مطالعۀ مردم شناختی بازارچه های سنتی و مدرن (مورد مطالعه؛ بازارچۀ نواب و فروشگاه رفاه منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف، مطالعۀ مردم شناختی بازارچه های سنتی و مدرن می باشد. روش تحقیق کیفی بوده و از روش های اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته های نشان داد؛ رضایتمندی نسبی میان مشتریان از مراکز خرید زنجیره ای وجود دارد. اکثریت مراجعین، زنان شاغل و حتی خانه داری بودند که به دلایل متعددی از جمله: یکجا بودن و تنوع و بسته بندی محصولات، وجود سیستم های گرمایشی و سرمایشی در فروشگاهها، وجود پارکینگ و حمل وسایل خریداری شده توسط چرخ دستی تا محل پارک خودرو، وجود فروشندگان در هر بخش، تخفیفات فصلی و دوره ای این مراکز می باشد. استفاده از چرخ دستی ها و تنوع محصولات به خصوص برای کودکان، وجود غذا خوری ها با انواع غذاهای فست فودی و سنتی، خوراکی های متنوع، خرید از فروشگاههای بزرگ را ترجیح می دادند. نتایج نشان می دهد؛ هویت مردمان گذشته شهر تهران در همان محلۀ‌های قدیمی و بازارچه های سنتی ساخته می‌شد. کارکرد عمدۀ این بازارچه ها رفع نیازهای روزانه مردم می باشد. فروشگاه های زنجیره ای یکی از زیر ساختهای شهری قلمداد شده و متأثر از پیشرفت تکنولوژی و در عین حال بر محیط اطراف اثر گذارند. مراکز خرید متأثر از پیشرفت تکنولوژی و در عین حال بر محیط اطراف اثرگذار بودند. مخدوش کردن تجارت محلی، از بین رفتن هویت های بومی و خرده فرهنگ های مختلف از نکاتی است به واسطۀ ذات مدرنیستی بودن این مراکز بر آنها وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropological study of traditional and modern markets (Case of study: Nawab Bazaar and Refah Store, District 12, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Sadri 1
  • Mohammad Homayon Sepehr 2
  • Vahid Rashidvash 2
1 Ph.D. student, Anthropology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Anthropology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Tehran Central Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim is the anthropological study of traditional and modern bazaars. The research method is qualitative and documentary and field methods have been used to collect data. The findings showed; There is relative satisfaction among customers from chain shopping centers. The majority of clients were working women and even housewives, for several reasons, such as: the uniformity and variety and packaging of products, the presence of heating and cooling systems in stores, the presence of parking and carrying purchased items by trolley to the car parking area. The presence of sellers in each section is the seasonal and periodic discounts of these centers. The use of carts and the variety of products especially for children, the existence of restaurants with all kinds of fast food and traditional foods, various foods, they preferred to buy from large stores. results show; The identity of the past people of Tehran was built in the same old neighborhoods and traditional bazaars. The main function of these bazaars is to meet people's daily needs. Chain stores are considered one of the urban infrastructures and are affected by the advancement of technology and at the same time affect the surrounding environment. Shopping centers were influenced by the advancement of technology and at the same time had an effect on the surrounding environment. Disruption of local trade, loss of local identities and different subcultures are some of the points that are affected by the modernist nature of these centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional and modern bazaar
  • qualitative research
  • Tehran
  • anthropological study
تافلر، آلوین(1400). موج سوم، مترجم شهین دخت خوارزمی، تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو.
تکمیل همایون، ناصر(1377). تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، ج۱، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
تقوایی، مسعود، شیخ بیگلو، رعنا(1387). برنامه ریزی و طراحی مراکز خرید و مجتمع های تجاری. تهران: انتشارات کنکاش.
حسن بیگی، محمد رضا(1398). بازارها و بازارچه ها، تهران: انتشارات باهم.
چگینی، شهیده(1388).  شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب فروشگاها توسط خریداران (مورد پژوهی، فروشگاه های زنجیره ای شهروند، رفاه و سپه در شهر تهران)، استاد راهنما دکتر میر احمد امیر شاهی، استاد مشاور دکتر محمود شیرازی، دانشگاه الزهراء–دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصاد.
راوندی، مرتضی(1357). تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
سلیمی گرگری، رضا(1389). مبانی طراحی فضاهای تجاری، تهران: نشر مطالعات پژوهشی مدیریتی آتی طرح آرتا.
زنوزی، فرخ(1391). مرمت و احیای بازارچه ادولاجان، دو ماهانه شهر نگار، شماره 73-74.
سلطان زاده، حسین(1386). بازارهای ایرانی، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
شهیدی، مازندران حسین(1383). سرگذشت تهران، تهران:انتشارات دنیا.
شهری، جعفر(1371). تهران قدیم، جلد اول، تهران: انتشارات معین.
عدل، شهریار(1375). تهران پایتخت دویست ساله، تهران، انتشارات سازمان فنی و مهندسی شهر تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه.
کاتلر، فیلیپ و لین کلر کوین(1396). اصول و مبانی مدیریت بازاریابی، ترجمه عبدلوند محمد علی و حیدرزاده کامبیز، تهران: انتشارات مُبلغان.
کریمان، حسین(1355). تهران در گذشته و حال، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
کریمی، محمدصادق؛ مرادی، ابراهیم؛ علایی، علی (1393). سیر تحول بازارهای ایران؛ از بازارهای سنتی تا مراکز خرید امروز، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار.
گیدنز،آنتونی(1387). جامعه شناسی آنتونی گیدنز با همکاری کارن بردسال، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
فخریان، امیر خسرو(1398). فروشگاههای زنجیره ای، گذشته، حال، آینده، تهران: نشر اندیشه های گوهربار.
نوربخش، مسعود(1383). تهران به روایت تاریخ، جلد اول تا چهارم، تهران:انتشارات علم.
یزدانی، مسلم(1383). مدیریت فروشگاهای(با نگرش خرد)، تهران: نشر معیار.
Donovan, Robert J., Rossiter, John R., Gilian & Nesdale., Andrew (1994) Store Atmosphere and Purchasing Behaviour, Journal of Retailing Volume 70, Issue.
Teller, C. & Reutterer, T. (2008). The evolving concept of retail attractiveness: what makes retail agglomerations attractive when customers shop at them?. Journal of Retailing and consumer service, 15 (3), 127-143.