بررسی پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش کنونی بررسی پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای است. فرض ما در این مقاله این است که می توان پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران را بررسی کرد. متعاقبا در این مقاله با این سوال مواجهیم که آیا میتوان پیامدهای فضای مجازی را در حوزه خانواده در ایران بررسی نمود؟ این مقاله از حیث هدف توصیفی– تحلیلی و از حیث نحواه گرداوری داده ها بر اساس منابع کتابخانه ای و استفاده از ابزار فیش بود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﻧﻈﺮی از روش اﺳﻨﺎدی استفاده شد. در نهایت داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ می توان پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران را بررسی کرد، نشان داده شد ﮐﻪ فضای مجازی تاثیرات زیادی بر خانواده ها از جنبه های مختلف مثبت و منفی دارد. خانواده جایگاهی امن برای ارضای نیازهای گوناگون جسمانی، عقلانی و عاطفی است. خانواده بر اساس روابطی تعریف می شود که از عمل متولد شدن فرزند یا ازدواج نشات می گیرد و قوانین و رسم هایی بر آن نظارت دارد. روابط اصلی در این نهاد به دو گروه رابطه میان زن و شوهر و رابطه میان والدین و فرزندان تقسیم می شوند. عصر زندگی سایبری و مجازی، از دوره ای آغاز گردید که اینترنت موجودیت یافت. از آن زمان دو دنیای واقعی و مجازی در راستای هم شکل گرفتند و این امر باعث تاثیر و تاثرات این دو دنیا بر روی یکدیگر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the consequences of virtual space in the field of family in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sadri 1
  • Mashallah Heidarpour 2
  • Mohammad Hassan Elahimanesh 3
1 PhD student, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this current research is to investigate the consequences of virtual space in the field of family in Iran. Our assumption in this article is that it is possible to examine the consequences of virtual space in the field of family in Iran. Subsequently, in this article, we are faced with the question of whether it is possible to examine the consequences of virtual space in the field of family in Iran? This article was descriptive-analytical in terms of its purpose and in terms of data collection methods based on library sources and the use of the FISH tool. In order to collect theoretical data, the documentary method was used. Finally, the collected data were analyzed. In the analytical dimension of the hypothesis investigation, the consequences of virtual space in the field of family in Iran can be examined, it was shown that virtual space has many effects on families from various positive and negative aspects. Family is a safe place to satisfy various physical, intellectual and emotional needs. Family is defined based on relationships that originate from the act of having a child or marriage, and are governed by laws and customs. The main relationships in this institution are divided into two groups, the relationship between husband and wife and the relationship between parents and children. The era of cyber and virtual life started from the period when the Internet came into existence. Since then, two real and virtual worlds were formed in line with each other,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual space
  • family
  • Iran