بررسی تطبیقی اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی ایران و انگلیس و تبیین ابعاد جغرافیایی آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

اصل تساوی طلبکاران در حقوق ورشکستگی به معنای پرداخت برابر و عادلانه مطالبات بستانکاران است و سعی در اعمال یک نظام جمعی نسبت به تمام بستانکاران دارد.به عبارت دیگر با تشکیل هیئت غرمایی، این اصل در این هیئت استوار می گردد تا کلیه بستانکاران سرنوشتی همانند یابند.در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است، تلاش نمودیم مقایسه ای میان اصل مذکور در حقوق ایران و انگلستان نماییم و دریابیم در حقوق دو کشور مطروحه این اصل از چه جایگاهی برخوردار است؟درحقوق انگلستان یکی ازجنبه های برابری طلبکاران در تعهد قانونی فرد بدهکار درعدم تبعیض بین طلبکاران بواسطه ی تخصیص منافع مالی بیشتر ویا امضای موافقت نامه های سری است . حقوق ورشکستگی انگلستان به حدی نسبت به این مسأله سخت گیر است که حتی اشخاص ثالث نیز با تبانی فرد بدهکار نمی توانند چنین توافق نامه هایی را امضا کنند. این گونه تعهدات قانونی مبتنی برمجموعه ای از رویه های قضایی است که از اواخر قرن پیش مورد توجه قرارگرفته است. اگرچه این امر ریشه ای تاریخی دارد اما درپرونده های جدید نیز بارها این اصل مورد تأکید قضات انگلیسی قرارگرفته است. وظیفه وتعهد قانونی حفظ مساوات وبرابری بین طلبکاران درتطابق کامل با مفهوم فعلی برابری وانصاف درقانون انگلیس ، اصول اخلاقی درقانون تجارت واصول برتر ومورد وفاق درقانون آیین دادرسی این کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the principle of equality of creditors in the bankruptcy law of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Aghahosseini 1
  • Ali Radan Jebeli 2
  • Reza Abasian 3
1 PhD student, Department of Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The principle of equality of creditors in bankruptcy law means the equal and fair payment of creditors' claims, and it tries to apply a collective system to all creditors. In this research, which was carried out in a descriptive and analytical method, we tried to make a comparison between the mentioned principle in the laws of Iran and England and find out what position this principle has in the laws of the two countries? In English law, one of the aspects of the equality of creditors The legality of the debtor is non-discrimination between creditors by assigning more financial benefits or signing secret agreements. Bankruptcy laws in England are so strict about this issue that even third parties cannot sign such agreements with the connivance of the debtor. Such legal obligations are based on a set of judicial procedures that have been considered since the end of the last century. Although this matter has historical roots, this principle has been repeatedly emphasized by English judges in new cases. The duty and legal obligation to maintain equality between creditors is in complete accordance with the current concept of equality and fairness in English law, ethical principles in commercial law, and superior principles and consensus in the procedural law of this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • equalization of creditors
  • non-discrimination
  • justice
ربیعی، اسکینا (1387). ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. انتشارات سمت.
ستوده‌تهرانی، حسن (1391). حقوق تجارت (جلد چهارم). انتشارات دادگستر.
صفری، محمد(1388). حقوق بازرگانی"ورشکستگی ". شرکت سهامی انتشار.
عبادی، محمدعلی (1386). حقوق تجارت. انتشارات گنج دانش.
عرفانی، محمود (1386). مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران. انتشارات جنگل.
عمویی، رضا (1392). حقوق ورشکستگی در تطبیق با مقتضیات زمان. فصلنامه راهبرد, شماره 34.
محمدی، رضا (1390). آثارورشکستگی در قانون تجارت ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
chah, J. (2012). Excutary Contracts in Insolvency Low. Elgar Com Paratie Publishing.
Duffy, I. P. H. (2017). Bankruptcy and insolvency in London during the industrial revolution. Routledge (British Economic History). New York: Garland Pub.
Finch, V. (2012). corporate Insolvency law, cambridge press, united kingdom.
Hyzler, K. (2006). The principle of pari passu in corporate insolvency. University of Malta.
Mccarmack, G. (2013). Secured Credit urder English and American Low. In Cam bridge Studies in corporate Low.
Miles goode. (2017). Introduction To Bankruptcy Law. Thomson publishing.
Omar, P. (2011). International insolvency law: reforms and challenges. Ashgate Publishing , Sarrey .