مدیریت بحران زلزله و ارتقایِ آموزش شهروندان با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی (مورد مطالعه: منطقۀ چهار کرمان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسندل مسئول)

2 دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد مخاطرات محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توسعۀ تکنیک واقعیت مجازی برای تقویت آموزش در مرحلۀ پیشگیریِ مدیریت بحران و اثربخشی آموزش­های ارائه شده با استفاده از این تکنیک واقعیت مجازی در بهبود واکنش­های رفتاری شهروندان در برابر زلزله انجام شده است. بدین منظور جهت برنامه­نویسی از نرم­افزار Microsoft Visual Studio و برای ساخت محیط شبیه­سازی شده، از موتور بازی‌ساز Unity استفاد شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 80 نفر از شهروندان منطقۀ 4 شهر کرمان می­باشد که، دیدگاه آنها بر اساس سطوح چهارگانه مدل کرک پاتریک جمع­آوری شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آنها با مقدار 936/0 مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شد؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون تی تک­نمونه­ای استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از آنست که، شهروندان در سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج  واکنش مطلوبی داشته­اند و آموزش­های صورت گرفته به وسیلۀ تکنیک واقعیت مجازی در یادگیری آنان تأثیر مثبتی داشته ؛ میزان مهارت­های آنان افزایش یافته و می­تواند نتایج مطلوبی برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که، میانگین اثربخشی آموزش­های صورت گرفته به­وسیلۀ تکنیک واقعیت ­مجازی در جهت ارتقای عملکرد شهروندان برابر با 18/3 بوده است. مقدار t در سطح 05/0 معنادار می­باشد؛ لذا تفاوت معناداری بین میانگین نظری و میانگین تجربی وجود دارد و می­توان نتیجه گرفت که آموزش­های صورت گرفته به­وسیلۀ تکنیک  واقعیت مجازی به لحاظ آماری اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earthquake crisis management and promotion of citizens' education using virtual reality technique (Case study: region 4 of Kerman city)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourkhosravani 1
  • Sadegh Karimi 2
  • MohammadJavad Esmaeili Sadr 3
1 Associate Professor of Geomorphology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Climatology, Shahid Bahonar University Kerman, Kerman, Iran
3 MSc of Environmental Hazards, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The present study tries to evaluate the effectiveness of the trainings provided using the virtual reality technique. The present research is an applied type that has been done by descriptive-analytical method. For this purpose, Microsoft visual studio software has been used for programming and unity game engine has been used to make the game (simulated environment). The statistical population of the study includes 80 citizens of region 4 of Kerman city. By placing individuals in a simulated position through virtual reality glasses, their behavior was collected based on the four levels of the Kirkpatrick model. Also, a questionnaire was used, the validity of which was confirmed by experts and its reliability was confirmed according to Cronbach's alpha model of 0.936. Descriptive statistics and one-sample t-test were also used to analyze the data. The research findings show that citizens have had a favorable reaction to the training provided at the level of reaction, learning, behavior and results, and the training provided by the virtual reality technique has had a positive effect on their learning; their skills have increased and can have good results for individuals and society. The results show that the average effectiveness of the trainings conducted by the virtual reality technique to improve the performance of citizens was equal to 3.18. The value of t is significant at the level of 0.05, so there is a significant difference between the theoretical mean and the experimental mean. Therefore, it can be concluded that the training provided by the virtual reality technique has been statistically effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Kirkpatrick Model
  • Virtual Reality
  • Behavioral Reactions
  • Crisis Management
منابع فارسی
باستانی، جواد (1399). تبیین و ارائه الگوی مناسب جهت تخلیه جمعیت در حرم مطهر امام رضا (ع) در مواقع بحران، رساله دکترای رشته مدیریت بحران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
پورخسروانی، محسن؛ کریمی، صادق (1402). رخدادها و مخاطرات ژئومورفیک با تاکید بر فرآیندهای زمینی و هیدرواقلیمی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ اول، صص358.
پورخسروانی، محسن؛ غضنفرپور، حسین؛ سلیمانی ساردو، مهدیه (1393). بررسی توزیع فضایی مراکز جاذب جمعیتی نسبت به ساختار تکتونیکی شهر کرمان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، سال پنجم، شماره 17، صص 172-149. doi: 10.22111/gaij.2016.2276
پورشریفی، جواد؛ طبیبیان، منوچهر؛ مسعود، محمد؛ طغیانی، شیرین (1400). سنجش تاب آوری کالبدی شهر قزوین در برابر زلزله با رویکرد ساختگاه طبیعی شهر، فصلنامه علمی پژوهشی -جغرافیا و برنامه ریزی منطقه­ای سال یازدهم، شماره 2، صص 114-91.
