تبیین و تحلیل تأثیرات اقتصادی و سیاسی راه های زمینی در دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آیاد، ایران.

2 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

تغییرات اقتصادی و سیاسی در بیشتر مواقع تحت‌تأثیر عوامل خارجی و داخلی شکل می‌گیرد. راه‌ها و مسیرهای ترانزیتی از فاکتورهای مهمی در طول حیات بشر بودند که باعث حوادث اقتصادی و سیاسی و چه‌بسا درگیری‌های شدیدی شدند. از این رو در این تحقیق به تبیین و تحلیل تأثیرات اقتصادی و سیاسی راههای زمینی در دوره صفوی پرداخته می‌شود. این پژوهش در ردیف تحقیقات تاریخی قرار می‌گیرد که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با تکیه‌بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد. یافته‌های تحقیق نشان داد که راه‌های زمینی تأثیرات زیادی بر روی مسائل اقتصادی و سیاسی دوره صفویه داشته اند و می‌توان نتیجه گرفت در دوره صفویه ایجاد رابطه سیاسی با دنیای غرب برگرفته از ایجاد راه تجارت نوین بود و باعث رونق اقتصادی بین ایران و دنیای غرب شد تغییرات اقتصادی و سیاسی در بیشتر مواقع تحت‌تأثیر عوامل خارجی و داخلی شکل می‌گیرد. راه‌ها و مسیرهای ترانزیتی از فاکتورهای مهمی در طول حیات بشر بودند که باعث حوادث اقتصادی و سیاسی و چه‌بسا درگیری‌های شدیدی شدند. از این رو در این تحقیق به تبیین و تحلیل تأثیرات اقتصادی و سیاسی راههای زمینی در دوره صفوی پرداخته می‌شود. این پژوهش در ردیف تحقیقات تاریخی قرار می‌گیرد که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با تکیه‌بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and analyzing the economic and political effects of land routes in the Safavid period

نویسندگان [English]

  • Saba Ghasemzadeh 1
  • Naser Jadidi 2
  • Shokouhossadat Arabihashemi 3
1 Department of History, Najafabad Unit, Islamic Azad University, Najaf Ayad, Iran
2 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of History, Najafabad Unit, Islamic Azad University, Najaf Ayad, Iran.
چکیده [English]

Economic and political changes are often influenced by external and internal factors. Roads and transit routes were important factors in human life that caused economic and political accidents and perhaps severe conflicts. Therefore, in this research, the economic and political effects of land routes in the Safavid era are explained and analyzed. This research is based on historical researches which is done in descriptive-analytical manner and based on library studies. The findings of the study showed that the terrestrial roads have great influences Economic and political changes are often influenced by external and internal factors. Roads and transit routes were important factors in human life that caused economic and political accidents and perhaps severe conflicts. Therefore, in this research, the economic and political effects of land routes in the Safavid era are explained and analyzed. This research is based on historical researches which is done in descriptive-analytical manner and based on library studies. The findings of the study showed that the terrestrial roads have great influences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic and Political Factors
  • Land Routes
  • Safavid Era
امانت، عباس(1400) تاریخ ایران مدرن، ترجمه: م. حافظ، تهرا، نشر فراگرد.
باستانی پاریزی، محمدابراهیم، (1362) سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران، انتشارات صفی علی‌شاه.
پیرنیا، محمدکریم و افسر، کرامت(1370) راه و رباط، تهران، انتشارات آیین.
تاورنیه، ژان باتیست(1382) سفرنامه تاورنیه، ترجمه حمید ارباب شیرانی، تهران، نیلوفر.
رهربرن، کلاوس میشائیل (1383) نظام ایالات در دوره صفوی، ترجمه کیکاووس جهانداری، چاپ سوم، تهران، نشر علمی فرهنگی.
سیرو، ماکسیم(1328)کاروان سراهای ایران و ساختمان‌های کوچک میان راه، ترجمه عیسی بهنام، قاهره، انتشارات انجمن فرانسوی شرق‌شناسی در قاهره.
سیوری، راجر (1385) ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
شاردن، ژان (1336) سفرنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، جلد 4، تهران، انتشارات امیرکبیر.
فلسفی، نصرالله(1391)زندگانی شاه‌عباس اول، ج 1 و 2 ، تهران، انتشارات علمی
کیوانی، مهدی(1399) بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی، تهران، مرکزدائره المعارف بزرگ اسلامی
میرزا سمیعا (1332) تذکره الملوک، تصحیح سید محمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی طهوری.
صادقی، مقصود علی (۱۳۷۸) راهداری در روزگار صفویه و چند سند منتشر نشده، مجله زبان و ادب فارسی، شماره ۱۷، صد ۸۱- ۱۱۰.
بلو، دیوید (۱۳۹۱) شاه‌عباس (پادشاه سنگدلی که به افسانه تبدیل شد) ترجمه شهربانو صارمی، تهران، ققنوس.
ترکمان، اسکندر بیگ (۱۳۱۴) تاریخ عالم‌آرای عباسی، ۳ جلد، تهران، دارالطباعه آقا سید مرتضی.
دسترنج، گی (۱۳۷۷) جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
نوایی، عبدالحسین، غفاری فرد، عباسعلی(1389) تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، تهران، سمت.
اعرابی هاشمی، شکوه السادات (۱۳۷۹) علل پیشرفت تجاری ارامنه جلفا نو در عصر صفوی (بر مبنای اسناد کلیسای وانک) مجله گنجینه اسناد، شماره ۳۹ و ۴۰، صص ۲۷-۱۶).
تقوی فر، حمید، یوسف جمالی، محمد کریم، جدیدی، ناصر (1399) روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دوره شاه صفی تا سقوط صفویان (1039تا1135ق/1629تا 1722 م)، مجله پژوهش‌های تاریخی، شماره سوم، پیاپی 39، پاییز 1397 ،صف 25-3.
رحمتی، اصغر، رحمتی، محسن، ثواقب، جهانبخش(1399) تأثیر جنگ‌های مرزی شاه‌عباس اول صفوی بر پراکندگی بازرگانان در ایران، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال 16،شماره 32-صف 75-108
شعبانی، رضا، کاظمی راشد، منیژه، (۱۳۸۹) نقش گذرگاهی تبریز در تجارت ابریشم و آناطولی از دوره ترکمانان تا آغاز عصر شاه‌عباس اول صفوی، مجله مسکویه، شماره ۱۴ – صص ۹۷ – ۱۲۲).
Hague, R. and Harrop, M. (2013). Comparative Government and Politics: An Introduction. Macmillan International Higher Education. ISBN 978-1-137-31786-5.
Leftwich, A. (2015). What is politics? : the activity and its study. Polity Press. ISBN 978-0-7456-9852-6. OCLC 911200604.