آسیب شناسی برنامه توسعه استان سیستان و بلوچستان (براساس رویکرد نهادگرا)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

2 استادیارگروه معارف اسلامی، واحد نجف آباد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

چکیده

در این پژوهش بدنبال آسیب شناسی برنامه های توسعه ای استان سیستان و بلوچستان براساس رویکرد نهادگرایی هستیم. بیشتر نقاط مرزی کشور دچار کمتر توسعه یافتگی هستند نخبگان قومی در مدیریت های کلان و میانه کمتر حضور دارند، به تنوع اقوام به صورت یک امر مثبت نگاه نشده و به صورت تهدید تلقی می شود. پرسش اصلی پژوهش این است که از منظر شاخص‌های نظری نهادگرایی جدید مهم‌ترین جنبه های توسعه ای و آسیب‌پذیری‌های توسعه ای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ فرضیه پژوهش بدین گونه است که بنظر می رسد از مهمترین ساحت های آسیب پذیری برنامه های توسعه ای استان سیستان و بلوچستان می توان به عدم توازن در برنامه ریزی، عدم توجه به بافت و فرهنگ منطقه و عدم آینده نگری و توجه به رادیکالیسم رفتاری در میان گروه های منطقه اشاره کرد، برای اثبات آن از روش توصیفی –تحلیلی و گردآوری داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای استفاده می کنیم. یافته های پژوهش نشان داد که نگاه امنیتی نسبت به تفکرات گروه های رادیکال و افراطی در منطقه باعث شده که سیستان و بلوچستان در سبد آمایش توسعه ای جایگاهی در خور شان استان در سیاست های توسعه ای کلان کشوری نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the development program of Sistan and Baluchistan province (based on the institutional approach)

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Roodini 1
  • Seyed Mohammad Ali Shariati 2
  • Hamidreza Mirtavousi 3
1 PhD student, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran.
چکیده [English]

In this research, we are looking for the pathology of the development programs of Sistan and Baluchistan province based on the institutional approach. Most of the border areas of the country are less developed, ethnic elites are less present in macro and middle administrations, ethnic diversity is not viewed as a positive thing and is considered as a threat. The main question of the research is, from the perspective of the theoretical indicators of new institutionalism, what are the most important development aspects and development vulnerabilities of Sistan and Baluchistan province? The hypothesis of the research is that it seems that one of the most important areas of vulnerability in the development programs of Sistan and Baluchistan province is the lack of balance in planning, lack of attention to the texture and culture of the region, and lack of foresight and attention to behavioral radicalism among The regional groups pointed out, to prove it, we use the descriptive-analytical method and collect data from documentary and library sources. The findings of the research showed that the security view towards the ideas of radical and extremist groups in the region has caused Sistan and Baluchistan to not have a place in the basket of development goals worthy of the province in the development policies of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • pathology
  • institutional approach
  • Sistan and Baluchistan
اﻓﺘﺨﺎری، رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻛﻠﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻲ(1381) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮا، ﻧﺎﺷﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان.
اطاعت، جواد و موسوی، سیده زهره (1390) رابطه متقابل امنیت ناحیه ای و توسعه یافتگی فضاهای سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان،فصلنامه ژئوپولتیک، سال هفتم.
اهنگری، عبدالمجید و الوند، مسعود (۱۳۸). تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان و مقایسه تطبیقی هادردومقطع زمانی ۱۲۳و۱۳۸۲ پایانامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز.
تقوایی، مسعود(1379) تحلیلی بر شبکه  شهری ایران،  و روش های  متعادل سازی آن، رساله دکتری،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان.
ﺣﺴﻴﻦ زاده دﻟﻴﺮ، کریم(1380) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﺎﺣﻴﻪ ای،  اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
خوب آیند، سعید(1382) فصلنامه تخصصی مسکن و انقلاب، شماره  103، پاییز.
ساروخانی، باقر (1370)‌‌ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، انتشارات سروش.
سپهری راد، حسین، نهتانی فر، عبدالباسط و  محمد علی قصری(۱۳۹۱)، استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی اجتماعی و امنیتی شرق کشور اولین همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
فکوهی، ناصر(1399)، نابرابری و محرومیت زدایی، جلد اول: مبانی نظری، طرح کالبدی منطقه آذربایجان، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
گوردن، کریستوفر و ماندی سایمون (2009) دیدگاههای اروپایی سیاست فرهنگی"،ترجمه هادی غبرائی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.
متقی دستنائی، افشین، علیپور، عباس، همتی فر، حسین. (1401). رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه، امنیت ملی.12(43). 258-312.
مساواتی آذر، مجید(1374) آسیب شناسی اجتماعی ایران (جامعه شناسی انحرافات ):، تبریز، نوبل.
مالشویچ، سینشا(1390)جامعه‌شناسی قومیت، ترجمه پیروز دلیر پور، تهران، نشر آمه.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 1398.
ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﻨﺎﺳﯽ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن(1395) ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری
نظریان، اصغر(1375) جغرافیای شهری ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
نیم نگاهی به شاخصهای توسعه استان سیستان و بلوچستان(1390) معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
نوربخش، فرهاد(2002) توسعه انسانی و تفاوت های منطقه ای در ایران، تهران: مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، معاونت وزارت اقتصاد و دارایی، شماره 28.
نورث، داگلاس(1385)  نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
 Lakshmanan.j and Ken J. Button,(2019) Institutions and regional development, Handbook of Regional Growth and Development Theories.
Michael Danson Geoff Whittam,(2020) Regional Governance, Institutions and Development, The Web Book of Regional Science,