رجایی، بهروز؛ سلیمی، جعفر؛ عباسی، ناصر؛ باباخانی، خدیجه (1400). کاربردهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش، سیستم‌های پردازشی و ارتباطی چندرسانه‌ای هوشمند ، (IMPCS)، دوره 2، شماره 3، صص 70-63. https://impcs.zanjan.iau.ir/article_693857.html?lang=fa
رضائی فورگ، منیره (1391).اثربخشی ارزشیابی دانشجویان از تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند با رویکرد مدل کرک­پاتریک. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
حسینی زحمتکش، ریحانه سادات؛ وزیری مجید؛ یاقوتی، ابراهیم (1400). بررسی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات مخاطرات طبیعی و نقش مدیریت بحران در آن (مطالعه موردی سیل). مجله حقوق پزشکی ویژه نامه نوآوری حقوقی، جلد 15، صص 630-621. https://ijmedicallaw.ir/article-1-1437-fa.html
سنجری­نیا، رویا (1400). مدیریت بحران زلزله با تاکید بر زلزله سرپل ذهاب، فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه، دوره 1، شماره 2، ص 56-31.
Doi: 10.22034/mpo.2021.133455       
نصیری هنده خاله، اسماعیل (1400). تحلیل آسیب پذیری اجتماعی بافت های فرسوده شهری کلانشهر کرج در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی: کرج کهن)، فصلنامه علمی پژوهشی -جغرافیا و برنامه ریزی منطقه­ای سال دوازدهم، شماره 1، صص 50-31. 22034/jgeoq.2021.139985Doi:
یوسف­زاده، محمدرضا؛ علیمردانی، اکرم (1396). ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی براساس مدل کرک­پاتریک. مجله انتظام اجتماعی، جلد9، شمارۀ 1، صص 46- 23. http://sopra.jrl.police.ir/article_70366.html
منابع انگلیسی
Feng, Zhenan, González, Vicente A., Spearpoint, Michael, Thomas, Jared, Ellis, Debra, Lovreglio, Ruggiero (2020). How people make decisions during earthquakes and post-earthquake evacuation: Using Verbal Protocol Analysis in Immersive Virtual Reality, Safety Science 129(15):104837. DOI: 10.1016/j.ssci.2020.104837
Feng, Zh, González, V., Amor, R, Spearpoint, M., Thomas, J.A., Sacks, R., Lovreglio, R., Cabrera-Guerrero, G (2020). An immersive virtual reality serious game to enhance earthquake behavioral responses and post-earthquake evacuation preparedness in buildings, Advanced Engineering Informatics 45:101118. DOI: 10.1016/j.aei.2020.101118.
Feng, Zhenan, González, Vicente A., Mutch, Carol, Amor, Robert, Rahouti, Anass, Baghouz, Anouar, Li, Nan, Cabrera-Guerrero, Guillermo (2020). Towards a customizable immersive virtual reality serious game for earthquake emergency training, Advanced Engineering Informatics 46(2):101134. DOI: 10.1016/j.aei.2020.101134.
Feng, Zh, González, V., Amor, R, Spearpoint, M., Thomas, J.A., Sacks, R., Lovreglio, R., Cabrera-Guerrero, G., Paes, D (2022). A sequence analysis of behaviors in immersive virtual reality for indoor earthquake and post-earthquake evacuation, International Journal of Disaster Risk Reduction 75:102978, DOI: 10.1016/j.ijdrr.2022.102978.
Lovreglio, R., Gonzalez, V., Feng, Zh., Amor, R., Spearpoint, M., Thomas, J., Trotter, M., Sacks, R (2018). Prototyping virtual reality serious games for building earthquake preparedness: The Auckland City Hospital case study, Advanced Engineering Informatics, 38(1), 670-682. https://doi.org/10.1016/j.aei.2018.08.018.
Lu, X., Yang, Zh., Xu, Zh., Xiong, Ch (2020). Scenario simulation of indoor post-earthquake fire rescue based on building information model and virtual reality, Advances in Engineering Software, 143(1), DOI: 1016/j.advengsoft.2020.102792
Sukirman, S., ArifWibisono, R., Sujalwo, R (2019): Self-Evacuation Drills by Mobile Virtual Reality Application to Enhance Earthquake Preparedness, Procedia Computer Science 157:247-254. DOI: 10.1016/j.procs.2019.08.164.
Sussmann, S., Vanhegan, H. (2000). Virtual Reality and the Tourism Product Substitution or Complement?, Proceedings of the 8th European Conference on Information Systems, Trends in Information and Communication Systems for the 21st Century, Vienna, Austria, July 3-5 (ECIS), pp. 1077–1083.
Zhang, F., Xu, Zh., Yang, Y., Qi, M., Huazhen, Zh (2021). Virtual reality-based evaluation of indoor earthquake safety actions for occupants, Advanced Engineering Informatics 49:101351, DOI: 10.1016/ j.aei. 2021.101351.