تحلیل و ارزیابی عوامل اقتصادی موثربرتولید وارایه کیفی خدمات درمنطقه گردشگری شورابیل اردبیل

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات منطقه گردشگری شورابیل با استفاده از روش سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد انجام گرفته است .در تحقیق حاضر به بررسی میزان شکاف بین انتظارات و خدمات ادراک شده توسط مراجعه کنندگان به پارک های منطقه گردشگری شورابیل در هریک از ابعاد پنج گانه( ملموس، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر و همدلی ) کیفیت خدمات پرداخته شده است. در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت قرار گرفته است.تحقیق حاضر بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش در چارچوب تحقیقات توصیفی – تحلیلی قرار می گیرد. از لحاظ زمانی نیز تحقیق حاضر از نوع مقطعی می باشد به بیان دیگر این تحقیق برای (سال 1397) صورت گرفته و واقعیت موجود در این دوره را به تصویر می کشد. برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را کلیه بازدیدکنندگان از پارک های منطقه گردشگری شورابیل تشکیل می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Factors economic effecting on Production and delivery of Quality Services in Shourabil Tourism Area of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir 1
  • ahmad zamani 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Payame noor University, Tehran, Iran
2 Master's degree, Department of Economics, Faculty of Economics, Payame noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the service quality of Shorabil Tourism using SERVQUAL method as a tool for measuring service quality and identifying and analyzing the gap between expectations and perceptions of service recipients. The gap between expectations and services perceived by visitors to Shorabil Tourism Parks in each of the five dimensions (tangible, accountability, reliability, reassurance and empathy) of service quality has been addressed. In today's world, the issue of quality has challenged the management of organizations. Quality of service is an important factor for growth, success and sustainability of the organization and is on the management agenda as a strategic, effective and inclusive subject. The present research is based on the purpose of the applied research component and based on the nature and methodology of the descriptive research - It is analyzed. In terms of time, the present study is a cross-sectional one. Survey method was used to collect the research data. The statistical population of the study consisted of all visitors to Shorabil tourism parks. Cluster sampling method was used to select the representative sample of the statistical population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production and service"
  • development regional"
  • Satisfaction"
  • "
  • Factors economic"
- احمدزاده ننه کران، سامسون، 1393،  تحلیلی بر کاربری فضای سبز شهر اردبیل از دیدگاه برنامه ریزی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-اسدپور،احمدعلی،1396، بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی باعنایت به سندچشم انداز، مجله علمی پژوهشی جغرافیاوبرنامه ریزی منطقه ای- موسسه آمزش عالی قشم، سال هفتم، شماره 3، صص 295-285.
- برابادی، محمود، 1394، الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداری ها)، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
-بهاری،جعفر؛کروبی،مهدی؛جهانیان،منوچهر و قادری،اسماعیل،1400،تاثیرکیفیت خدمات گردشگری برارزش ویژه برند مقصدگردشگری ورزشی با توجه به نقش میانجی تصویرذهنی و ارزش ادراک شده از مقصدگردشگری –منطقه شمالی استان البرز، مجله علمی پژوهشی جغرافیاوبرنامه ریزی منطقه ای-موسسه آمزش عالی قشم، سال 11، شماره 4، صص127-113.
- پاکزاد، جهانشاه، 1389، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شهیدی، صص 42- 151.
- پورسراسکانرورد، محمد اکبر، 1388، ارزیابی و مکانیابی کاربری فضای سبز منطقه 9 شهرداری تهران، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 11، ص 75-104.
- ترابی فارسانی، ن، 1384،  فضای سبز اکولوژیک راهبردی مناسب برای توسعه فضای سبز پایدار، ماهنامه پیام سبز، شماره 4.
- جوانمرد، ح ، حسینی، س،1392، تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران ( مطالعه موردی فروشگاه زنجیرهای شهروند تهران)، سال 8، شماره 20، صص 85- 101.
- حبیبی، میترا، 1393، راهنمای طراحی منظر در شهر، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
- حمید، نجمه و بابا میری، محمد، 1395، بررسی فضای سبز و سلامت روان، مجله ارمغان، دوره 17، شماره 4، صص 309- 316
- ربانی، رسول، جواد نظری و مرضیه مختاری، 1390، تبیین جامعه شناختی کارکرد پارکهای شهری ( مطالعه موردی: پارکهای شهر اصفهان )، مطالعه پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره دهم، صص 111-134.
- روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، 1394، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، چاپ 12، صص 245-274
- سعید نیا، احمد، 1383، کتاب سبز شهرداری ها، فضای سبز شهری، جلند نهم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
- سعیدنیا، احمد، 1379، کتاب سبز شهرداریها و فضای سبز شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، جلد نهم، ص 156.
