شناسایی مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان و تعین وضعیت و ارتباط هر یک از آنها با یکدیگر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.236221.2571

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان و تعین وضعیت و ارتباط هر یک از آنها با یکدیگر شده است. تحقیق موجود از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی استان کرمان در سال 1399 به تعداد 435 نفر می باشد که 380 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه 132 سوالی بازطراحی ساختار سازمانی با روایی 87/0 پایایی 963/0، پرسشنامه 72 سوالی رویکرد سرویسگرا با روایی 73/0 و پایایی 965/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بین مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی (امور فناوری اطلاعات، امور سازمانی، امور پشتیبانی، امور شعب، امور منابع انسانی و امور مالی) با رویکرد سرویسگرا در بانک ملی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of redesigning the organizational structure and service-oriented approach in the National Bank of Kerman province and determining the status and relationship of each of them with each other

نویسندگان [English]

  • Massoud Vafadar
  • Sanjar Salajegheh
  • Masoud Pourkiani
  • Saeed Sayadi
Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

This research aims to identify the components of organizational structure redesign and service-oriented approach in the National Bank of Kerman province and determine the status and relationship of each of them with each other. The existing research is a descriptive research of correlation type in terms of practical and developmental purpose and in terms of method, the statistical population of the research includes all the employees of the National Bank of Kerman province in 2019 in the number of 435 people, of which 380 people are available through sampling method. was selected. The data collection tool includes two researcher-made questionnaires, including a 132-question organizational structure redesign questionnaire with a validity of 0.87 and a reliability of 0.963, a 72-question questionnaire for a service-oriented approach with a validity of 0.73 and a reliability of 0.965. To analyze the data, one-sample t-test, Pearson's correlation coefficient, multiple linear regression and structural equation modeling were used using SPSS and AMOS22 software. The results of the research showed that the components of organizational structure redesign and service-oriented approach in the National Bank of Kerman province are in a favorable condition. There is a significant and positive relationship between the redesign of the organizational structure and the service-oriented approach in National Bank. There is a significant relationship between the organizational structure redesign components (information technology affairs, organizational affairs, support affairs, branch affairs, human resources affairs and financial affairs) with the service-oriented approach in National Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redesign
  • organizational structure
  • service-oriented approach
  • vision
  • mission
آقایی، محمدعلی؛ احمدیان، وحید؛ جهازآتشی، اکبر. (1393). عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 6، صفحات 175-212.
ابوالعلایی، بهروز، (1388)، همترازی ساختار سازمانی با محیط کسب‌وکار، ماهنامه علمی پژوهشی تدبیر، شماره 208، ص 22.
اشکان مهر، میلاد. (1398). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تعهد سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
افلاکی، شاهرخ. (1398). مدیریت بازار، تهران: کیومرث.
اقتداری، علی محمد.، (1398)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، چاپ دوم، نشر دیدار، تهران، ص 266.
آقاملایی، تیمور و زارع، شهرام و عابدینی، صدیقه. (1385). شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره3، شماره 2: 85-78.
آماده، حمید و جعفرپور، محمود (1388)بررسی موانع و راهکارهای توسعة بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی کشور، پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال9، شماره2، صص 13-38.
پاک فر، کامران. 1398. کیفیت خدمات، کلیدی برای بازاریابی موفق. تهران: آوا
پرهیزگار، کاظم.، 1398، تئوری‌های مدیریت، چاپ هشتم، انتشارات نشر دیدار، تهران، صفحه 17.
جدیدی، رحمت اله، معماری، فرشته، عنبری، زهره. (1392). تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، شماره 77.
جعفری، مصطفی و فهیمی، امیرحسین. (1379). ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات موسسه فرهنگی رسا.
جمعی از اساتید مدیریت، (1393)، شناخت نظام اداری و چگونگی تحول آن، چاپ سوم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ص 54.
جوهچ، م.، (1399)، تئوری سازمان (مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن)، ترجمه حسن دانائی فرد، چاپ نهم، نشر افکار، تهران، صفحه 327.
حسن پور، احمد، (1392)، ساختارهای جدید سازمانی، مجله تدبیر، شماره 137، صفحه 48
حسنی، محمد، سامری، مریم (1389). بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز. مجله مدیریت فرهنگی، سال هشتم، شماره 21، 223- 201
حیدری، سمانه، اکبری، فیض اله، حسینی، سید مصطفی، پوررضا، ابوالقاسم، توفیقی، شهرام. (1392). طراحی نظام اطلاعاتی هماهنگ با ساختار سازمانی بیمارستان‌ها، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، شماره 1.
دسلر، گ.، (1397)، مبانی مدیریت، ترجمه داوود مدنی، تهران، انتشارات پیشرو، ص 100
دفت، ریچارد، ال. (1399). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر پارسیان و اعرابی، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ذبیحی، محمدرضا، ابراهیمی پور، حسین، عارفی نیا، حسن . (1392). بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روانشناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال دوم، شماره 1.
رابینز، استیفن پی، (1399)، تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار- اشراقی، چاپ نهم، صفحه 867-21
هیوز، آ.، (1398)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، چاپ هفتم انتشارات مروارید، تهران، صفحات 36- 10.
Altinay, L; Wang, C. L. (2021). The influence of an entrepreneur’s sociocul turalcharacteristics on the entrepreneurial orientation of small firms, Journal of Small Business & Enterprise Development, Vol. 18 No. 4.
Anote chanopas, Donyaprueth krairit, do ba khang. (2016).Managing information technology infrastructure: a new flexibility framework, management research new, vol.29, No.10.
Balochian, Farshad, Jaber Ansari, Mohammad Reza, Balochian, Saeed, parhizkari, Jafar. (2012). Evaluating the relationship between information technology and organizational structure, Advances in Information Technology and Management (AITM), Vol. 1, No. 3.
Bradley RB. (2016). analyzing service quality: The case of post-graduate Chinese students. Available from: URL: http:/www.leeds.ac.
Catto،R، (2019).The smart manager.F.A.Q.
Child, j., (2016), organization structure and strategies of control, Education Magazine, 3 (4), 23-38
R.M & March.J.G, (2017), abehavioral theory of the firms, prentice hall, upper, saddle river, NJ, 151
Detlor, Brian. (2020). Information Management, International Journal of Management, and Journalhomepage: elsevier.com/locate/ijinfomgt.
Evgenia Bitsani, Androniki Kavoura. (2021).Organizational networks, migration, and interculturalrelations in Trieste, Italy, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 5 Iss: 1.