تبیین ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران و ارائه مدل (مطالعه موردی: منطقه آزاد چابهار)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه،گروه جامعه شناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.424319.4076

چکیده

گردشگری به­عنوان صنعتی نوپا در سال­های اخیر نه­تنها تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته بلکه مزایای زیادی نظیر ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه­ای، جلوگیری از مهاجرت جمعیت و ... نیز داشته است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مدل توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه ابعاد جغرافیایی تبیین شود. از طریق نمونه­گیری هدفمند، اطلاعات مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، فعالان گردشگری، مسئولین مرتبط با گردشگری، جامعه محلی و گردشگران از طریق مصاحبه­های نیمه ساختار یافته گردآوری و تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران در قالب یک مدل طراحی گردید. یافته های پژوهش انجام شده نشان داد که ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران را می توان در شصت و نه مقوله اصلی فقدان بانک اطلاعات جامع در مورد ابنیه و نقاط گردشگری، نبود رسانه اجتماعی مرجع قوی (وبسایت، بلاگ، شبکه اجتماعی و ...) در حوزه گردشگری، نبود تولید محتوای قوی در حوزه گردشگری، وجود مشکلات هزینه ای، فرآیندی، و بین واحدی مرتبط با گردشگری، و ... طبقه بندی کرد. نتایج این تحقیق کیفی نشان می­دهند که بکارگیری صحیح این مدل می­تواند موجب ارتقاء جایگاه و اعتبار مؤسسه های گردشگری، افزایش تعاملات میان مؤسسه های گردشگری و گردشگران، ارتقاء رضایتمندی گردشگران و کادر گردشگری، ایجاد تمایز در کیفیت خدمات و نام­آوری مؤسسه های گردشگری، و افزایش بهره­وری مؤسسه­های گردشگری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Geographical Dimensions of Economic Development of the Tourism Industry in Iran's Free Zones and Presenting a Model (Case Study: Chabahar Free Zone)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Shahraki 1
  • Majid Radfar 2
  • Masoumeh Reshad 3
1 PhD in Economic Sociology and Development, Department of Sociology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
چکیده [English]

As an economic development means economic growth along with increasing production capacities including physical, human and social capacities, the purpose of the present research is to explain the economic development model of the tourism industry in Iran's free zones from a geographical point of view. through purposive sampling, the data of Chabahar Free Trade Zone Organization managers, tourism activists, tourism officials, local communities and tourists were collected and analyzed through semi-structured interviews and applying the grounded theory approach, the economic development model of the tourism industry of Iran's free zones was designed from a geographical point of view. Findings of the research showed that the dimensions of the economic development model can be categorized into sixty-nine main categories such as the lack of a comprehensive data bank about tourism spots, lack of a strong tourism social media (website, blog, social network and...), lack of strong content production in the field of tourism, the existence of cost, process, and inter-unit problems related to tourism, etc. The conclusion of this qualitative research show the correct application of this model can improve the credibility of tourism institutions, increase the interactions between tourism institutions and tourists, improve the satisfaction of tourists and tourism staff, create a distinction in the quality of services and reputation of tourism institutions and increase the productivity of tourism institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Geographical Dimensions
  • Tourism Industry
  • Iran Free Zones
Akbarian Ronizi, S. R., Rezvani, M. R. (2015). Sustainable Development of Tourism from Concept to Practice, Shiraz University Publications. [In Persian].
Alrawadieh, Z., Cetin, G., Dincer, M. Z., & Istanbullu Dincer, F. (2020). The impact of emotional dissonance on quality of work life and life satisfaction of tour guides. The Service Industries Journal, 40(1-2), 50-64.
Arcese, G., Valeri, M., Poponi, S., & Elmo, G. C. (2021). Innovative drivers for family business models in tourism. Journal of Family Business Management, 11(4), 402-422.
Azis, N., Amin, M., Chan, S., & Aprilia, C. (2020). How smart tourism technologies affect tourist destination loyalty. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(4), 603-625.
Belur, J., Tompson, L., Thornton, A., & Simon, M. (2021). Interrater reliability in systematic review methodology: exploring variation in coder decision-making. Sociological methods & research, 50(2), 837-865.
Buhalis, D. (2019). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. Tourism Review.
Cai, W., Richter, S., & McKenna, B. (2019). Progress on technology use in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 651-672.
Clavé, S. A., Nogués, J. B., Orama, J. A., & Soto, M. T. R. (2021). The changing role of tourism-oriented theme parks as everyday entertainment venues during COVID-19. In Tourism Dynamics in Everyday Places (pp. 245-261). Routledge.
Cohen, S. A., & Cohen, E. (2019). New directions in the sociology of tourism. Current Issues in Tourism, 22(2), 153-172.
Dehzadeh Silabi, P., Ahmadifar, N. (2019). Determining the Key Drivers Affecting the Development of Tourism with a Future Research Approach (Case Study: The Cities of Mazandaran Province). Geography and Environmental Sustainability, No. 30, pp. 73-89. [In Persian].
Destek, M. A., & Aydın, S. (2022). An empirical note on tourism and sustainable development nexus. Environmental Science and Pollution Research, 29(23), 34515-34527.
Ebrahimi, A. R., Khosravian, M. R. (2015). Factors Affecting the Growth and Development of the Tourism Industry in Mazandaran Province, the Collection of Papers of the First National Conference on the Role of Tourism Industry in the Development of Mazandaran Province, Tehran: Rasanesh Publications. [In Persian].
Ghorbani, R., Salamati Gabloo, Sh., Mohajeri Naeemi, L., Arjangi Mostali Bigloo, H. (2021). Evaluating the Effects of Tourism on the Development of Urban Economy (Case Study: Ardabil City), Geography and Human Relations Journal, 3 (4), pp. 542-556. [In Persian].
Haghghat Ghahfarkhi, F., Hosseini, S. A., Ghaderi, E., Mahmoudzadeh, S. M. (2022). A Semantic Analysis of Women's Identity Construction in Tourism (Case Study: Women Working in Ecotourism Residences in Kerman Province), Women in Development and Politics Magazine, No. 72, pp. 55-82. [In Persian].
Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism geographies, 22(3), 577-598.
Ivanov, S., & Webster, C. (2020). Robots in tourism: A research agenda for tourism economics. Tourism Economics, 26(7), 1065-1085.
Khajeh Nabi, M., Zand Moghadam, M. R., Korkeh Abadi, Z. (2020). Analysis of Social, Cultural, Economic, Environmental and Institutional Structures in the Growth and Development of Urban Tourism, Case Study: Galougah City, Two Quarterly Scientific Journals of Urban Ecology Research, 11 (1), pp. 13-28. [In Persian].
Khani, F. (2020). Application of Mathematical Model in Measuring the Success Rate of Tourism in Geographical Regions (Case Study of Bushehr city), Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 2 (4), pp. 22-42. [In Persian].
Khatib Semnani, M. A., Fathi, M. (2020). Investigating Tourism Development Solutions in West Azarbaijan Province. Quarterly Journal of Financial Economics (Formerly Economic Sciences), 6 (18), pp. 95-112. [In Persian].
Kontogianni, A., & Alepis, E. (2020). Smart tourism: State of the art and literature review for the last six years. Array, 6, 100020.
Li, X., Law, R., Xie, G., & Wang, S. (2021). Review of tourism forecasting research with internet data. Tourism Management, 83, 104245.
McKercher, B. (2020). Cultural tourism market: a perspective paper. Tourism Review.
Page, S. J. (2020). Tourism management. Routledge.
Mirzaie H., Jalili, S. (2020). The Impact of Tourism Development on Economic Growth, Comparing Iran and Selected Countries, Quarterly Journal of Financial Economics (Formerly Economic Sciences), 5 (15), pp. 137-149. [In Persian].
Moradpour, N., Taghavi Zirvani, E., Ghorbani, H. (2017). Investigating the Effect of Pedestrian Indicators on the Development of Urban Pedestrian Tourism, a Case Study of Khorramabad City, Journal of Urban Tourism, 4 (2), pp. 99-112. [In Persian].
Nargesi, Sh., Babaki, R., Efati, M. (2018). Investigating the Relationship between Tourism, Economic Growth and Financial Development in Iran (1368-1395), Journal of Financial Economics, 12 (44), pp. 41-68. [In Persian].
Pencarelli, T. (2020). The digital revolution in the travel and tourism industry. Information Technology & Tourism, 22(3), 455-476.
Rezvani, M. R. (2016). Urban Development Planning in Iran, Tehran, Qoms publication. [In Persian].
Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. Annals of Tourism Research, 79, 102812.
Sabagh Kermani, M., Amirian, S. (2020). Investigating the Economic Effects of Tourism in the Islamic Republic of Iran (Using Data-Output Analysis). Business Research Journal, Fall. [In Persian].
Salehpour, Sh., Riahi, V., Azizi, A., Fathizadeh, F. (2019). Feasibility Assessment of Rural Tourism Development with Emphasis on Sustainable Development Approach (Case Study: Takht Soleiman Section of Takab). Human Settlement Planning Studies, No. 1, pp. 111-127. [In Persian].
Seddighi, H. R., Nuttall, M. W., & Theocharous, A. L. (2021). Does cultural background of tourists influence the destination choice? An empirical study with special reference to political instability. Tourism management, 22(2), 181-191.
Sharif, A., Afshan, S., Chrea, S., Amel, A., & Khan, S. A. R. (2020). The role of tourism, transportation and globalization in testing environmental Kuznets curve in Malaysia: new insights from quantile ARDL approach. Environmental Science and Pollution Research, 27, 25494-25509.
Soltani, B. (2020). Sustainable Development of Tourism, Journal of Tourism Management, No. 16, pp. 23-30. [In Persian].
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory, Sage.
Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. Sustainable development, 29(1), 259-271.
Taghvaie, M., Safarabadi, A. (2021). The Role of Urban Management in Achieving Sustainable Development of Urban Tourism (Kermanshah Case Study), Geographical Studies of Dry Areas, No. 4, pp. 35-52. [In Persian].
Tahmasebi Pasha, J., Majidi, R. (2015). The Tourism Perspective of the Southern Shores of the Caspian Sea and its effects on the Development of Cities and Villages in the Region (Case Study: Tonekabon City), Proceedings of the First National Conference on the role of the Tourism Industry in the Development of Mazandaran Province, Tehran: Rasanesh Publications. [In Persian].
Timothy, D. J. (2021). Cultural heritage and tourism. In Cultural Heritage and Tourism. Channel View Publications.
Varesi, H. R., Moosavi, S. A., Gholami, Y. (2017). An Analysis of the Tourism Situation in Noorabad Mamsani City (with an emphasis on Nature Tourism), Geographical Research Quarterly, No. 101, pp. 49-78. [In Persian].
Viglia, G., & Dolnicar, S. (2020). A review of experiments in tourism and hospitality. Annals of Tourism Research, 80, 102858.
Ye, B. H., Ye, H., & Law, R. (2020). Systematic review of smart tourism research. Sustainability, 12(8), 3401.