واکاوی ابعادجغرافیایی- انسانی مدل مدیریت منابع انسانی به منظور توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت منابع انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل مدیریت منابع انسانی در راستای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 بود. روش تحقیق حاضر کیفی بر اساس گراندد تئوری بود. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و کارشناسان منابع انسانی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از طریق مصاحبه با چند تن از آنان به صورت نمونه گیری هدفمند انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نمونه برداری این تحقیق، نمونه برداری غیر احتمالی هدفمند و قضاوتی بود. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی کدگذاری بود که با کمک نرم افزار MAXQDA و به ویژه همفکریهای تیم پژوهش درقالب و رفت و برگشتهای متعدد ازسطح کدها به مفاهیم و مقولات و به عکس، درطی جلسات مختلف انجام گرفت. نتایج نشان داد در بخش کیفی شرایط علّی؛ شامل مقوله مبارزه با فساد و اصلاح ساختار فرهنگی، مقوله محوری نیز نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دانش مداری، زمینه یا بستر حاکم هدایت توانمندسازی در مسیر صحیح و توسعه نیروی انسانی، شرایط مداخله‌گر ارزیابی عملکرد، نظارت بر حسن انجام امور و محیط سازمانی، استراتژیها، کنش / کنش متقابل ساختار سازمان و فناوری اطلاعات و در نهایت پیامدها و نتایج منابع انسانی شایسته و عدالت سازمانی را شامل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the geographic-human dimensions of the human resources management model in order to empower the employees of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare

نویسندگان [English]

  • Noormohammad Vesinejad 1
  • Ghanbar Amirnejad 2
  • Roustam Darakhshani 3
  • Hojat Taheri Godazi 4
1 PHD. student of the Department of Management (Human Resources), Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research was to analyze the dimensions and components of the human resources management model in order to empower the employees of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare in 1401. The current research method was qualitative based on grounded theory. The statistical population in the qualitative section is all former and current human resources managers and experts, as well as experts and agents of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare, which was conducted through interviews with several of them in the form of targeted sampling. The statistical population of this research in the quantitative part was the managers and human resources experts of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the sampling of this research was non-probability targeted and judgmental sampling. The analysis was in the qualitative part of coding, which was done with the help of MAXQDA software and especially the consensus of the research team in the format and multiple back and forth from the level of codes to concepts and categories and back, during different meetings. The results showed that in the qualitative part of causal conditions; Including the category of fighting corruption and reforming the cultural structure, the central category is also the supervision of the correct implementation of laws and knowledge, the governing context of guiding empowerment in the right direction and the development of human resources, the interfering conditions of performance evaluation, monitoring the good performance of affairs and the organizational environment. Strategies, action/interaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources management
  • empowermen
  • general administeration of cooperative
  • work and social welfare
ابراهیمی، اکبر و حسن پور، رضا (1397). جایگاه و اهمیت توانمندسازی کارکنان در سازمان، اولین همایش ملی نگرش­های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، رودسر.
احمدزاده، محمد، بهلولی، نادر (1399). شناسایی نقش عوامل ورودی سازمانی و فردی در توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه شهرداری استان آذربایجان شرقی. مدیریت سازمان‌های دولتی ، 30(14)، 83-96.
باقری، عباس (1399). تحلیل راهبرد برون‌سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا. مجله: مطالعات منابع انسانی، 37(4)، 105-132.
جمالی، حمیده (1399). بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان. مجله : مدیریت فردا، 63(18)، 169-186.
حسنی، رفیق، و نعمتی، فرشاد. (1394). رابطه ساده و چندگانه بین برنامه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان. پژوهش های مدیریت راهبردی، 21(57)، 33-56.
