تبیین و طراحی الگوی تاب آوری برند در شرایط تحریم در راستای برنامه ریزی منطقه ای با رویکرد داده بنیاد (مورد مطالعاتی: صنعت فرش دستباف ایران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

تاب آوری برند نوعی توانایی است که برند را قادر می سازد تا در برابر ریسک هایی که به بحران تبدیل شده ، مقاومت کند ودر صورت اثر پذیری از بحران خود را بازیابی کند وحتی بتواند در وضعیت بحرانی خود را رشد دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی الگوی تاب آوری برند در شرایط تحریم در صنعت فرش دستباف ایران به روش داده بنیاد انجام گرفت. داده‌های این پژوهش برگرفته از مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته با دوازده نفر نفر از متخصصان وصاحب نظران مدیریت برند در حوزه فرش دستباف ایران بود که براساس نمونه‌گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری این فرایند ادامه یافت. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مشارکت کنندگان و ممیزیان بیرونی بررسی و تایید شد. تجزیه تحلیل اطلاعات بر اساس مدل اشتراس و کوربین در قالب کد گذاری باز، محوری، و گزینشی در نرم افزاراطلس تی آی 8، انجام گرفت. نتایج نشان داد ارایه الگوی تاب آوری برند در شرایط تحریم در صنعت فرش دستباف ایران شامل عوامل علی(رقابت در اکوسیستم تجاری، توسعه دانش وفناوری، سیاست درونی)، مداخله گر(چالش های مصرف برند، قابلیت های برند فرش دستباف)، بسترها(پایداری محیطی، ماهیت برند، فشار تحریم)، راهبردها(توسعه فعال، مقاومت درونی، حمایت خلاق، تولید در شرایط تحریم) و پیامدها(منافع تجاری، قابلیت های برند، تقویت ارزش و هویت برند) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and designing a model of brand resilience in the context of sanctions in line with regional planning with the foundation's data approach (case study: Iran's handwoven carpet industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Rahmati 1
  • Farshid Namamian 2
  • Seyed Reza Hasani 2
  • Afshin Baghfalaki 3
1 Ph.D student of Business Administration, Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Business Management Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Economics Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Brand resilience is a type of ability that enables the brand to resist the risks that have turned into a crisis and recover from the crisis if it is effective and even grow in a crisis situation. The current research was conducted with the aim of explaining and designing the model of brand resilience in the conditions of sanctions in the handwoven carpet industry of Iran using the foundation data method. The data of this research was derived from in-depth and semi-structured interviews with twelve experts and experts in brand management in the field of hand-woven carpets in Iran, which was based on purposeful sampling dependent on the selection criteria and continued until reaching theoretical saturation. Found. The validity of the research data was checked and confirmed by going back to the participants and external auditors. Data analysis was done based on the Strauss and Corbin model in the form of open, axial, and selective coding in the Atlas TI8 software. The results showed that the model of brand resilience in the conditions of sanctions in Iran's handwoven carpet industry includes causal factors (competition in the business ecosystem, development of knowledge and technology, internal politics), intervention factors (brand consumption challenges, handwoven carpet brand capabilities), platforms. environmental sustainability, brand nature, sanctions pressure), strategies (active development, internal resistance, creative support, production under sanctions) and consequences (commercial interests, brand capabilities, strengthening brand value and identity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • brand resilience
  • sanctions
  • handwoven carpet industry
  • foundation'
  • s data approach
 شم آبادی محمدعلی، خدادادحسینی سیدحمید(1386)بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران: بررسی عوامل موثر و آسیب شناسی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره:،شماره:43، 1-43.
قنبری،سعید(1401). مروری بر چیستی وچرایی تاب اوری برند پلتفرم ها در مواجهه با ریسک وبحران برند. بررسی های مدیریت رسانه،1(1)102-127
حق شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما و حسن پور پازواری، محمود، (1389)، برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش دستبافت کشور در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی با استفاده از ماتریس SWOT، دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، مهر و آبان 1389، شماره 43.
Allen, S.H. (2008). The domestic political costs of economic sanctions. Journal of Conflict Resolution, 52(6), 916-944.
Amiri sardari, Z., Shihaki tash, M., Roshan, A. (2020). nvestigate and Classify the Most Important Effective Components of P7 Marketing Mix on Demand for handmade Carpets (Case Study of Sistan Handmade Carpets). goljaam. 2020; 15 (36), 65-86. (in Persian)
Bastos, W. & Levy, S. (2012). A history of the concept of branding: practice and theory. Journal of Historical Research in Marketing, 4 (3), 347 – 368.
Batra, R, Ahuvia, A, and Bagozzi. R.P. (2012), Brand Love, Journal of Marketing, Vol. 76, No.1, pp. 1–16.
Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice.Bretain: Elsevier.
Eagle, L., Dahl, S., Czarnecka, B. and Lloyd, J. (2015), arketing communication, Routledge, London.
Early, B.R. (2015). Busted sanctions: Explaining why economic sanctions fail. Stanford University Press.
Faraji, M., & Shakeri Siavoshani, A. (2012). Investigating the effective factors in the development of Iranian handmade carpet exports (with macro-environment approach). Journal of Commerce, 16 (63), 193-220. (in Persian)
Gupta, Shravan. Kumar. & Goswami, Kamal. Kanti.(2018). Cost–Benefit and Performance of Handmade Carpets Produced with Wool, Untreated and Chemical Treated Jute Pile Yarns. Journal of the
Hoeffler, S. and Keller, K. (2003), “The marketing advantages of strong brands”, Journal of Brand Management, 10(1): 421-450.
Hwang, J. and Kandampully, J. (2012), “The role of emotional aspects in younger consumer-brand relationships”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 21, No.2, pp.98–108.
Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: research findings and future priorities. Marketing Science, 25(6): 740–759.
Mozaffari, A., & Barry, J. (2022). Heritage and territorial disputes in the Armenia–Azerbaijan conflict: a comparative analysis of the carpet museums of Baku and Shusha. International Journal of Heritage Studies28(3), 318-340.
Patwardhan, H. and Balasubramanian, S.K. (2011), “Brand romance: a complementary approach to explain emotional attachment toward brands”, Journal of Product & Brand Management , Vol. 20, No. 4, pp. 297–308.
Peksen, D. (2019). Autocracies and economic sanctions: The divergent impact of authoritarian regime type on sanctions success. Defence and Peace Economics, 30(3), 253-268.
Rajagopal, S. (2008). Measuring brand performance through metrics application. Measuring Business Excellence, 12 (1), 29-38.
Zarantonello, L., Romani, S., Grappi, S., and Bagozzi, R.P. (2016),"Brand hate", Journal of Product & Brand Management, Vol. 25 Iss 1 pp. 11 – 25.