سیاستگذاری جنایی در تعقیب کیفری تغییرات اقلیمی جغرافیایی از رویکرد بین المللی تا امکان سنجی ملی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

امروزه پیامدهای تغییرات اقلیمی به شکلی غیرقابل اجتناب جنبه های مختلفی از حیات انسانی و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد و و روز به روز به شدت اثرات آنها افزوده می شود. چنین پیامدهایی که البته در مراحل اولیه خود دارای ماهیتی "فیزیکی" بوده (همانند افزایش دما، سیلاب ها، تغییرات شدید جوی، فرسایش خاک و بیابان زایی) به سمت ابعاد اجتماعی و اقتصادی و در شکل مهاجرت، از دست رفتن منابع، تغییر مکان، جابجایی فرهنگی، آشفتگی، بی قراری اجتماعی و موارد دیگر بروز پیدا می کنند. اساسا سیاستگذاری در تعقیب کیفری باید با نظر به ویژگی های تغییر اقلیم روی دهد و از سوی دیگر این پاسخ باید بر رفتارها و جرایمی متمرکز شود که تأثیر قابل توجهی در تغییر اقلیم و تشدید وضعیت اقلیم و یا سرعت بخشیدن به فرآیند آن داشته باشد. پاسخ کیفری به تغییر اقلیم را باید با سازوکار مشخصی صورت بگیرد و نمی توان آن را به یک کشور خاص محدود نمود. به همین دلیل است که پاسخ های جهانی حقوقی از طریق کنوانسیون های مرتبط و تقویت عملکرد نهادهای اجتماعی و تأسیس پلیس تخصصی اقلیمی به نتایج بهتری دست خواهد یافت. به نظر می رسد که وضعیت پاسخ دهی حقوق کیفری به تغییرات اقلیمی در ایران آینده محور نبوده و نوع پاسخ دهی با نظر به گذشته و عدم احیای وضعیت اقلیم و یا تقویت پاسخ دهی پیشگیرانه در خصوص چنین رفتارهای مجرمانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal policy in criminal prosecution of climate change from international approach to national feasibility

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanemi 1
  • Amir Albuali 2
  • Seyed Yazdollah Taheri Nesab 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Today, the consequences of climate change inevitably affect various aspects of human life and other living things, and their effects are increasing day by day. Such consequences, which of course have a "physical" nature in their early stages (such as temperature increase, floods, severe climate changes, soil erosion and desertification) towards social and economic dimensions and in the form of migration, loss of resources, change of location, cultural displacement, confusion, social unrest and other cases occur. Basically, policy-making in criminal prosecution should be done with regard to the characteristics of climate change, and on the other hand, this response should be focused on behaviors and crimes that have a significant effect on climate change and intensifying the climate situation or speeding up its process. The criminal response to climate change should be done with a specific mechanism and it cannot be limited to a specific country. This is why global legal responses through relevant conventions and strengthening the functioning of social institutions and the establishment of specialized climate police will achieve better results. It seems that the state of response of criminal law to climate change in Iran is not future-oriented and the type of response is based on looking at the past and not reviving the climate situation or strengthening preventive response regarding such criminal behaviors. In addition, in Iran, in some cases, such as ecocide, fraud in carbon emissions, etc., there are no regulations for punishing and prosecuting them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • criminalization
  • carbon emission
  • global warming
  • ecocide
اسمعیل نژاد، مرتضی، اکبرپور، محمد، مکانیکی، جواد، فال سلیمانی، محمود (1397). ارزیابی پیامدهای اثرات خشک‌سالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی، فصلنامه جغرافیا، 16(57)، 1-14.
باکلی، هریت و پیتر نیوول (1396). حکمروایی تغییرات آب‌وهوا، ترجمه محمدکاظم شمس پویا و دیگران، انتشارات پاپلی-کتاب امید، چاپ اول.
پیری، مهدی (1397). تأملی بر آثار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 48(4)، 11-30.
جدی، علی، ابراهیم مقیمی، سیدعباس احمدی، مهدی زارع (1398). راهبرد کاهش مخاطرات طبیعی در ایران بر مبنای حقوق و روابط بین‌الملل، فصلنامه مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)، 8(1)، 100-123.
حجازی، رخشاد (1395). بیانه‌های محیط‌زیستی ریو و کیوتو از منظر منابع فقه اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، 22(1)، 71-89.
رستمی، فرزاد و مسعود نادری (1394). بحران کم‌آبی و گسست در امنیت ملی، فصلنامه پژوهش‌های بین‌الملل، 5(16)، 24-44.
