نقش روابط دوجانبه ایران و ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی ره( شهر ری)دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام ( شهر ری)

چکیده

جمهوری ارمنستان یکی ازکشورهای حوضه قفقاز جنوبی و دارای مرز مشترک با ایران است.این کشورعلیرغم عدمدسترسی به آبهای آزاد و محاصره اقتصادی توسط دو کشور همجوار (جمهوری آذربایجان و ترکیه)، دارای موقعیت ژئوپلیتیک خاصی درمنطقه بوده و روابط دوستانه ای نیز با جمهوری اسلامی ایران دارد. در این پژوهش با هدف تبیین نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیک ایران در منطقه و تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور از طریق بررسی اطلاعات گردآوری شده اینگونه استدلال شده است که توسعه فعالیت های دیپلماتیک ، تجاری ، امنیتی و... فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ، سبب ایجاد ثبات ، امنیت و توسعه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گردیده واز سوی دیگر به استناد چنین استدلالی، توسعه روابط بین دو کشور سبب کاهش دخالت و ایجاد تنش توسط قدرت های منطقه ای خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of bilateral relations between Iran and Armenia in the geopolitical development of the Caucasus region

نویسندگان [English]

  • Raymond Torosian 1
  • Ali Asghar esmaeil Pourroshan 2
  • Mahnaz parvzai 3
1 PhD student of Political Geography, Yadgar Imam Khomeini Unit (Shahre Ray), Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Imam Khomeini Branch, Shahr-Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Yadgar Imam Branch
چکیده [English]

The Republic of Armenia is one of the countries in the South Caucasus Basin and shares a common border with Iran. Despite the lack of access to open waters and economic blockade by two neighboring countries (Azerbaijan and Turkey), this country has a special geopolitical position in the region and has friendly relations with the Islamic Republic of Iran. has it. In this research, with the aim of explaining the role of Armenia in the geopolitical development of Iran in the region and analyzing the divergent and convergent factors in the relations between the two countries, it has been argued that the development of diplomatic, commercial, security and... activities between the Islamic Republic Iran and the Republic of Armenia have caused the stability, security and geopolitical development of Iran in the region, and on the other hand, based on such reasoning, the development of relations between the two countries will reduce interference and create tension by regional powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics
  • Caucasus
  • Islamic Republic of Iran
  • Armenia
امیراحمدیان ، بهرام ،1381،جغرافیای کامل قفقاز، انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، تهران
امیر احمدیان ، بهرام ،1385، نفت و امنیت در قفقاز،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،  انتشارات وزارت امور خارجه ، شماره 56.
ابراهیمی،شهروز و مصطفی محمدی،1390،رقابت روسیه وآمریکا درقفقاز جنوبی،مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 4 ،شماره 9
افشردی، محمد حسین ،1381، ژئوپلتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سپاه پاسداران،تهران
حسن خانی ، محمد و بغیری،علی، 1388 ،رقابت قدرت های بزرگ درآسیای مرکزی و قفقاز : بررسی تطبیقی نقش چین واتحادیه اروپا در منطقه ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 67 .
حافظ نیا، محمدرضا، 1379، تعریفی نوازژئوپلیتیک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 59و58
حیدری، جواد، 1383، دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46 .
روشندل، جلیل وقلی پور،رافیک، 1373 ،سیاست و حکومت در ارمنستان ،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.
زارعی، بهادر،1385 ، نگرشی بر سیاست خارجی ایران در مناطق ژئوپلتیک خزر و آسیای جنوبی، بهمن برنا، تهران.
شر بیانی ،قوام ،1387، امنیت ایران ورویکرد ناتو درآسیای مرکزی و قفقاز، نشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 317-318.
عطایی، فرهاد،1391، ایران وکشورهای قفقاز جنوبی،مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، سال پنجم شماره 10.
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، 1388، گزارش میز گرد ایران و ارمنستان  انتشارات وزارت امور خارجه،تهران، صفحه 165.
کرمی ،جهانگیر،1388، بازی بزرگ جدید قفقاز و پیامد امنیتی آن بر آیندگان، مجله سیاسی دفاعی ، شماره 2-1
کوزه گر کالچی، ولی،1391، گسترش اتحادیه اروپا به قفقازجنوبی:طرح مشارکت شرق، پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره 22.
مشفقی فر، ابراهیم ،1383 ، تحولات قفقازجنوبی و نقش قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46.
واعظی،محمود،1388،میانجیگری درآسیای مرکزی و قفقاز،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.
یزدانی عنایت اله ،1387، تاثیر بحران های منطقه ای در قفقاز بر امنیت انرژی : رویارویی در قفقاز- ریشه ها ، ابعاد و پیامدها ، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.