- سید جوادین، سید رضا و الماسی، مسعود، 1382، ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از نظر کارکنان، مجله فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 3، ص 69-93.
- شکویی، حسین، 1389، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت، ص 568.
- صالحی فرد و همکاران، 1389، تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 29، صص 51-93.
- طرح جامع شهر اردبیل( ب1390)، مهندسین مشاور طرح و کاوش، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان اردبیل، جلد سوم.
- فکری، فاطمه ، 1393، ارزیابی جاذبه های گردشگری شهری با استفاده از ارزش گذاری مشروط cvm (نمونه موردی: شورابیل اردبیل) ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.
- کاووسی، محمدرضا، سقایی، عباس، 1388، روش های اندازه گیری رضایت مشتری، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نشر آمه، تهران.
-میرباقری هیر،میرناصر،1398،بررسی تاثیرشاخص های کلیدی بر توسعه منطقه ای-مطالعه موردی مدارس نمین ، مجله علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آمزش عالی قشم، سال نهم، شماره 2، صص 305-315
- مهدی پور، کوثر، 1391، ارتباط بین کیفیت خدمات ( روش سروکوال) و رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تبریز، ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز.
- مهندسین مشاور آتک، 1392، طرح مجموعه ی تفریحی – فرهنگی دریاچه ی شورابیل، شهرداری اردبیل، گزارش نهایی مرحله اول.
- میرفخرالدینی، سید حیدر، طاهری دمنه، محسن و منصوری، حسین، 1389، شبکه های عصبی مصنوعی، رویکردی نوین در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی، کتابداری و اطلاع رسانی. جلد13، شماره 1، صص 205-225
-نورانی،محدثه؛آمار،تیمور و قریشی،محمدباسط،1401،ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرودبرای توسعه گردشگری، مجله علمی پژوهشی جغرافیاوبرنامه ریزی منطقه ای-موسسه آمزش عالی قشم، سال 12، شماره 3، صص 11-1.
- Andrade, H., Alcoforado, M. J., Oliveira, S. (2011). Perception of temperature and wind by users of public outdoor spaces: relationship with weather parameters and personal character. istics. Journal of International Biometeorology55. pp. 665–680.
- Barbosa, Olga, et al (2017) Who benefits from access to green space? A case study from
Sheffield, UK, Landscape and Urban Planning Journal, No. 83, available at: www.sciencedirect.com
- Blanco,  H.,  Alberti,  M.,  Forsyth,  A.,  Krizek,  K.  J.,  Rodriguez,  D.  A.,  Talen,  E.,  et  al.  (2015). Hot,  congested,  crowded  and  diverse:  Emerging  research  agendas  in  planning. Progress  in  Planning,  71(4),  153–205.
- Cowan, Robert 2015 The dictionary of urbanism, streetwise press pp 121 & 280.
- Daneshpour, Z.A., and Mahmoodpour, A. 2017. Exploring the people's perception of urban public parks in Tehran.
- Khosravaninezhad, S., Abaszadeh, Z., Karimzadeh, F., and Zadehbagheri, P. 2009. Parks
and an Analysis of their Role in Improving the Quality of Urban Life, Using Seeking-
Escaping Model. Proceedings REAL CORP 2015 Tagungsband.
- Lyytimäki, J., Sipilä, M., 2018. Hopping on one leg – The challenge of ecosystem disservices for urban green management. Urban Forestry & Urban Greening 8, 309-315.
- Oguz, D., Cakci, I. (2017). Changes in leisure and recreational prefrences: A case study of ANKARA, Journal of Scientific Research and Esseys, 5(8). pp. 721-729.
- Pigram, J.J., and J.M., Jenkins, 2015. Outdoor recreation management ,second edition, London: Routledge, 426p.
- Rohani, GH., 2016.Garden and Green Space Design. Forth edition, Tehran, Farhang Jame press, 186p. (in Persian)
- Shing, C.C., and Marafa, L.M., 2016. Research Update: Components of Urban Park Systems. Parks and Recreation, 26-30.
- Tendayi, Gondo (2016), Spatial Planning and Open Space Integration in Urban Ethiopia:a Sustainable Accessibility Exegesis, 31–40.
- Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli.Pelkonen, V., Kamierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2017). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167–178.
- Wong, K.-K., Domroes, M., 2014. Users' perception of Kowloon Park, Hong Kong: Visiting patterns and scenic aspects. Chinese Geographical Science 14(3), 269-275.
- Wu, Y.-Y., Wang, H.-L., Ho, Y.-F., 2016. Urban ecotourism: Defining and assessing dimensions using fuzzy number  construction. Tourism Management 31(6), 739-743.