شاملو، باقر و دیگران، بزه دیده شناسی سبز، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ششم، شماره 20، پاییز 1396،
صالحی، صادق و زهرا پازوکی نژاد، جامعه و تغییرات آ و هوا، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول، 1396
گرجی فرد، حمیدرضا، جرم‌شناسی سبز، نشر میزان، چاپ اول، 1395،
گیدنز، آنتونی، سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌وهوا، انتشارات آگه، چاپ اول، 1394
فاضلی، حبیب اله (1395). بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 21(3)، 81-102.
محمدی، حسین و فاطمه ربانی و ابراهیمی امیری (1395). تغییر اقلیم و مدل‌های اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
مسیبی، محمد و سعید موحدی (1374). نقش انسان در تغییرات اقلیمی، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، 4(16)، 57-74.
مقدسی، محمدباقر، تحلیل حقوقی و جرم شناختی قاچاق انسان: از تدابیر پیشگیرانه تا سیاست‌های کیفری، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، 6(28)، 39-61.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1393). جرم‌شناسی در آغاز هزاره سوم، دیباچه در: دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم.
یوسفی، شیوا (1395). سهم ترسیب کربن در تعدیل اثر گرمایش جهانی مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه محیط‌شناسی دانشگاه تهران، 42(2)، 23-40.
Agnew, R. (2012), It’s the End of the World as We Know It: The Advance of Climate Change from a Criminological Perspective, in: Rob White Editor, Climate Change from a Criminological Perspective, Springer Science+Business Media New York, PP 13-32
Agnew, R. (2009). Juvenile delinquency: Causes and control. Oxford: New York.
Aggarwal P. K. and Singh A. K. 2010, Implications of Global Climatic Change on Water and Food Security. In Ringler C. Biswas A K., Sarah A C. Global Change: Impacts onWater and Food Security (Eds).
Briggs, C. (2016), ‘Australian Conservation Foundation’s case against $16b Adani Carmichael mine project dismissed’, Australian BroadcastingCorporation (ABC) News [online], 29 August, www.abc.net.au/news/2016-08-29/adani-carmichael-mine-court...case/7795192
Buhaug, H., Gleditsch, N. P., & Theisen, O. M. (2008). Implications of climate change for armed conflict. Washington, DC: The World Bank
Cullen, F. T., & Agnew, R. (2011). Criminological theory: Past to present. Oxford: New York.
Frantz, C. M., & Mayer, F. S. (2009). The emergency of climate change: Why are we failing to take action? Analyses of Social Issues and Public Policy, 9, 205–222.
Haines, F. and Parker, C. (2017) ‘Moving towards ecological regulation:The role of criminalisation’, in C. Holley and C. Shearing (eds)Criminology and the Anthropocene. London: Routledge.
Henson, R. (2011). The rough guide to climate change. London: Rough Guides
Oxfam. (2009). suffering the science: Climate change, people, and poverty, Oxfam Brie fi ng Paper 130. Copenhagen: Oxfam International. http://www.oxfam.org.
Lancet and University College London Institute for Global Health Commission. (2009). Managing the health effects of climate change. Lancet, 373 , 1693–1733.
Mascher S (2016) ‘Climate change justice and corporate responsibility:Commentary on the International Bar Association recommendations’,Journal of Energy and Natural Resources Law, 34(1): 57–69.
McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2010). Anti-re flexivity: The American Conservative Movement’s success in undermining climate science and policy.  Theory, Culture, and Society, 27 , 100–133.
Page, L. A., & Howard, L. M. (2010). The impact of climate change on mental health. Psychological Medicine, 40 , 177–180.
Parks, B. C., & Roberts, J. T. (2008). Inequality and the global climate regime: Breaking the North-South impasse.  Cambridge Review of International Affairs, 21 , 621–648..
Patchen, M. (2010). What shapes public reactions to climate change? Overview of research and  policy implications.  Analyses of Social Issues and Public Policy, 10 , 47–68
Raleigh, C., Jordan, L., & Salehyan, I. (2008). Assessing the impact of climate change on migration and conflict. Washington, DC: The World Bank.
Smith, D., & Vivekananda, J. (2007). A climate of conflict. London: International Alert.
Stanley-Jones, M. (2011). The Aarhus Convention: A blueprint for inclusive and accountable climate governance? In: Global corruption report: Climate change . London: Earthscan Publishing.
Stretesky, P., & Lynch, M. (2009). A cross-national study of the association between per capita carbon dioxide emissions and exports to the United States. Social Science Research, 38 , 239–250.
Tacoli, C. (2009). Crisis or adaptation? Migration and climate change in a context of high mobility. Environment and Urbanization, 21 , 513–525