مفهوم حاکمیت در اندیشه حقوق عمومی مدرن و ابعاد ژئوپلیتیکی آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 3. استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.382864.4002

چکیده

جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی‌های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی‌نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش‌گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of sovereignty in modern public law thought and its geopolitical dimensions

نویسندگان [English]

  • Jahanbakhsh Ebrahimi 1
  • Mohammad Hosein Zarei 2
  • Erfan Shams 3
1 PhD student in Public Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Law, School of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The influential current of thought in political thought seeks to remove the concept of sovereignty and introduces several rulers as its replacement, so that this concept can be used instead in the field of public law. In this article, while explaining the sovereignty, the feeling of eliminating the existing shortcomings regarding the meaning of this widely used word and its necessity adds to the importance and necessity of this research more than ever. In this research, these questions are answered, whether the concept of sovereignty is declining and eliminated in the thought of modern public law? Does the sovereignty in the position of representation enjoy the independence of the political thing and explain the fundamental concept in the thought of modern public rights? However, the developments in the field of public law have made the necessity of the concept of sovereignty face new challenges, and some political researchers consider the concept of sovereignty to be unnecessary and perhaps eliminate it for the benefit of public law, and they believe that political power is a vacuum arising from It fills and compensates for the sovereignty. However, despite the aforementioned thought process, it seems that such a perception of sovereignty is caused by a lack of correct understanding of the relevant aspects of the concept of sovereignty (political and legal perception) and a misunderstanding of the term modern public law itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereignty
  • fundamental concept
  • modern public law
اسپکتور، سلیس، (1399). قدرت وحاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
اشمیت، کارل، (1392) مفهوم امر سیاسی، ترجمه سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر
تیموری، زیبا، (1393)، امر سیاسی و حقوق بشر ازدیدگاه کارل اشمیت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران.
حیدری، احمدعلی، وکاوندی، رضا، الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مساله حاکمیت، نشریه فلسفه، دوره 44، شماره 9، بهار وتابستان 1395.
جهانبگلو، رامین، (1397). هگل و سیاست مدرن، تهران: هرمس: شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ دوم.
زارعی، محمدحسین، 1394، گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن، حاکمیت قانون ودموکراسی، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول.
صادقی، فاطمه، (1397). قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست، تهران: نگاه معاصر، چاپ یکم.
مارتل، جمیز آر، (1964). خشونت الهی والتر بنیامین و فرجام شناسی حاکمیت، ترجمه سیاوش طلایی زاده، تهران: نشر شب خیر.
مارسیلیوس، (2005)، نقل از صادقی، فاطمه، قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست، تهران: نگاه معاصر، چاپ یکم.
مکلند، جان، (1397). تاریخ اندیشه سیاسی غرب، ترجمه جهانگیر معینی علمداری، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
ویژه، محمدرضا، (1385). مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 231 و 232.
ویژه، محمدرضا، (1391). حاکمیت: اسطوره حقوق عمومی، نشریه حقوق اساسی، شماره 17.
لاگلین، مارتین، (1388). مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمدراسخ، تهران: نشر نی.
-------------- (1394). مبانی حقوق عمومی در غرب، ترجمه محمد مقتدر، تهران: انتشارات مجد.
لایی یر، ژان- ویلیام (1392). قدرت سیاسی، ترجمه بزرگ نادر زاده، نشر فروزان.
وینست، اندرو، (1398). نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشریه، تهران: نشر نی.
Skinner , the foundations of modern political thought, vol.2,pp.341-2.
laughling , martin (2010). Foundation of public law, oxford university.
Oxford Dictionary.
Hobbes, leviathan,ch.30.see above , ch.4,58-61.