جهانی شدن و رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب و تبیین ابعاد ژئوپلیتکی آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

در دهه های اخیر موج پوپولیستی در دموکراسی های غربی رو به گسترش بوده و چالش های پیش روی آن ها گذاشته است. از طرفی پدیده جهانی شدن در دهه های پایانی قرن بیستم حضور خود را به رخ کشیده و تأثیر عمیق خویش را بر حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ گسترانده است و به عنوان تهدیدی برای حاکمیت و یک دستی دولت- ملت ها باعث ایجاد بحران های هویتی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش جهانی شدن در رشد پوپولیسم در کشورهای غربی است. بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که جهانی شدن چه نقشی در تقویت و رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب داشته است؟ ادعای نوشتار حاضر این است که جهانی‌شدن پیامدهای ناشی از آن ازجمله (رشد بیگانه هراسی در قالب سیاست‌های ضد مهاجرتی، بحران هویت، بحران مهاجرت، بحران سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، ناکامی و عملی نشدن اهداف پدیده جهانی‌شدن و فقدان آشکار گزینه‌های سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در کشورهای غربی برای مقابله یا مهار این شرایط در سطح ملی که افزایش نارضایتی شهروندان دامن زده، باعث رشد پوپولیسم و فرصتی برای جولان جریان های پوپولیسم ملی‌گرا در غرب شده است. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع، ضمن بازخوانی مفاهیم نظری جهانی شدن و پوپولیسم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical explanation of globalization and the growth of nationalist populism in the West

نویسندگان [English]

  • Hossein Hemmati
  • Ghasem Torabi
  • Abbas Salehi
Department of Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the populist wave has been spreading in western democracies and has put challenges in front of them. On the other hand, the phenomenon of globalization in the last decades of the 20th century showed its presence and spread its deep influence on various fields of economy, politics and culture, and as a threat to the sovereignty and single-handedness of nation-states, it caused crises. identity and cultural, economic, political and security. The purpose of this article is to investigate the role of globalization in the growth of populism in Western countries. Therefore, the main research question is, what role has globalization played in the strengthening and growth of nationalist populism in the West? The claim of the present article is that the consequences of globalization, including (the growth of xenophobia in the form of anti-immigration policies, identity crisis, migration crisis, political-economic and social crisis, the failure and non-implementation of the goals of the globalization phenomenon and the obvious lack of political and economic options, culture in western countries to deal with or contain these conditions at the national level, which has fueled the rise of citizens' dissatisfaction, has caused the growth of populism and an opportunity for the rise of nationalist populism currents in the west. Qualitative research method, of the type of causal explanation and data collection method, Library as well as the use of resources, while rereading the theoretical concepts of globalization and populism,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populism
  • nationalism
  • globalization
احمدی لفورکی، (1392)، کتاب اروپا 12، ویژه احزاب و جریان های اروپایی، تهران : انتشارات موسسه ابرار معاصر.
اسلامی، شهرام. (1395). شبح پوپولیسم و بحران دموکراسی‌های غربی.
بشیریه، حسین، (1380)، درس های دموکراسی برای همه، تهران، نشر، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر، چاپ اول.
تارگارت. پل، (1381)، پوپولیسم، ترجمه حسین مرتضوی، تهران، نشر آشیان.
تاگیف، یرآندره و لیوژیه، رافائل، ظهور پوپولیسم ملی نو، منصوره وثوقی، تهران: انتشارات چاپخش، 1396، صص 81-80.
ثمودی، علیرضا، (1397)، اتحادیه اروپا پس از برگزیت، تهران: موسسه اندیشه‌سازان نو.
ثمودی، علیرضا، پوپولیسم اروپایی، تهران، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی، فروردین 1400.
دهشیری، محمدرضا و احسان جعفری فر، (1397)، مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه (2016 -2008)، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 6، 98- 79.
دهشیری، محمدرضا و قاسمی، روح‌الله (1395)، بحران چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره بیست و سوم. صص 136-105.
دهشیری، محمدرضا، قاسمی، روح‌الله، (1396)، خیزش راست افراطی و تأثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا، تهران، مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه.
