آسیب شناسی سیاست های اشتغال‌زایی دولت در استان خوزستان با تاکید بر طرح بنگاه های زود بازده در سالهای 1384-1391 در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال1384فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به حدود یک دهه است که از فعالیت این طرح می‌گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده که به آسیب‌شناسی عوامل کلیدی در موفقیت و شکست سیاست‌های اشتغالزایی دولت در استان‌خوزستان (بنگاه‌های‌زودبازده) در فاصله سال‌های1391-1384 بپردازد؛ دراین‌راستا این پرسش مطرح که سیاست‌های اشتغالزایی دولت در استان‌خوزستان (بنگاه‌ های‌کوچک) عوامل کلیدی موفقیت و شکست آن چگونه رتبه بندی و آسیب شناسی شده است؟ در حقیقت عدم برنامه ریزی سیستمی و سیاستگذاری منطبق با نیازهای استان، ضعف و ناکارآمدی سیستم نظارت در حوزه اجرایی سبب شده که در یک نگاه کلان عوامل‌اجرایی_سازمانی، عوامل اجرایی_محیطی، عوامل اجرایی_عملیاتی و عوامل اجرایی_روانشناختی بر موفقیت و شکست طرح بنگاه های زودبازده در حوزه اجرایی (استان‌خوزستان) تأثیر معناداری داشته باشد. ولی این معناداری اینگونه باید تفسیر شود که کدامیک در اولویت قرار دارد؛ بنابراین به جهت آسیب شناسی اجتماعی و برنامه‌ریزی هدف و ضرورت پژوهش بیش از پیش توجیه ‌می‌شود؛ برهمین‌مبنا نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر چهار عامل با اولویت‌بندی محیطی، روانشناختی، سازمانی و عملیاتی تأثیری معنادار دارند. همچنین نتیجه فوق باروش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی کسب شده است؛ و به جهت تعیین توزیع داده‌ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره برده و جهت تائید یا رد فرضیات نیز از آزمون‌های آماری مناسب در محیط نرم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the government's employment policies in Khuzestan province with an emphasis on the plan of early return enterprises in 1384-1391 in line with regional planning and sustainable development.

نویسندگان [English]

  • Aziz Abbaspour 1
  • Nader Houshmandyar 2
  • Alireza Soltani 3
  • Mahboubeh Paknia 3
1 PhD student, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Political Science Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the law of the fourth development plan, the government approved the executive regulation for the development of small, quick-yielding economic enterprises and entrepreneurs in order to solve the problem of unemployment and create employment. The mentioned project started its activity in 2014 and now it has been almost a decade since this project has been active. Therefore, in order to examine how the implementation of the mentioned plan works, this research has tried to analyze the key factors in the success and failure of the government's employment creation policies in Khuzestan province (high-yielding enterprises) between 1384-1391; In this regard, the question arises that how are the government's employment policies in Khuzestan province (small enterprises), the key factors of its success and failure, ranked and diagnosed? In fact, the lack of systematic planning and policy-making in accordance with the needs of the province, the weakness and inefficiency of the monitoring system in the executive field has caused that, in a macro view, executive-organizational factors, executive-environmental factors, executive-operational factors and executive-psychological factors affect the success and failure of early-yielding enterprise projects in the executive field. Khuzestan province) to have a significant effect. But this significance should be interpreted as which is the priority; Therefore, for the purpose of social pathology and planning, the purpose and necessity of the research is more justified; Based on this, the research results show that all four factors with environmental, psychological, organizational and operational priorities have a significant effect. Also, the above results have been obtained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • early profitable enterprises
  • job creation
  • success
  • social pathology
اعرابی، سید محمود، سعیدی، سرمد و سهیلی، علی، (1391)، موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران مجله علوم اطلاع رسانی، شماره 21 دوره 18،  21-11.
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1383)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، چاپ دهم، انتشارات سمت.
حافظ نیا، محمد، (1388)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت.
خاکی، غلامرضا، (1387)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دولت آبادی، فیروز، یعقوب زاده، رحیم. 1388، گردشگری فرهنگی و راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه، (1395)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هفتم، تهران: انتشارات آگاه.
کاوسی، سید محمدرضا و سقائی، عباس، (1394)، روش های اندازه گیری رضایت، چاپ دوم، تهران: انتشارات سبزان.
مومنی، منصور و قیومی، علی، (1396)، تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. چاپ سوم، تهران: انتشارات کتاب نو.
Baker, J. (2007). Quick Impact Projects: Towards a Whole of Government Approach. Parterson Review 8: 1-21.
Birch, D. (1987). Job Creation In America: How Our Smallest Companies Put The Most People to Work. New York. Free Press.
Brewer , E. Genay, H. Jackson, W and Worthington, W. (1996). Performance and Access to Government Guarantees: The Case of Small Business Investment Companies. Federal Reserve Bank of Chicago in Its Journal Proceedings. p586-611.
Busom, I. (2004). Department D, Economica Aplicada Universitate Autonoma de Barcelona. Film Strategies In Cooperation and Participation In Programs.
Churchill, G.A., and Surprenant, C. (192). An Investigation into the Determinants of Customer Satisfaction. Journal of Marketing Research, 19 (4): 491-504.
Crosby, P. (199), Quality is Free: The Art Of Making Quality Certain, New York: New American Library.