تحلیل جغرافیایی الگوهای مصرف هنری و ادبی در بین طبقات شغلی با رویکرد جامعه شناختی در راستای برنامه ریزی منطقه ای مطالعه موردی: ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

4 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.330792.3583

چکیده

در دنیای معاصر، مصرف کالاهای فرهنگی و هنری با توجه به تنوع محصولات و کالاها به بخش مهمی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده و به اعتقاد برخی محققان بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است. لذا در بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای باید نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه‌های هنری و ادبی گروه‌های مختلف جامعه مورد بررسی جامعه شناختی قرار گیرد تا کالاهای فرهنگی و ادبی براساس سلیقه‌های موجود هنری و ادبی تولید و عرضه شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به تحلیل الگوهای مصرف هنری و ادبی در بین طبقات شغلی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد جامعه شناختی پرداخته است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش تحلیلی- پیمایشی بوده است. نتایج نشان داد در بین مصارف هنری( ادبی، سینمایی و موسیقیایی)، مصرف موسیقیایی پاسخگویان بیشتر از دیگر مصارف ادبی و هنری است. 41 درصد از پاسخگویان همیشه (هر روز) موسیقی گوش می‌دهند. در صورتی که کمتر از ده درصد(7.7 درصد) از پاسخگویان همیشه و هر روز روزنامه یا مجله فرهنگی و هنری مطالعه می‌کنند. 28.4 درصد به ندرت(ماهی یکبار) کتاب‌های غیر درسی (رمان، داستان، شعر و ...) را می‌خوانند. در بین مصارف ادبی، ترجیح پاسخگویان به خواندن کتاب‌های علمی و در مرتبه بعد کتاب شعر است. در بین طبقات شغلی، افراد با طبقه شغلی بالاتر (ارشد و دکتری) بیشتر کتاب‌ها و یا رمان‌های تاریخی و سیاسی ‌را برای خواندن ترجیح می‌دهند. در مصرف موسیقی تمایز قابل توجهی بین طبقات شغلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical analysis of artistic and literary consumption patterns among occupational classes with a sociological approach in line with regional planning, case study: Headquarters of the Ministry of Economic Affairs and Finance

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghasemi 1
  • Bahram Ghadimi 2
  • Hadi Shirzad 3
  • Zohreh Nikfarjam 4
  • Fariba Shayegan 5
1 PhD student in social sciences, science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Member of the academic board of the Research Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies of the Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran.
4 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Yadgar Imam Khomeini Branch, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Sociology, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the contemporary world, the consumption of cultural and artistic goods has become an important part of people's daily life due to the variety of products and goods, and according to some researchers, it has become an essential and inseparable part of human life. Therefore, in examining the social and cultural factors of any society, the type of cultural consumption and the content of the artistic and literary tastes of different groups of society should be sociologically examined so that cultural and literary goods are produced and offered based on the existing artistic and literary tastes. Therefore, considering the importance of the subject, this research has analyzed the patterns of artistic and literary consumption among the occupational classes of the headquarters of the Ministry of Economic Affairs and Finance with a sociological approach. The type of research was based on the applied nature and based on the analytical-survey method.

The results showed that among the artistic uses (literary, cinematographic and musical), the respondents' musical consumption is more than other literary and artistic uses. 41% of the respondents always (every day) listen to music. If less than ten percent (7.7%) of the respondents always and every day read cultural and artistic newspaper or magazine. 28.4 percent rarely (once a month) read non-curricular books (novels, stories, poems, etc.). Among the literary uses, respondents prefer to read scientific books, followed by poetry books. Among the job classes, people with higher job class (senior and PhD) mostly prefer historical and political books

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption patterns
  • literary tastes
  • musical tastes
  • cinematic tastes
  • Ministry of Economic Affairs and Finance
اسکندریان، غلامرضا، جعفرزاده پور، فروزنده، زمانی، سیمین (1399)، گونه‌شناسی الگوهای مصرف فرهنگی در میان نسل جوان، جامعه پژوهی فرهنگی، دوره 11، شماره 4، شماره پیاپی 38، 28-1.
امام جمعه، فرهاد (1398)، جامعه­شناسی مصرف فرهنگی موسیقی در کلان شهر تهران، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال نهم، شماره سی و یکم. 32-1
آقا احمدی، قربانعلی، قلی زاده، زهرا، میرمحمدی، فریده (1392)، رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی و مصرف موسیقی در جوانان کلان شهر تهران، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهارم، شماره یازدهم. 29-9.
خلیفه، افسون، قلی پور، ماجده، میرمحمدرضایی، سیده زهرا، ندرلو، سکینه (1394)، بررسی میزان گرایش به مصرف انواع موسیقی در بین جوانان شهر زنجان، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال پنجم، شماره نوزدهم، 98-81.
خلیلی، حسین، منتظر قائم، مهدی (1395)، مصرف هنری؛ انگیزش مصرف کنندگان کالاهای هنری در عرضه گاه‌های هنری شهر یاسوج، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره 8، شماره اول، 186-163
رحمتی، محمد مهدی، مرادی، سجاد (1389)، توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه‌های هنری در شهر تهران)، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شماره اول.
رسولی‌نژاد، احسان، نصراصفهانی، محمد (1394)، طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 3، شماره 10، 88-63.
رضوی طوسی، سید مجتبی، یاهک، سجاد (1393)، مصرف موسیقایی (مطالعه ای در باب گرایش به موسیقی در جامعه)، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال پانزدهم، شماره بیست و پنجم، 36-7.
شفرد، جان (1385)، جامعه‌شناسی موسیقی، ترجمه رضا صمیم، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره 31.
فاضلی، محمد(1384)، جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شماره 4.
مقدس جعفری، محمدحسین، قلاوند، محسن (1393)، نقش نیازهای جوانان در نوع مصرف موسیقایی به‌عنوان مقوله ادبی و هنری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اندیمشک).
ملکی، امیر، ملاکه، رفیعی (1391)، دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه‌های هنری (تحلیل کمی‌رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 8، شماره 29، 71-90.
میرفردی، اصغر، ولی نژاد، عبدالله، خانمحمدی، احسان (1398)، سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام، فصلنامه علمی‌و پژوهشی توسعه اجتماعی، دوره 14، شماره 2، پاپی 54، 32-1.
الیاسی، مجید، پرده دار، فاطمه، ترشیزی، سوده، خوش فر، غلامرضا، دنکو، مجید(1390)، بررسی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان، مجله جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، 76-55.
Alderson, A.S. (2007), “Social Status and Cultural Consumption in the United State”, Journal of Poetics, 35: 197-212.
Chan, T. W. &Goldthorpe, J. H. (2007), Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England, European Sociological Review, 23, 1-19.
Favaro, D. and Frates, C.A. (2007), “Discrete chioee model of consumption of cultral goods, The case of music”, journal of cultural Economics, 37: 205-234.
Jeacle, I. (2008), Going to the movies: accounting and twentieth century cinema. The University of Edinburgh Business School, Edinburgh, UK. www.emeraldinsight.com/0951-htm.
Noel, J. & Bouvard, P. (2003), The Arbitron Cinema Advertising Study Appointment Viewing by Young, Affluent, Captive Audiences, http://www.cinemaadvertising.iconocast.
Taru, V. (2015), “Dimensions of taste for Cultural Consumption - An Exemplar of constructing a taste pattern”, The 7th ESA Conference
Towse, R. (2010), Cultural Economics, Cambridge University Press