ژیژیک، اسلاوی (2016)، جنبه دیگر جهانی شدن ظهور دیوارهای نامرئی جدید است، گفتگو با سایت یورونیوز، قابل دسترس در سایت: https://per.euronews.com/2016/06/09/the-other-side-of-globalisation-is-the-rise-of-new-invisible-walls-says
سجادی، عبدالیوم،(1382)، جهانی شدن و جهان اسلام، فرصت ها و تهدیدات، کنفرانس وحدت اسلامی، تهران.
 سردارنیا، خلیل الله، (1386)، تببین جامعه شناختی احزاب پوپولیستی راست رادیکال جدید در دموکراسی های تثبیت یافته اروپا از دهه 1970 به بعد، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 8.
سمیعی اصفهانی, علیرضا. (1398). درآمدی‌ نظری‌ بر‌ مفهوم‌، ماهیت‌ و‌ عملکرد‌ پوپولیسم. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی, 11(2), 62-85.
شجاع، مهدی، جهانی‌شدن و دموکراسی از دیدگاه یورگن هابرماس، ساموئل هانتینگتون و رابرت دال، گلستان، نشر کیسان، 1396.
شهرام نیا، امیر مسعود، جهانی. شدن و دموکراسی در ایران،. تهران، نگاه معاصر، 1386، صص ۱۰۲- ۱۰۱.
عالم، عبدالرحمن، همتی، فتحعلی، (1398)، پوپولیسم نوین در چشم انداز نظری. فصلنامه مطالعات منافع ملی, 4(16), 1-32.
علی‌اشرف نظری، برهان سلیمی، پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه، نشریه: دولت پژوهی » شماره 4، 157- 188.
کچویان، حسین، نظریه های جهانی شدن و دین، تهران، نشرنی، 1385.
کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، انتشارات طرح نو، 1380.
کچوبان، حسین، (1385)،  نظریه جهانی شدن و دین، تهران، نشر نی.
کیا، علی‌اصغر و سعیدی، رحمان. نقش جهانی‌شدن و رسانه‌ها در هویت فرهنگی، انتشارات خجسته، 1385.
گیدنز، آنتونی. جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، 1379.
-محیی، بهرام، (۱۳۹۹)، پوپولیسم؛ آن روی سکه جهانی‌شدن، قابل دسترس در سایت: https://www.dw.com/fa-ir
موف، شانتال (1398)، در دفاع از پوپولیسم چپ، ترجمه حسین رحمتی، تهران: نشر اختران.
مولر، یان ورنر، پوپولیسم چیست؟ ترجمه بابک واحدی، تهران، نشر بیدگل، 1396.
نقیب زاده، احمد، (1391)،  بحران مالی و اقتصادی 2008 ،فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، پائیز.
هابرماس، یورگن ، جهانی شدن و آینده ی دموکراسی منظومه پساملی، ترجمه کمال پولادی، تهران،  نشر مرکز، 1382.
واترز، مالکوم، جهانی‌شدن، ترجمه‌ی اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، تهران، نشر سازمان مدیریت صنعتی، 13.
Balfour, R. (2017). The Resistable Rise of Populism in Europe and Its Impact on Europe and International Cooperation, Mediterranean Yearbook. Retrieved June 16, 2019, from.
Church, C. H. (2004). The Swiss Elections of October 2003: Two Steps to System Change?. West European Politics, (27), pp. 518–534.
Cox, M. (2017). The Rise of Populism and Crisis of Globalization: Brexit, Trump and Beyond. Irish Studies in International Affairs, 28, 9-17.
Cuperus, R. (2017). The Populist Revolt against Globalization. Clingendael Spectator, 3, 10-11.
Dunai, M. & Stonstreet, J. (2015, June 3). Multiculturalism doesnot Work, Says Orban. Retrieved August 12, 2019, from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-hungary-orbanidUSKBN0OJOT920150603.
EcemCaliskan, H. (2018). The Rise of Populist Radical Right Parties inEurope: The Case of the Alternative for Germany (AFD). Retrieved December 1, 2019, from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12622195/index.pdf.
