نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
سنجش میزان تفاوت تاب آوری جوامع شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی نمونه موردی شهرستان گلپایگان

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 891-908

امیر صفایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک؛ بهرام آزادبخت


تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 38-19

معصومه اکبری درگاهی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 211-219

یوسف موسایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی