تبیین تاثیرات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رویکرد آموزه هاى اسلام به افکار عمومی در سیاست گذارى کیفرى

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه حقوق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده

با تشکیل جوامع بشرى و حکومت ها یک سرى رفتار تحت تأثیر عواملی چون آداب و رسوم، دین و مذهب، تعاملات اقتصادى و اجتماعی با سایر جوامع و ... به عنوان باید و نباید مورد توجه قرار گرفتند. این موارد با توجه به درجه اهمیت در سطوح مختلفی دسته بندى شده به گونه اى که با جرم شناختن برخی از آنها مرتکب مواجه با مجازات می گردد. در باب اصول حاکم بر جرم انگارى رفتار مواردى بیان شده که از جمله ى آنها عبارت است از: ١) اصل ضرر: مهمترین اصل و مبنایی که کشورها در توجیه جرم انگارى رفتار به آن استناد می کند اصل ضرر است. این مورد توسط علمایی چون جان استورات میل، هارت و پارکر مورد حمایت قرار گرفته است. این عده معتقدند با توجه به اهمیت زیاد آزادى انسانها، اعمال محدودیت و جرم انگارى باید در جایی باشد که ضرر و زیان یا خطرى مشخص متوجه فرد یا جامعه شود این افراد معتقدند: فرد از جهت اعمال خود تا آنجا که عمل او ربطی به دیگران نداشته باشد، مسئولیتی در برابر اجتماع ندارد، تنها چیزى که می تواند در جامعه اى متمدن استفاده از زور را درمورد انسان ها بر خلاف خواست او مجاز گرداند، آن است که بخواهد از زیان رساندن به دیگران جلوگیرى شود.قیم مآبی یا پدرسالارى قانونی: پدر سالارى عبارت از عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایت ایشان آن گونه که پدر براى فرزندان خویش می کند است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geographical and geopolitical effects of the approach of Islamic teachings to public opinion in criminal policy making

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirzapour Mshezi 1
  • Bagher Shamloo 2
  • Amanullah Alimoradi 3
  • Hamid Dalir 4
1 PhD student, Department of Law, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Law, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Law, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

With the formation of human societies and governments, a series of behaviors under the influence of factors such as customs, religion, economic and social interactions with other societies, etc. were taken into consideration as dos and don'ts. These cases are classified at different levels according to the degree of importance in such a way that some of them will face punishment if they are found guilty. Regarding the principles governing the criminalization of behavior, some cases have been stated, among which are: 1) the principle of harm: The most important principle and basis that countries rely on to justify the criminalization of behavior is the principle of harm. This case has been supported by scholars such as John Stuart Mill, Hart and Parker. These people believe that due to the great importance of human freedom, restrictions and criminalization should be applied in a place where there is a specific harm or danger to the individual or the society. be, he has no responsibility towards society, the only thing that can allow the use of force against people against his will in a civilized society is that he wants to prevent harm to others. Guardianship or legal patriarchy: father Monarchy means acting for the good of others without their consent, as a father does for his children. That is, like a father, he supervises the actions of his children and avoids anything he deems harmful to them, even by force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic teachings
  • legal systems
  • penal policy
  • criminalization
  • decriminalization
قافی، حسین، (1388)ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فصل نامه فقه و حقوق شماره 2
شیروی، عبدالحسین،  (1381)، نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره چهاردهم
امینی، منصور وعابدیان، میر حسین و کرمی، سکینه، (1391)، نحوه مقابله نظامای حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی و سکوت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ایران، مجله تحقیقات حقوقی شماره 59
احمدزاده بزار، عبدالمطلب، و رضایی دوانی، مجید و قبولی درفشان، محمدصادق (1397)  مفهوم و جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران با رویکردی به عدل و انصاف درفقه امامیه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب– سال پنجم – شماره سوم 
مجموعه قوانین و مقررات تجاری، (1396) انتشارات گنج دانش
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، (1396) انتشارات گنج دانش
کریمی، عباس، (1398)، چهل گفتار حقوقی، انتشارات دادگستر
زرکلام، ستار، (1396)، حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات شهر دانش
الوند، مجید و آهنی، بتول (1397)، بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی، مجله آرشیو ملی سال چهارم شماره چهار
اخلاقی، بهروز، (1396)، اصول قراردادهای تجاری بسن المللی، انتشارات شهردانش
تقی زاده، ابراهیم و احمدی، افشین، (1394) جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره دهم
سادروئی نسب، محمد و کاظم پور، جعفر (1390) مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد، مجله حقوقی دادگستری (علمی پژوهشی) شمارهٔ 75
صفایی، سید حسین و شمالی، نگار (1398)، مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیة اروپا، فصل نامه تحقیقات حقوقی شماره 86
http://www.farabiawrd.ir
http://www.europefesco.org