بررسی شیوه های جبران خسارت سرمایه گذاران از سوی ناشر و سازمان بورس با مطالعه محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی امریکا و فرانسه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.331145.3586

چکیده

بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the ways of compensating investors by the publisher and the stock exchange organization by studying the geographical scope of the American and French legal regimes

نویسندگان [English]

  • Hamid Joudaki 1
  • Abdolmohammad Kordi 2
  • Jamshid Mirzaei 2
1 PhD student in private law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

According to the Stock Exchange and Securities Law, the most important mission of the stock exchange is to protect the rights of investors, but the real protection that was intended by the legislator has not been properly realized, because the real needs of the legal development of this market have not been provided. Today, the capital market coincides with the progress of the market, the legal and rule-based progress is accompanied by legal and judicial protection of this market. Today, investing in the stock market has crossed the border of experts and has spread to the masses. Today, various people are looking for significant profits by being in this specialized and risk-taking market, and in their opinion, this market is a temporary and short-term market and of course profitable. In the meantime, the non-fulfillment of the duties and tasks of the trustees related to the market, the weakness of the government's economic forces and the advertisements of some politically and socially influential people are also added to the cause and encourage people to attend this market. Without having the slightest information about the state of this market and how it works. In this situation, where due to many economic and non-economic reasons, this market shows its true face and small and large investors suffer losses, they are looking for ways to preserve their minimum capital. Supporting investors, especially small investors, is very useful. The most important and obvious losses in this market is the decrease in the value of shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage compensation
  • civil liability
  • small shareholder
  • publisher
  • stock exchange organization
باقری مطلق، نرگس، 1391ش، «سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی، استاد راهنما: دکتر عبدالرسول قدک، استاد مشاور: دکتر محمد سلطانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
باقری، محمود، 1387ش، «قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی: ناکامی‌قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 48. 4
بزرگمهر، داود، 1385ش، «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان»، مجله حقوقی دادگستری، ش 54.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1386ش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ3، ج3.
رجب زاده اصطهباناتی، علیرضا، 1392ش، ماهیت حقوقی و روش‌های حل وفصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران، انتشارات بورس، چ1.
غفاری فارسانی، بهنام، 1389ش، مصرف کننده و حقوق بنیادین او نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،
قربانی لاچوانی، مجید، 1386ش، نظام حقوقی بازار اوراق بهادارایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، استاد راهنما: دکتر مرتضی نصیری، استاد مشاور: دکتر محمد عیسائی تفرشی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
کاله -الووا، ژان، 1379ش، تعریف مصرف کننده «، ترجمه عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی، ش 29
کاله -اولوآ، ژان، تامپل، انری، 1393ش، حقوق مصرف، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چ1
مددی، صادق، 1388ش، مسوولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کاال، تهران، نشر میزان، چ1.
Bhattacharyya, Mr. Rajib, (2014), An Analysis on the Various Aspects of Consumer Protection in India, International Journal of Research (IJR) , University Law College, Gauhati University. India, Vol-1, Issue-6
Campbell Black, Henry, (1968), Black's Law Dictionary, M. A, Revised Fourth Edition by the Publisher's Editorial Staff, ST. Paul, Minn. West Publishing CO. 4th Ed. Rev.
Cartwright, Peter, (1999), Consumer Protection in Financial Services, International Banking, Finance and Economic Law Series, Centre for Commercial Law Studies, University London, Published by Kluwer Law International Ltd
Cartwright, Peter, (2004), Banks, Consumers and Regulation, The university Nottingham, Publisher: Hart, Oxford and Portland Oregon