بررسی فقهی حقوقی قراردادBRT بر اساس فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

یکی از راهکارهای حل معضل تامین سرمایه جهت اجرای پروژه های عمرانی استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی می‌باشد. روش BRT یکی از روش‌های سرمایه گذاری مشارکتی است که مخفف عبارت ساخت، اجاره و انتقال می‌باشد. در این روش پروژه متعلق به دولت است و سرمایه گذار اقدام به احداث یا به بیان دیگر تزریق سرمایه می‌نماید، مدت زمان معینی تحت عنوان دوران مشارکت تعریف می‌شود و اگر درآمدهای پروژه به حساب دولت میزبان واریز شود، در مدت مشارکت رقم مشخص و ثابتی را سرمایه‌گذار به عنوان اجاره از دولت دریافت می‌کند. البته ناگفته نماند که عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی اگر درآمدهای پروژه به حساب سرمایه گذار واریز شود، رقم مشخص و ثابتی از سوی سرمایه‌گذار به سرمایه پذیر پرداخت شده و پس از پایان دوران مشارکت، کل پروژه به دولت تعلق خواهد گرفت و سرمایه‌گذار محل را واگذار می‌نماید.. و سرمایه‌گذار محل را واگذار می‌نماید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential examination of the BRT contract based on Imamiyyah jurisprudence and the relevant laws of Iran and explaining its geopolitical dimensions.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghasemzadeh Momen 1
  • Alireza Asgari 2
  • Ahmad Moradkhani 3
1 PhD student, Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

One of the solutions to the problem of providing capital for the implementation of construction projects is the use of joint investment contracts. The BRT method is one of the joint investment methods that stands for build, rent and transfer. In this method, the project belongs to the government and the investor builds or in other words injects capital, a certain period of time is defined as the period of participation, and if the project revenues are deposited into the account of the host government, during the period of participation, a certain and fixed amount will be paid. The investor receives rent from the government. Of course, it goes without saying that the reverse of this issue is also true, that is, if the project revenues are deposited into the investor's account, a certain and fixed amount is paid by the investor to the investor, and after the end of the participation period, the entire project will belong to the government, and the investor He gives up the place. And the investor hands over the place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRT contract
  • Imami jurisprudence
  • Iran'
  • s subject law
ابدال بیگی، صادق. (1393). "تحلیل قراردادهای O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران." در دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، صفحه 5.
احمدی، لوزا. (1385). "امکان اجرای پروژه‌های شهری مدیریت شهری با بهره‌گیری از پیمان " در کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، اسفندماه 85، صفحه 2.
اشعریون قمی‌زاده، فرزانه و تاجمیر ریاحی، حامد. (1393). "بررسی مقایسه‌ای روش تأمین مالی پروژه‌های انرژی بر اساس تلفیق اوراق استصناع قرارداد BRT و اوراق استصناع مستقل." در نشریه تحقیقات مالی اسلامی، شماره 6، صفحه 183.
ایزدی فرد، علی اکبر؛ کاویار، حسین. (1389). تاملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. پژوهشنامه بازرگانی، 14(54)، 111-143.
پورپرتوی، میرطاهر. (1392). بررسی اقتصادی روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 2(6)، 53.
ترابی، مرتضی. (ترجمه توکلی، محمدرضا). (1389). قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی. فصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه فقهی، 1، 31-84.
توسلی جهرمی، منوچهر. (1381). قراردادهای بین‌المللی. نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 58.
دیانتی نسب، ابراهیم و شیروی، عبدالحسین. (1393). بررسی حقوقی ساتار قراردادهای افست. مجله حقوقی دادگستری، 78، 71.
دیانتی نسب، ابراهیم. (1392). مفهوم و ماهیت معامله افست. فصلنامه پژوهشی حقوق خصوصی، 2(5)، 119.
ربیعا اسکینی، ماهیت. (1391). و آثار افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، 13(2)، 131.
سعیدی، محمدعلی و رازقیان، جعفر. (1395). بررسی حقوقی ریسک‌های قرارداد قصلنامه بورس اوراق بهادار، 9(35).
شاکری، بلال. (1397). بررسی فقهی قراردادهای بی‌اوتی. فصلنامه علمی پژوهشی فقه، 25(3)، 32.
شکوهی، محمدرضا. (1385). قراردادهای تأمین یا مشارکت مالی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دانشگاه صنعت نفت، 16، 18.
شکوهی، محمدرضا. (1393). هزینه‌های مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 13، 24.
شیروی، عبدالحسین. (1380). دلایل استفاده از قراردادهای بی‌اوتی و نقش دولت در موفقیت این طرح‌ها. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 11، 37.
شیروی، عبدالحسین. (1380). ساخت، بهره‌برداری و انتقال. فصلنامه مفید، 26، 34-35.
شیروی، عبدالحسین. (پاییز و زمستان83). انواع روش‌های قراردادی تجارت متقابل. دوفصلنامه اندیشه‌های حقوقی، سال دوم، شماره هفتم، 5-46.
صابر، محمدرضا. (1386). مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل وجایگاه قانونی آن. مجله حقوقی نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری، 37، 234.
صادقی، محسن. (1385). بررسی قراردادهای بین المللی O.T و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 38، 135.
عاطفی‌فرد، مسعود و خیری، مهدی؛ آزادفلاح، علی و سعید به نیا. (2016). بررسی اجمالی انواع قراردادهای عمرانی. دومین کنفرانس جهانی مهندسی عمران و معماری و برنامه‏ ریزی شهری و محیط پایدار، استانبول.
عبدی، یاسر؛ جعفرزاده، جعفر. (زمستان 1394). بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی – 12(1)، 56.
علیدوستی، ناصر. (1385). جنبه‌های حقوقی – امنیتی قراردادهای بیع متقابل. نشریه مطالعات راهبردی، 33، 546.
علی‌نژادی، محسن. (1396). عقد صلح در مقام بیع. فصلنامه علمی حقوقی قانون‌یار، 4، 56.
غمامی، مجید. (1389). تأمین مالی پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال. مجله حقوق تطبیقی، 1(2)، 103.
قاسمی، سامان. (1382). بررسی راه‌های تجهیز و توسعه منابع مالی ارجی. مجله اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، 35.
کاظمی، شایسته؛ هرتمنی، امیر؛ فدایی، مهدی. (1400). تبیین الگوی بهینه در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی (BOT) کاربردی از نظریه قراردادها. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 12(44)، 213-249.
کمالی، پروانه. (1373). آزادسازی اقتصادی در ایران. مجله دانش و توسعه، 1، 88.
کوچ پی ده،. (1399). شناسایی و مدیریت ریسک‌های قراردادهای سرمایه گذاری به روش چهارمین کنفرانس بین‌الملل. عمران، معماری و مدیریت شهری.
گادوین، ویلیام. (ترجمه جابری، محمد صالح). (1393). قراردادهای ساخت و ساز بین‌المللی به همراه تفسیر فرم‌های طراحی و ساخت فیدیک. انتشارات تیسا.
الماسی، نجادعلی؛ اماراتی موسوی، سیدمحمد. (1395). "مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد O.T در اجرای پروژه‌های دولتی." در دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه‌های حقوقی گواه، شماره دوم، 5-30.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (1387). موافقت‌نامه ساخت- بهره‌برداری- واگذاری، معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی، نشریه شماره‌ی 469، ص 1.
مؤمن قمی، محمد. (1376). استصناع. مجله فقه اهل بیت، 11و12، 207.
میرفیض، فلاح شمس؛ حامد. تاجمیر ریاحی؛ حمزه و مظفری، مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی (1399) ، 521.