تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی شهر (مطالعه موردی: منطقه 6 کلان‌شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jgeoq.2024.444309.4093

چکیده

شهر عدالت محور با رشد سریع شهرنشینی به وجود آمده و نمودهای کالبدی آن با مفاهیم دسترسی نابرابر به خدمات شهری، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... شروع می‌شود. پیدایش الگوهای خطرپذیری با زمینه‌های مختلف طبیعی و انسانی در شهرها بحث تاب آوری را وارد حیطه مفاهیم شهری کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی منطقه 6 کلان شهر کرج می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل Smart PLS و نرم افزارSpss مبتنی بر داده های اسنادی - میدانی است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که ارتباط اندکی بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات شهری در محدوده موردمطالعه وجود دارد. خروجی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) در نرم افزارSpss در ارتقاء تاب آوری کالبدی محدوده با توجه به تحقق عدالت فضایی و با توجه به اینکه ضریب معناداری (sig) محاسبه شده برای شاخص های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد (کمتر از سطح مجاز) 5 درصد است، می توان اظهار داشت که این شاخص ها در برابر تاب آوری کالبدی محدوده با تحقق عدالت فضایی در سطح مناسبی قرار ندارند. با توجه به نتیجه به‌دست‌آمده از مدل Smart PLS برازش این مدل با استفاده از آزمون SMRM مورد تائید می باشد و شاخص های پژوهش رتبه بندی شده و در جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب الگوی مناسبی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Spatial Justice in the Physical Resilience of the City (Case study: Region 6 of Karaj Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Lila Hasani 1
  • Parvaneh Zivyar 2
  • Bahman Karegar 2
1 PhD student Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The justice-oriented city has emerged with the rapid growth of urbanization, and its physical manifestations begin with the concepts of unequal access to urban services, social, cultural, political and economic capitals, etc. The emergence of risk-taking models with different natural and human contexts in cities has brought the discussion of resilience into the scope of urban concepts. The purpose of the current research is to explain spatial justice in physical resilience of District 6 of Karaj metropolis. The current research method is descriptive-analytical and using Smart PLS model and Spss software based on documentary-field data. The results show the fact that there is little relationship between the population dispersion and the distribution of urban services in the studied area. The results of the Kolmogrof-Smironov test and the normality of the data distribution, from the one-sample T-test (T-test) in Spss software, in improving the physical resilience of the area, considering the realization of spatial justice and considering that the coefficient The significance (sig) calculated for the research indicators at the confidence level of 95% (less than the permissible level) is -5%, it can be stated that these indicators are against the physical resilience of the range with the Realization of spatial justice is not at a suitable level. According to the result obtained from the Smart PLS model, the fit of this model is confirmed by using the SMRM test, and the research indicators are ranked and shows a suitable pattern for improving the current situation and reaching the desired situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Spatial Justice
  • Social Justice
  • Resilience
  • Karaj Metropolis
احمدی، محمد، شمسی پور، علی­اکبر.(1399). تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 8، شماره 1، بهار 1399: 73-98.
حسینی شاه‌پریان، نبی‌الله.­(1394).­تحلیل عدالت فضایی با تأکید بر خدمات عمومی شهر اهواز، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه چمران اهواز.
رستمی، فرامرز.(1390). بررسی و تحلیل نحوه توزیع خدمات عمومی شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
رسولی، نسرین، ترابی، محمدامین، رسولی، محی الدین­.(1398).­­گام‌به‌گام با PLS SMART ورژن 3، انتشارات مؤلفین طلایی.
ساسان پور، فرزانه، آهنگری، نوید، حاجی نژاد، صادق.(1396). ­ارزیابی تاب­آوری منطقه 12 کلان‌شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال 4، شماره 3:­85-95.
طرح جامع ایمنی؛ گزارش مرحله اول- اطلاعات کلان‌شهر کرج، دی­ماه 1399.
عاشوری، محمد.(1385).­حقوق بشر، برابری، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران.
علوی، سید علی، غراوی، محمد، فیضی، سلمان، ابراهیمی، مجتبی.(1391).تحلیل نابرابری منطقه­ای با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: استان گلستان)، مجله پژوهش­های بوم‌شناسی شهری، سال سوم، بهار و تابستان 1391، شماره 1 (پیاپی 5):­89-104.
فلاح، محمود.(1387). نظریه عدالت رالز و منتقدانش، مجله دانش‌پژوهان.
­لطیف عقیلی، سید کامبیز، میرکتولی، جعفر، ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻗﺒﺎدی، غلامرضا.(1400).­ﺗﺤﻠﯿﻞ شاخص‌های ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎیی در ساختمان‌های ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ گرگان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستان 1400:­119-132.
میرزا بیگی، فاطمه، مجتبی زاده خانقاهی، حسین، سرور، رحیم.(1402). تحلیلی بر وضعیت شاخص­های توسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی(مطالعه موردی: شهر ایلام)، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و سوم، شماره 71، زمستان 1402­:­245-265.