خداداد همدانی، مهدی (1394). رفتار شهروندی سازمانی با توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور
خلیلی فرد، رامین و حسینی زاده اردلی، سید فاطمه و خلیلی اردلی، سجاد (1399). مدیریت منابع انسانی و راهکار های توسعه پایدار عوامل مدیریتی، اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری،
خودکامی، افتخار (1399). بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ایلام،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران
رجبی فرجاد، حاجیه و منقبتی، محمدعلی و صادقی، الهام و الیاسی، فرنگی (1397). بررسی نقش توانمندسازی کارکنان و مدیریت منابع انسانی استراتژیک،سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،تهران
رستم زاده, رضا, بوداقی خواجه نوبر, حسین, سلطانی, زینب. (1395). بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، نگه داشت و توانمندسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهر ارومیه). آینده پژوهی مدیریت, 27(شماره 2 (پیاپی 107)), 13-31.
رفیق، حسن، نعمتی، فرشاد (1394). رابطه ساده و چندگانه بین برنامه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توانمندسازی کارکنان. پژوهش های مدیریت راهبردی. 21(57)، 33 - 56 .
رومزی، هدا (1395). توانمندسازی کارکنان (مفاهیم، نظریه‌ها و عوامل)، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی،قم.
سازمند، طاهره (1399). نقش مدیریت منابع انسانی در به کارگیری نیروهای توانمند سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی در دانشگاه مازندران مجله : پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 37(3)، 293-320.
سعیدی پور، بهمن، محمدی پور، عباس (1399). بررسی مدل ها و الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها. پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع، 2(2)، 77-100.  
Abadi, M. V. N. A., & Chegini, M. G. (2013). Process of employee empowerment: concepts and dimensions. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(860), 1-8.
Acosta-Prado, J. C., Romero, A. K., and Tafur-Mendoza, A. A. (2020). Conditions of knowledge management, innovation capability and firm performance in colombian NTBFs: a measurement scale. VINE J. Inform. Knowledge Manag. Syst. doi: 10.1108/VJIKMS-09-2019-0142 [Epub ahead of print].
Adnan, Z., Abdullah, H., and Ahmad, J. (2016). Assessing the moderating effect of competition intensity on HRM practices and organizational performance link: the experience of malaysian r&D companies. Proc. Econ. Finance 35, 462–467. doi: 10.1016/s2212-5671(16)00057-5
Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Gomes, E. (2020). Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(1), 100700.
Ahlbäck K, Fahrbach C, Murarka M, Salo O (2017) How to create an agile organization. McKinsey & Company Organization. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/how-to-create-an-agile-organization. Accessed 2 Sept 2019.
Bouguerra A (2019). How do agile organizations contribute to environmental collaboration? Evidence from MNEs in Turkey. Journal of International ManagementIn press, corrected proofAvailable online 31 October 2019Article 100711.
Jung, K. B., Kang, S. W., & Choi, S. B. (2020). Empowering leadership, risk-taking behavior, and employees’ commitment to organizational change: The mediated moderating role of task complexity. Sustainability, 12(6), 2340.
Meijerink, J., & Keegan, A. (2019). Conceptualizing human resource management in the gig economy. Journal of managerial psychology.
Melián-Alzola, L., Domínguez-Falcón, C. and Martín-Santana, J.D. (2020), "The role of the human dimension in organizational agility: an empirical study in intensive care units", Personnel Review, Vol. 49 No. 9, pp. 1945-1964. https://doi.org/10.1108/PR-08-2019-0456.
Newman, A., Schwarz, G., Cooper, B., & Sendjaya, S. (2017). How servant leadership influences organizational citizenship behavior: The roles of LMX, empowerment, and proactive personality. Journal of business ethics, 145, 49-62
Pham Thi Phuong, L., & Ahn, Y. J. (2021). Service Climate and Empowerment for Customer Service Quality among Vietnamese Employees at Restaurants. Sustainability, 13(3), 1172.
Shin, H., Lee, J. N., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational andfirm performance.International Journal of Production Economics, 168, 181–196.
Singh, S. K., Del Giudice, M., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119762.
Singh, V. (2021). Role of Employee Empowerment and Organizational Trust: Empirical Evidence From the Indian IT Industry. In Transforming Human Resource Functions With Automation (pp. 145-156). IGI Global.