بررسی تطبیقی تاثیر سوء مدیریت تغییرات اقلیمی بر ارتکاب جرایم در سطح اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی ارس

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

4 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

تغییرات اقلیمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در طول چند دهه گذشته موجب شده است که جمعیت های گسترده ای از افراد از ناحیه خشک به سمت نواحی نیمه خشک و معتدل مهاجرت نمایند و همین موضوع زمینه ارتکاب انواع جرایم و نقض حقوق بشر را فراهم ساخته است . این در حالی است که در گزارش های مختلف از جمله گزارش هیات بین دولتی تغییر اقلیم ، از سیاست گذاران و تصمیم گیران در سطوح داخلی درخواست شده بود تا به نحوی تغییرات اقلیمی مدیریت نمایند که دمای هوا تا کمتر از 1.5 درجه تا سال 2030 افزایش پیدا کند. مدیریت تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر کاهش ارتکاب جرایم زمانی محسوس تر می گردد که دانسته شود که عدم مدیریت تغییرات اقلیمی دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است ، آن می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی بر ارتکاب جرایم در سطح سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است، این می باشد که مدیریت تغییرات اقلیمی در سطح سازمان ملل متحد از طریق تاکید بر عدالت ترمیمی و تسهیم مسئولیت ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ارتکاب جرایم متاثر از تغییرات اقلیمی ، درصدد عملکرد می باشد در حالی که در سطح جمهوری اسلامی ، مدیریت خاص و بایسته ای در این حوزه دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the impact of climate change mismanagement on committing crimes at the level of international documents and the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Pakfetrat 1
  • mohammad javad fathi 2
  • shahram ebrahimi 3
  • mohammad hossein zarei 4
1 PhD student in criminal law and criminology, University of Tehran, Ares International Campus
2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Farabi Campus, University of Tehran
3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University
4 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

Climatic changes, especially in developing countries, during the past few decades, have caused large populations of people to migrate from arid areas to semi-arid and temperate areas, and this issue provides grounds for committing all kinds of crimes and violating human rights. has constructed . This is despite the fact that in various reports, including the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, policymakers and decision-makers at domestic levels were requested to somehow manage climate change so that the temperature rises to less than 1.5 degrees by 2030. slow The management of climate change and its effect on reducing the commission of crimes becomes more noticeable when it is known that the lack of management of climate change has negative economic, social and security effects. The main question that is considered in this research is what are the effects of climate change management on committing crimes at the level of the United Nations and the Islamic Republic of Iran? The conclusion obtained from this research is that climate change management at the United Nations level is trying to function by emphasizing restorative justice and sharing responsibilities in the field of prevention and combating crimes affected by climate change. While at the level of the Islamic Republic, there is no special and necessary management in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change management
  • United Nations
  • Iran
  • environmental crimes
  • cognitive crime
 برنا، رضا و دیگران (۱۳۹۴)؛ بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر میزان جرایم در استان خوزستان، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال سوم، شماره یازدهم.
بیابانی، غلامحسین و شهبازی، مهدی (۱۳۹۸)؛ جرایم محیط زیست؛ جرم فراملی و منازعه خشونت آمیز، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، دوره دهم، شماره ۲۹.
حاج زاده، هادی (۱۳۹۹)؛ تحلیلی بر الزامات حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی از منظر معاهدات بین المللی و قوانین داخلی، نشریه پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی، سال اول، شماره مسلسل دوم.
حبیبی، محمد (۱۳۹۴) «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر تعامل‌ها و تعارض ها»، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
رضایی، پرویز و دیگران (۱۳۹۱)؛ بررسی رابطه بین تغییر عناصر اقلیمی و میزان جرم و جنایت مطالعه موردی: شهرستان‌های رشت و بندرانزلی، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال پنجم، شماره ۱۶.
رضوی فرد، بهزاد و صفائی آتشگاه، حامد (۱۴۰۰)؛ مطالعه جرم شناختی تحولات بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره هجدهم، شماره ۲۲.
صادقی، محسن (۱۳۸۸) «حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت»، تهران، نشر میزان.
کرمی، صادق (۱۳۹۹)؛ بازکاوی پیامدها و شیوه‌های مدیریت تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیستم، شماره ۵۹.
نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۵) «سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و موافقت نامه ها»، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
Alexandra L Phelan, “Climate Change and Human Rights: Intellectual Property Challenges and Opportunities”, 22 Sep. 2015, Australian National University C   ollege of Law, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2702150.
Aramesh, Kiarash  and Magill, Gerard,( 2017) “ The Urgency of Climate Change: Pivotal Perspectives” , Cambridge Scholars Publishing.
Climate Change, Technology Transfer and Intellectual Property Rights International Centre for Trade and Sustainable Development, June 18–20, 2008, Trade and Climate Change Seminar Copenhagen, Denmark, Electronic copy available at: https://www.iisd. org/pdf/ 2008/ cph_trade_climate_tech_transfer_ipr.pdf .
Harp , Ryan and Karnauskas, Kristopher, “ Global Warning to Increase Violent Crimes in the United States “ , Environmental Research Letters, Volume 15, Number 3.
Kavita Kapur, ( 2011) “Climate Change, Intellectual Property, and the Scope of Human Rights Obligations” Sustainable Development Law & Policy, Volume11, Electronic copy available at: digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1471&context=sdlp .
Martin Khor,( 2012)  “Climate Change, Technology And Intellectual Property Rights: Context And Recent Negotiations, South Centre Research Paper, Electronic copy available at: https://www. southcentre.int/wp.. /RP45-Climate-Change-Technology-and-IP-EN.pdf.
Monica Ștefănescu & Constantin Vică,(2012) “Climate Change, Intellectual Property, and Global Justice”, 2012, Public Reason 4(1-2), University of Bucharest, Electronic copy available at: www.publicreason.ro/pdfa/69.
Nurse, Angus,( 2015) “ An Introduction to Green Criminology and Environmental Justice”, SAGE.
Chapman,( 2002)“The Human Rights Implications of Intellectual Property Protection”, Journal of International Economic Law, Electronic copy available at: http://jiel. oxfordjournals.org/content/5/4/861.fulltext.
Ranson, Matthew ,(  “ Crime , Weather and Climate Change “ , M-RCBG Associate Working Paper No. 8.