نامدار اردکانی، محمدجعفر، شکور، علی، خرم بخت، احمدعلی­.(1401). شهر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش شاخص­های توسعه پایدار در عدالت فضایی شهر (مطالعه موردی: مناطق شهر شیراز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال یازدهم، شماره چهل‌وسه، پاییز 1401:­142-160.
Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience. Are they related? Progress in Human Geography, 24(3):347e364.
Berkes, F.(2007).­Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from esilience thinking, Natural Hazards,41:283e295.
Botton, S., van Heusden, M. and Parsons, J. R. Smidt, H. N. (2006). Straalen van, Resilience of Microbial Systems towards Disturbances, Critical Reviews in Microbiology, 32:101e112.
Chelleri, L. (2012). From the Resilint City to Urban Resilince, A review essay on understanding and integrating the resilience prespective for urban systems, Documents d Anabestani Geografia 2012, Volume.58/2:287e306.
Cutter, S. L. et al.(2008).­A place-based model for understanding community resilience to natural disasters, Global Environmental Change:1e9.
Fainstein, S. (2014). the just city International Journal of Urban Sciences,­18:­1e18.
Foster, K. A.(2006). ­A case study approach to understanding regional resilience; A Working Paper for Building Resilience Network, IURDE, University of California.
Garschagen, M. (2013). Resilience and organizational institutionalism from a cross-cultural perspective: an exploration based on urban climate change adaptation in Vietnam, Nat. Hazards,­67:­25e46.
Hillier, Jean. (2012). Shadows Of Power; Translated By Pouladi Kamal, Iran Engineers Society Press, Tehran.
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems, Annual Review of Ecological Systems,­ 4:­1e23.
Izzy YiJian, JiemeiLuo, Edwin H.W. (2020).­Spatial justice in public open space planning: Accessibility and inclusivity, Habitat International, Volume 97, March 2020, 102122.
Iveson, K. (2011). Social or Spatial justice? Marcuse and Soja, on the right to the city, Journal of Cities, Vol.­15, No 2.
Jones R.  Bryonny Goodwin‐Hawkins ,Michael Woods. (2020). From Territorial Cohesion to Regional Spatial Justice: The Well‐Being of Future Generations Act in Wales, Internationals Journal of Urban and Regional Research.
Mayunga, Joseph S. (2007). Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: A capital-based approach, Department of Landscape Architecture and Urban Planning, Hazard Reduction & Recovery Center, Texas A&M University.
Meerow, S. Newell, J. P. & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review, Landscape and Urban Planning, 147:38e49.
Mitchell, T. Harris, K.(2014). Resilience: a risk management approach, background note, ODI.
Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche K.F., Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, American Journal of Community Psychology,­41:­127e132.
Pizzo Barbara.(2015). ­Problematizing resilience: Implications for planning theory and practice, Cities 43 (2015):133e140.
Rezende, O. M., de Oliveira, A. K. B., Jacob, A. C. P., & Miguez, M. G. (2019). A framework to introduce urban flood resilience into the design of flood control alternatives. Journal of Hydrology, 576:­478e493.
Sustainable Society Index- your compass to sustainability.­ (2012).­Sustainable Society Foundation, Update SSI-3123.
Tabaei, N., Movahed, A., Tulai, S., Kamanroudi Kojouri, M .(2016).­A Study of the Role of Spatial Justice in Urban Management (Study Area: Neighborhoods of District 6 of Tehran), Spatial Planning Quarterly, Volume 6, Number 2:­23e36.
Tabibian, Mohammad, Mohammad Saleh, Shekoohi and Parsa, Arbab­.(2010). Evaluation Of Social Justice From Urban Viewpoint, Case Study: Khoobbakhat Neighborhood Of District 15 Of Tehran, Journal Of Armanshahr, (122-111)5.
Tierney, K.(2006).­The importance of social resilience, The USC School of Policy, Planning, and Development, University of South Carolina, SPPD Community Connection.
Tsou, Ko-Wan, Yu-Ting Hung and Yao-Lin Chang.­(2005).­an accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities,­ Cities:­435e424 (6)22.
University.Bass, R.­(1998).­Evaluating environmental justice under the National Environmental Policy Act, Environmental Impact Assessment Review 18:­83e92.
Wasileski, G., Rodriguez, H. and Diaz, W. (2011). Business closure and relocation: a comparative analysis of the Loma Prieta earthquake and Hurricane Andrew, Disasters, 35(1):102e129.
Wang, B., Loo, B. P., Zhen, F., & Xi, G. (2020). Urban resilience from the lens of social media data: Responses to urban flooding in Nanjing, China. Cities, 106, 102884.
Zhou, H. et al.(2009).­Resilience to natural hazards: A geographic perspective, Nat Hazards.