واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهدۀ دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the legal regime of the government's duties towards economic distributive justice with an emphasis on the Iranian constitution and the international covenant

نویسندگان [English]

  • Kazem Aliyon 1
  • Kheirollah Parvin 2
  • Mostafa Seraji 3
1 PhD student, Department of Public Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

One of the most important duties of the government in order to achieve distributive justice is to eliminate poverty and deprivation in the society, which can be identified in the Iranian constitution and the international covenant. The rights of the international covenant are also included in the constitutions of most of the countries of the world, including the country of Iran, and the governments are committed to these rights, despite the limitation of their sovereignty; But the problem is that, despite the many efforts of the government and the duties that are under the responsibility of the government based on the laws, but until now, distributive justice has not been achieved in the desired way. The present research, with the descriptive and analytical method, while explaining and analyzing the legal aspects of the important and fundamental concepts of the subject, with the aim of identifying the obligations of the government related to distributive justice in the constitution and the international covenant, and with legal analysis and interpretation, it will investigate how the subject is from different perspectives. became. and the international covenant and with legal analysis and interpretation, it will be investigated how the issue is from different perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • distributive justice
  • commitment of government
  • international covenant
  • constitution
 آشوری، محمد و همکاران(1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
ارسطو(1381)، اخلاق نیکوماخوس، مترجم سید ابوالقاسم پور حسینی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 امامی، سیدحسن(1368)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ چهارم.
پروین، خیرا...(1393)، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر سمت.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1384)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ پانزدهم.
رهامی، روح ا...(1395)، امنیت انسانی و دولت، تهران، نشر میزان.
ساعد وکیل، امیر و همکاران(1394)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات مجد، چ هفتم.
سیدرضی(1389)،  نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران، موسسه نشر شهر، چ اول.
عربی، هادی(1399)، نظریات عدالت توزیعی، تهران، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم.
عمیدزنجانی(1377)، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج اول.
 فاستر، مایکل(1361)، خداوندان اندیشه سیاسی، مترجم محمد جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ دوم، ج اول.
قاضی شریعت پناهی(1375)، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
 قاضی شریعت پناهی(1378)، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر.
قاری سید فاطمی(1388)، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، چ دوم.
قدیری, محسن(1377), دیدگاههای فقهی درخصوص عهدنامة محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنـان، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.
کاتوزیان، ناصر(1398)، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ج اول.
کاتوزیان، ناصر(1377)، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر.
کاتوزیان، ناصر(1374)، نظریه عمومی تعهدات، تهران، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻳﻠﺪا.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1370)، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم(1430ق)، العروة الوثقی، چ اول، قم، انتشارات اسلامی.
مصلی نژاد، غلام عباس(1384)، آسیب شناسی تو سعه اقتصادی در ایران، تهران، قومس، چ اول.
مطهری، مرتضی(1352)، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، چ دوم.
معین، محمد(1382)،  فرهنگ فارسی، تهران، نشر بهزاد، ج اول.
مکارم شیرازی، ناصر(1374)، تفسیر نمونه، تهران، نشر دارلکتب اسلامیه، چ 32، ج 23.
 میرحیدری (مهاجرانی)، دره(1371)، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، نشر سمت.
نراقی، مهدی(1376)، جامع السعادات، قم، دارالکتب العلمیه، ج اول.
نقی پور فر، ولی ا...( 1381)، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چ پانزدهم.
هاشمی، سید محمد(1378)، حقوق اساسی جمهوری اساسی ایران، تهران، نشر دادگستر، ج اول.
هاشمی، سیدمحمد(1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان.
ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414ق)، لسان‏العرب، بیروت، دار صادر، چ سوم، ج 11.
پورعزت، علی اصغر(1380)، «مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی»، دانش مدیریت،  شماره 55. (83-118).
راعی، مسعود(1387)، «جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی»، نور،  شماره 13.(193- 216).
Brazel, yorman)2002), A Theory of the State, U. K, Cambridye University Press.
Cole,G.D.H(1997), Self-government and industry, London: G.Bell.
Folger, Robert and Cropanzano, Russell(1998), Organizational Justice and Human Resource Management; sage Publications.
Rocba.C(2008).”Perceive Organizational Support and Employee  performance”, (the mediating role of organizational commitment and organizational citizenship behavior), North American Society for Sport Management Conference (NASSM), Packianathan Chelladurai, The Ohio State University, Session 9, Thursday, May 29, 4:00 PM - 5:00 PM.