ارائه مدل یادگیری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی حوزه جغرافیایی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف این مقاله، طراحی مدل یادگیری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر مشهد می باشد. روش تحقیق این مطالعه با استفاده از استراتژی تحلیل محتوا است. برای این منظور ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای انجام و مبانی نظری و نظریه‌های گوناگون پیرامون موضوع بررسی شد. سپس به وسیله مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گام بعد به وسیله پرسشنامه بومی داده‌های حاصل از روش کیفی ارزیابی و مولفه‌های شناسایی شده در روش کیفی مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر مشهد که دارای سابقه بالای 15 سال بودند. در بخش کیفی مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ابعاد یادگیری سازمانی شامل 7 بعد: یادگیری اجتماعی، یادگیری محیطی، یادگیری مشارکتی، یادگیری عملی، یادگیری دانشی، یادگیری بازخورد مدارانه و یادگیری فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the organizational learning model in the social security organization of the geographical area of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safizadeh 1
  • Elham Fariborzi 2
  • Nazia Sadat Naseri 3
1 PhD student, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to design an organizational learning model in the Social Security Organization of Mashhad. The research method of this study is using content analysis strategy. For this purpose, library studies were first conducted and the theoretical foundations and various theories about the subject were examined. Then, through interviews, the views of the statistical community were collected and analyzed. In the next step, the data obtained from the qualitative evaluation method and the components identified in the qualitative method were confirmed by means of a native questionnaire. The statistical population of this research was the employees of the social security organization of Mashhad who had more than 15 years of experience. In the qualitative part, interviews continued until theoretical saturation, and in the quantitative part, a statistical sample was selected based on Cochran's formula. Based on the results of this research, the dimensions of organizational learning include 7 dimensions: social learning, environmental learning, collaborative learning, practical learning, knowledge learning, feedback learning, and cultural learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Organizational Learning
  • Social Security Organization
  • Mashhad
ابراهیم پور، حبیب؛ یعقوبی، نورمحمد؛ زاهدی، سید سعید. (1395). قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان تامین اجتماعی (یک مطالعه موردی). بیمارستان. ۱۵(۲) :۷۵-۸۳.
کریمی، فریبا؛ احمدی دستجردی، سمیه؛ رجایی پور، سعید. (1392). الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان، مدیریت بهره‌وری، 7(4(27) زمستان، 165-182.
عمران زاده، اسماعیل؛ خوش ‌چهره، محمد؛ منوریان، عباس و علائی، حسین. (1396). تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی. دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)؛ 97 -118.
مرادی، علی و جلیلیان، حمیدرضا. (1396). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه کرمانشاه)، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 14(1)، 81-112.
خاکی، غلامرضا. (1399). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. فوژان. تهران.
Basten D, Haamann T. Approaches for organizational learning: A literature review. Sage Open. 2018 Aug;8(3):2158244018794224.
Berthoin Antal, A.B. and Sobczak, A. (2014). Culturally embedded organizational learning for global responsibility. Business and Society, 53(5), pp. 652-683.
Birasnav M, Chaudhary R, Scillitoe J. Integration of social capital and organizational learning theories to improve operational performance. Global Journal of Flexible Systems Management. 2019 Jun;20(2):141-55.
Brix J. Exploring knowledge creation processes as a source of organizational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. Scandinavian Journal of Management. 2017 Jun 1;33(2):113-27.
Davies– Black publishing, (2012) "Building The Learning Organization Michael Marquard".
Dicle, Ü., & Köse, C. (2014). The impact of organizational learning on corporate sustainability and strategy formulation with the moderating effect of industry type. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 958-967.‏
Haase H, Franco M, Félix M. (2015). Organisational learning and intrapreneurship: evidence of interrelated concepts. Leadership & Organization Development Journal. Nov 2.
Howard-Payne, L. (2016). Glaser or Strauss? Considerations for selecting a grounded theory study. South African Journal of Psychology, 46(1), 50-62.‏
Macmillan crossan, C, & vera, D. (2014). “Sterategic and leadership Organizational Learning. Academy of Management Review , 29, PP:222-240.
North K, Kumta G. (2018). Knowledge management: Value creation through organizational learning. Springer;3.
Seidel, S., & Urquhart, C. (2016). On emergence and forcing in information systems grounded theory studies: The case of Strauss and Corbin. In Enacting Research Methods in Information Systems: Volume 1 (pp. 157-209). Palgrave Macmillan, Cham.‏
Seidel, S., & Urquhart, C. (2016). On emergence and forcing in information systems grounded theory studies: The case of Strauss and Corbin. In Enacting Research Methods in Information Systems: Volume 1 (pp. 157-209). Palgrave Macmillan, Cham.‏
Waddell A, Pio E. (2015). The influence of senior leaders on organisational learning: Insights from the employees’ perspective. Management Learning. 2015 Sep;46(4):461-78.
Werlang NB, Rossetto CR. The effects of organizational learning and innovativeness on organizational performance in the service provision sector. Gestão & Produção. 2019;26(3).
Weick, K.E. (1979). The Social Psychology of Organizing (2nd ed.). Reading, MA: Addison-Wesley.