شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار در حوزه جغرافیایی استان ایلام با رویکرد منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، هرمزگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار حوزه جغرافیایی استان ایلام با رویکرد منطقه‌ای بود. به همین لحاظ از طریق مصاحبه‏های عمیق با زنان سرپرست خانوار و توزیع پرسشنامه در بین آنان در استان ایلام، در پی بازسازی معنایی جوانب مختلف کیفیت و کمی راهبردهای توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار استان ایلام و عوامل و شرایط مرتبط با آنها از جمله آسیب شناسی این موضوع بوده است؛ به عبارت دیگر، هدف فهم کلیت حیات اجتماعی این دسته از زنان است. این پژوهش بر اساس روش کیفی و نوع اکتشافی در بین جامعه آماری زنان شاغل سرپرست انجام شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش کدگذاری با نرم افزار MAXQUDA استفاده شد. یافته‌ها نشان داد 81 مقوله فرعی و 11 مقوله محوری شامل (احساس بی‌نیازی، رنجوری، اجبار به خانه‌نشینی، الزام به کار، فراز و نشیب وام، هزینۀ مسافت، ترس از شکست، فرسودگی تدریجی جسمی ـ روانی، طرد و حاشیه‏نشینی، بازتعریف جایگاه زنانگی و حمایت برای بقا) برای توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار وجود دارد که توجه به آن ها می تواند با تاکید بر ظرفیت های منطقه‌ای استان ایلام به ارتقای کیفیت زندگی انها بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of empowerment of working women heads of households in the geographical area of Ilam province with a regional approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yasemi 1
  • Samineh Bahadori Jahormi 2
  • Hassan Kheiri 3
  • Abdul Hamid Delshad 4
1 PhD student, Department of Political Sociology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Assistant Professor of Management Department, Comprehensive Scientific and Applied University, Hormozgan
چکیده [English]

The current research aimed to identify the components of empowerment of working women heads of households in the geographical area of Ilam province with a regional approach. In this regard, through in-depth interviews with women heads of households and distribution of questionnaires among them in Ilam province, in order to reconstruct the meaning of various qualitative and quantitative aspects of empowerment strategies for working women heads of households in Ilam province and the factors and conditions related to them, including harm The science of this issue has been; In other words, the goal is to understand the whole social life of this group of women. This study was conducted based on the qualitative and exploratory method among the statistical population of women working as supervisors. The coding method with MAXQUDA software was also used for data analysis. The findings showed 81 subcategories and 11 central categories including (feeling of no need, suffering, forced to stay at home, obligation to work, ups and downs of loan, cost of distance, fear of failure, gradual physical-psychological exhaustion, rejection and marginalization, redefinition There is the position of femininity and support for survival) for the empowerment of working women heads of households, which attention can lead to the improvement of their quality of life by emphasizing the regional capacities of Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indigenous and productive approach
  • female supervisors
  • empowerment
  • working women
-ریتزر، جرج.1384. نظریه های جامعه شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
-زاهدی، مهدی.1386. مشارکت سیاسی زنان در ایران؛ موانع و امکانات. تهران: نشر اندیشه گستر.
-زیبایی نژاد، محمدرضا و محمدتقی سبحانی .1380. در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، دارالنور.
-شمس الدین، محمد مهدی .1388. حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، بعثت.
-ابطحی، صفی نازالسادات.1394. توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی در ایران مطالعه موردی؛ دوره جمهوری اسلامی. فصلنامه سیاست. سال دوم، شماره 7.
-ارشدی، مریم.1384. زنان و شش دورة نمایندگی مجلس شورای اسلامی. نشریه پیام زن. شماره 157.
-چابکی، ام البنین. نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان. تهران: مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی.
-حاجی پور ساردوی، سیمین و مجتبی مقصودی.1395. تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران. پژوهشنامه علوم سیاسی. سال یازدهم، شماره 4.
-خلیلی، محسن.1386. آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران. پژوهش زنان، دورة 5، شماره 2.
-درویشی سه تلانی، فرهاد و زهره همتی.1397. سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصه سیاست 1406-1396 : یک بررسی آینده پژوهانه. زن در توسعه و سیاست، دورة 16 ، شمارة 3.
-رضوی الهاشم، بهزاد.1388. تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی – اجتماعی انقلاب اسلامی ایران. مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. دوره جدید، شماره 21.
-زنجانی زاده، هما .1390. مشارکت سیاسی زنان و عوامل موثر برآن و چالشهای نوین، فصلنامه علوم اجتماعی. دوره نهم، شماره 19.
-فضل الله، سیدمحمدحسین.1372. ولایت فقیه، شورا و دموکراسی. فصلنامه علوم سیاسی. شماره 2.
-فولادی، محد.1394. مشارکت سیاسی؛ جلوه ها و آثار. فصلنامه معرفت. سال بیست و چهارم. شماره 212.
-محبوبی منش، حسین و اصحاب حبیب زاده ملکی.1390. جایگاه زنان ایران در فرآیند توسعه. نشریه پلیس زن. سال پنجم، شماره 15.
-محمدی اصل، عباس.1383. موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی. سال سوم، شماره 12.
- اکبری،کمال،(1384)رابطه مشروعیت و مشارکت سیاسی درجمهوری اسلامی ایران، قم ،دفتر نشر معارف
- آندره، میشل، (1377)جنبش اجتماعی زنان، ترجمه‌ی دکتر هما زنجانی‌زاده، تهران ،انتشارات مهشید
- استوارت میل( 1387)،فمینیست آزادیخواه ،سوزان مولر آکین ترجمه وتالیف : ن . نوریزاده مونترال
-بیکر ،ترزال ، (1388) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نائبی ،تهران نشر نی ،چاپ سوم
- ویلم ،ژان پل ،1386،جامعه شناسی ادیان ،ترجمه عبدالرحیم گواهی ،تهران ،نشر علم   33- هانتینگتون، ساموئل (1357)سامان سیاسی رد چوامع دستخوش دگرگونی ، ترجمه حسن ثلاثی، تهران، انتشارات علم
Almond, G. and S. Verba (1996), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, London: Sage.
Autonomy, London: Hemisphere Publishing Corporation.
Almond, G. and S. Verba (1996), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, London: Sage.
Autonomy, London: Hemisphere Publishing Corporation.
Datta, K. & McIlwaine, C. (2000) “Empowered Leaders'? Perspectives on Women Heading Households in Latin America and Southern Africa.” Gender & Development, 8 (3): 40-49.
Downey, G. & Moen, P. (1987) “Personal Efficacy, Income and Family Transitions: A Longitudinal Study of Women Heading Households.” Journal of Health and Social Behavior, 28 (3): 320-333.
Glaser, B. (1978) Theoretical Sensitivity. California: The Sociology Press.
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory. New York: Aldine De Gruyter.
jane, erik. (1997), "Institutional Variables Affecting Female Representation in National Legislatures: The Case of Norway", Journal of Politics, 55(3).
Lovenduski, J & Norris, A. (1972), “Sex and Social Participation”, American Sociological Review,vol. 37, no. 2.
mohahed, Reza (2003), Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World, Cambridge University Press, UK: Cambridge.
Najirad, mahmod. (2003). Conflict Sociology; Toward an Explanatory Science, New York Academic
sobel, C. M. (2004), Women and Empowerment: Strategies for Increasing