طراحی مدل استراتژی بازاریابی هوشمند بانک صادرات در راستای برنامه ریزی منطقه ای و جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی هوشمند در بانک صادرات و در راستای برنامه ریزی منطقه ای است. روش تحقیق با توجه به به فرایند انجام تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید، مدیران و مشاوران حوزه بازاریابی به عنوان خبرگان آشنا و در بخش کمی تمام مدیران و معاونین و کارشناسان بازاریابی بانک صادرات شهر مشهد به تعداد 567 نفر می باشند که به روش تصادفی ساده تعداد 229 نفر انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که نتایج تحلیل مصاحبه ها با گرندد تئوری و تحلیل محتوا نشان داد که ابعاد و شاخص های بازاریابی هوشمند عبارتند از: محیط داخلی (شناسایی نیروهای خلاق و نوآور در داخل سازمان، فرهنگ محیطی سازمانی، منابع و گزارشات اطلاعاتی)، محیط خارجی (سیاست‌های و قوانین حاکمیتی، وضعیت رقبا، ارزیابی رقبا، مشتریان و صنعت)، سیستم مدیریت پایگاه داده ها (سیستم ذخیر سازی داده های پیچیده، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، ذخیره سازی داده های پیچیده ساختار یافته)، مزیت رقابتی (فعالیت‌ها و عملکردها، سیاست‌ها و استراتژی‌های دقیق، پایش و ارزیابی منظم سیستم )، دانش نوآورانه (بکارگیری دانش نو آورانه به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی، سیستم ایده پردازی، انتقال تکنولوژی)، بازاریابی دیجیتال (طراحی تبلیغات هوشمند، استفاده از ابزارهای موجود دیجیتالی در جهت بازاریابی خدمات و محصولات، توسعه برند)، استراتژی‌های بازاریابی هوشمند (شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بازار، چشم انداز مشخص، سیستم برنامه ریزی هوشمند)، اطلاعات بازاریابی (سیستم تحقیقات بازار، سیستم مدیریت اطلاعات، نیروی انسانی متخصص)، ارزش آفرینی (ایجاد رضایتمندی در مشتریان، بهبود کیفیت محصول، سیستم مدیریت ارتباط

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a smart marketing strategy model for Bank Saderat in line with regional and geographical planning

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Iravani
  • Soheil Sarmadsaeidi
  • Behrooz Ghasemi
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a smart marketing model in Bank Saderat. The research method is descriptive-survey according to the research process. The statistical population in the qualitative section includes professors, managers and consultants in the field of marketing as familiar experts and in the quantitative section all managers, deputies and marketing experts of Saderat Bank in Mashhad are 567 people, 229 people were selected by simple random method. The data collection tool of the interview and the questionnaire made the researcher that the results of the analysis of interviews with grounded theory and content analysis showed that the dimensions and indicators of intelligent marketing are: internal environment (identification of creative and innovative forces within the organization, organizational environmental culture, Information resources and reports), external environment (governance policies and laws, competitors status, competitors' evaluation, customers and industry), database management system (complex data storage system, development of related instructions, data storage Structured complexity), competitive advantage (activities and practices, precise policies and strategies, regular system monitoring and evaluation), innovative knowledge (using innovative knowledge as a source of competitive advantage, ideation system, transfer Technology), digital marketing (smart advertising design, use of existing digital tools to market services and products, brand development), intelligent marketing strategies (identifying market opportunities and threats, clear vision, intelligent planning system), information Marketing (market research system, information management system, human resources Reed expert), value creation (creating customer satisfaction, improving product quality, customer relationship management system), intelligent market analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent marketing
  • strategy
  • development
  • export bank
  • regional planning
پیش بهار، اسماعیل؛ فردوسی، رویا و حیاتی، باب اله.(1396). تدوین و اولویت­بندی استراتژی­های بازاریابی محصولات لبنی شرکت پگاه آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت تحلیل سلسله مراتبی، اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)، 11(4)، 1-19.
پیرایش، رضا و علی پور، وحیده.(1391). بررسی رابطه ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی­های بازاریابی در بین بانک­های دولتی و خصوصی استان زنجان. مدیریت بازرگانی، 4(12)، 1-18.
خواجویی پور، امین؛ محمدی نژاد، امیر؛ شعبان زاده، مهدی و خوبیاری، حسن.(1395). انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به کارگیری فرایند تحلیل شبکه­ای(مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(94)، 25-43.
درگی، پرویز.(1389). هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی. چاپ اول، انتشارات رسا: تهران.
رشیدی، محبوبه و روشن، سیدعلی قلی.(1394). شناسایی و اولویت­بندی استراتژی­های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان. پژوهش­های مدیریت عمومی، 8(29)، 87-106.
روستا، احمد و ونوس، ابراهیمی.(1389). مدیریت بازاریابی. انتشارات سمت: تهران.
زمانی نوروزی، زهرا؛ تجاری، فرشاد و اسمعیلی، محمدرضا.(1394). بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی هوشمند بر رفتار خرید عقلایی در بازارهای اینترنتی محصولات ورزشی. نهمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
علیقلی، منصوره و فاطمی، مجتبی.(1396). شناخت رابطۀ ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی بازاریابی (مطالعۀ موردی: شهرک صنعتی اردبیل). مدیریت بازرگانی، 9(2)، 375-394.
فلاح دوست، مجتبی؛ روئین، رهام و بروجردی علوی، علیرضا.(1395). تأثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
فیاضی جولندان، آرزو.(1396). بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت با توجه به نقش بازاریابی و استراتژی­های پورتر، تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (2)، 153-166.
محمدی، حسین و ثانی حیدری، علیرضا.(1395). عوامل موثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول (مطالعه موردی شهر مشهد). اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)، 10(4)، 1-21.
ملک اخلاق، اسماعیل؛ سلطانی، شیما و طاهرپرور، نسرین.(1393). تبیین و تحلیل و اولویت­بندی مدل­های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش AHP، بررسی­های بازرگانی، 64، 1-15.
Aghazadeh, H. (2015). Strategic marketing management: achieving superior business performance through intelligent marketing strategy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 125-134.
Fang, E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. Journal of International Business Studies, 40(5), 742–761.
Igbaekemen, O, G. (2014). MARKETING INTELLIGENCE AS A STRATEGIC TOOL FOR COMPETITIVE EDGE. British Journal of Marketing Studies, 2(5), 17-34.
Krush, M. T., Sohi, R. S., & Saini, A. (2015). Dispersion of marketing capabilities: Impact on marketing's influence and business unit outcomes. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 32–51.
Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284–293.
Mu, J. (2015). Marketing capability, organizational adaptation and new product development Industrial Marketing Management, 49, 151–166.
Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(5), 736–756.
Wang, E., Klein, G., & Jiang, J. J. (2007). IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International Journal of Production Research, 45(11), 2419–2434.
Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: Investigating the role of environmental Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2), 181–199.
Wiles, M. A., Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2012). The effect of brand acquisition and disposal on stock returns. Journal of Marketing, 76(1), 38–58.