,Pazhuhafar,M(2018). Effects of vernacular architecture structure on urban sustainability case study: Qeshm Island, Iran. Frontiers of Architectural Research.7(1).11-24.
Premorv,M.Zigrat,M,Vesna,L(2018). Influence of the building shape on the energy performance of timber-glass buildings located in warm climatic regions. Energy, 149(15).496-504
Varzaneh,L,Armini,M.Bemarian,M(2014). Impact of Hot and Arid Climate on Architecture. Procedia Engineering.94(2).25-32.
Ye,W,Zhang,F,Bai,W,Due,Z(2019). A tile service-driven architecture for online climate analysis with an application to estimation of ocean carbon flux. Environmental Modelling & Software.118(34).120-133.