نویسنده = حسن حسینی امینی
ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 539-555

حسن حسینی امینی؛ سهراب امیریان؛ ساسان بداقلو؛ بهناز امین نیری؛ یعقوب پیوسته گر


مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر)

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 243-255

هادی تاریقلیزاده؛ حسن حسینی امینی؛ اسماعیل جباری