Fielder, L. (2018). Is Nationalism the Most Jerious Challenge to Human Rights? Warnings from Brexit and Lessons from History. Retrieved July 20, 2019, from https://law.utexas.edu/transnational/projects/isnationalism-the-most-serious-challenge-to-human-rights-warningsfrom-brexit-and-lessons-from-history/.
Gest, J., Reny, T., & Mayer, J. (2017). Roots of the Radical Right: Nostalgic Deprivation in the United States and Britain.Comparative Political Studies, 1-26.
Gianpietro Mazzoleni, Julianne Stewart, Bruce Horsfield (2003) The Media and Neo-populism Greenwood Publishing Group, - 253 pages.
Grabbe, H., & Lehne, S. (2018, October). Could an Illiberal Europe Work? Retrieved May 22, 2019, from Carnegie Europe: https://carnegieeurope.eu/2018/10/11/could-illiberal-europe-work pub-77463.
Gros Daniel and Steinherr, (2008),”Economic Transition in Central and Eastern Europe”Cambriedge   University Press,uk.
Gunek, A. (2018). A new type of soft power: Country branding. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4(1), 252-259.
 Gustavo López and Jynnah Radford, Facts on U.S. Immigrants, pew research center, 3 may2015, access in www.pewhispanic.org/2017/05/03/facts-on-u-s-immigrants/#fb-key-charts-first-second-gen.
Hainsworth, P. (2008). The Extreme Right in Western Europe. London: Routledge Press.
Independent. (2017, April 18). French Elections: Marie Le Pen Vows Suspend Immigration to Protect France. Retrieved July 20, 2019 from https://www.independent.co.uk/news/world/europe/french elections-latest-marine-le-pen-immigration-suspend-protect-france-borders-front-national-fn-a7689326.html.
Kneur, M. (2018). The Tandem of Populism and Euroscepticism: A Comparative Perspective in the Light of the European Crisis. Journal of the Academy of Social Sciences, 1-17.
Langenbacher, N & B. Schellenberg. (2011). Is Europe On The “Right” Path? Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, Published by  the Friedrich-Ebert-Stiftung. Forum Berlin.
Lawson, J. (2017, April). Populism and Threat to Globalization, Retrieved July 10, 2019, from Standard Life Investments: https://www.standardlifeinvestments.com/Global _Populism_ Global Isation _ Paper _ TCM.pdf.
Mcmanus, D. (2016), "Trump says he stands for 'America First.' What does that mean?” https://www.latimes.com/opinion/opinion-la/la-ol-trump-america-first-20160427-story.html (Accessed on 27/01/2019).
Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying Populism in Comparati
Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. Comparative Political Studies, 5 (13), 1667-1693.
Panizza, F. (ed). (2005). Populism and the Mirror of Democracy, London: Verso.
Roger, Stone. (2017). The Making of the President 2016: How Donald Trump Orchestrated a Revolution, NewYork: Skyhorse Publishing.
Rooduijn, M., & Schumcher, G. (2016). The Psychological Roots of Populist Voting: Evidence from the United States, The Netherlands and Germany, European Journal of Political Research, 55, 302-320.
Schain, M. (2018, August). Shifting Tides, Radical Right Populism and Immigration Policy in Europe and the United States. Retrieved May 18, 2019, from Migration Policy Institute: http://www.migrationpolicy.org/research/radical-right-immigration - europe - united-states.
Stockemer, D. (2017). The Economic Crisis (2009 to 2013) and Electoral Support for Radical Right- Some New Unexpected Findings.
ve Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda. Comparative Political Studies, 5 (13), 1667-1693.
Verbeek, B, & Zaslove, A. (2015). The Impact of Populist Radical Right Parties on Foreign policy: the Northern League as a Junior Coalition partner in Berlusconi Governments. European Political Science Review, 7 (4), 525-546.
Zakaria, F. (2016, November/December). Populism on the March, Why the West is in Trouble. Retrieved November 22, 2019, from Foreign Affairs: http:// www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016- 10-17/populism-march.