راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (1979 -2021 )

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار، گروه علوم سیاسی،‌ واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

بدون شک یکی از معضلات جهان کنونی پدیده تروریسم است که حیات انسانها را تهدید می کند، امنیت دولتها را مخدوش می کند و یکی از موانع جدی و اساسی برای دستیابی بشر به صلح و امنیت است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است. ایران از سویی جزء اصلی ترین قربانیان تروریسم در تاریخ استقلال خود به شمار می رود و از سویی دیگر در مواجهه با اتهام حمایت از تروریسم، بهای استقلال خود را می پردازد این پژوهش با هدف بررسی راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران(1979 -2021 ) و پاسخگویی به این پرسش راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران چگونه است و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد: جمهوری اسلامی ایران با اقدامی ابتکاری، مخصوصا در دهه اخیر، راهبردی را برای مقابله با تروریسم در پیش گرفته است که در ضمن مقابله با ریشه ها و مبادی فکری و اعتقادی تروریسم و تلاش برای خشکاندن ریشه ها و علل تروریسم به طور همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر تروریسم هم مقابله نموده است و از گسترش اقدامات تروریستی جلوگیری نموده است و در این زمینه با سازمانهای بین المللی همچون اینترپل و پلیس بین الملل هم همکاری های گسترده ای داشته است. جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The regional strategy of the Islamic Republic of Iran in dealing with terrorism and its impact on Iran's national security (1979-2021)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ghasem Mousavi 1
  • Hossien Karimifard 2
  • Alihosein Hoseinzadeh 3
  • Jahanbakhsh Moradi 4
1 PhD student of international relations, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Political Science Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor of Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
4 Assistant Professor, Political Science Department, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the problems of the current world is the phenomenon of terrorism, which threatens the lives of people, disrupts the security of governments, and is one of the serious and fundamental obstacles for mankind to achieve peace and security. The Islamic Republic of Iran is one of the countries where the phenomenon of terrorism is linked with its national security and has been affected by terrorism in a dual way. On the one hand, Iran is one of the main victims of terrorism in the history of its independence, and on the other hand, facing the charge of supporting terrorism, it pays the price of its independence. This research aims to examine the regional strategy of the Islamic Republic of Iran in dealing with terrorism and Its impact on Iran's national security (1979-2021) and answering this question, what is the strategy of the Islamic Republic of Iran in dealing with terrorism and its impact on Iran's national security, and this issue was investigated with a descriptive and analytical method and such results were obtained. Hashd: The Islamic Republic of Iran, with an innovative action, especially in the last decade, has taken a strategy to deal with terrorism, which, while dealing with the roots and intellectual and religious foundations of terrorism, and trying to dry up the roots and causes of terrorism at the same time Tactically and operationally, it has dealt with the manifestations of terrorism and prevented the spread of terrorist acts, and in this field,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Islamic Republic of Iran
  • terrorism
  • national security
قرآن کریم
احمدوند، علی محمد. 1386، درباره راهبرد، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره10.
اخوان کاظمی، بهرام. 1389، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
اردبیلی، محمدعلی.1381، مفهوم تروریسم مندرج در: تروریسم و دفاع مشروع از نظر اسلام و حقوق بین الملل(مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در همایش)، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﻪ رسمی.
ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل. 1386، مسائل نظاامی و استراتیک معاصر، تهران: سمت.
اسدی، بیژن. 1390، سیاست خارجی دولت اصلاحات؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها، تهران: انتشارات باز.
افتخاری، اصغر، شبستانی، علی.1390. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم،  آفاق امنیت، ش12.
عبداللهی، محسن. 1388. تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
افتخاری، اصغر. 1395. مدارهای تروریسم و چهره دوگانه ترور در عراق، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۳۶۵۶
افشار نیا، جعفر. 1398. امکان توسل به دفاع مشروع در مبارزه با تروریسم با مطالعه ی موردی مبارزه ی ترکیه با گروه تروریستی پ.ک.ک.، مجموعه مقالات اولین کنگره ی ملی 71 هزار شهید ترور. تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
اکبرزاده، فریدون، رحیمی، محمد.­1396. بحران هسته ای و تاثیر آن بر سیاست های خارجی دولت نهم و دهم، اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی.
امینی، حسن، مرادی جو، علی جان. 1383، تاثیر حوادث یازده سپتامبر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر اعتدال.
امینیان، بهادر، ضمیری جیرسرایی، شفق. 1395، تاثیر رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بر امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، شماره سی و دوم.
آشنا، حسام الدین، اسمعیلی، محمد صادق. 1388­، امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 5.
آدمی، علی، کشاورزمقدم، الهام. 1394. جایگاه مجموعه امنیتی محور مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات سیاسی جهان اسلام، 4(2 (پیاپی 14) )، 1-19.
بازرگان، ابوالفضل، پوراحمدی میبدی، حسین. 1397، ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی ج. ا. ایران (2017- 2011)، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 3
برزگر، کیهان. 1388، سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی، فصلنامه روابط خارجی، 1(1).
بزرگمهری، مجید، 1385، موضع گیری سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی، ماهنامه زمانه، سال پنجم، شماره 51.
بزرگمهری، مجید.1394، نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم، تهران: انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره.
بوزان، باری. 1396، مردم دولت‌ها و هراس، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بهمنی، جواد. 1395، جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد و خاتمی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ر.ک https://sid.ir/paper/867397/fa
پورسعید، فرزاد.1388، تحول تروریسم در روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 12، شماره 46.
تهامی، سید مجتبی.­1390، امنیت ملی، داکترین، سیاست­های دفاعی و امنیتی، مرکز مطالعات خلیج فارس، ر.ک http://www.persiangulfstudies.com/fa/pages/769